Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09230 - Ondersteuning. Werk. Rising You vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09230 - Ondersteuning. Werk. Rising You vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_09230 - Ondersteuning. Werk. Rising You vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 februari 2020 (jaarnummer 126) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen goed.

Op 16 april 2021 (jaarnummer 3107) keurde het college de projectoproep "Versterken opleidingscapaciteit" goed.

Op 28 juni 2021 (jaarnummer 432) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning krediet 2021 voor de projectoproep 'Versterking Opleidingscapaciteit', goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 551) keurde de gemeenteraad de toekenning van een nominatieve ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 voor een bedrag van 66.521,40 EUR op beleidsdoelstelling 2LWS05 goed aan Rising you vzw, Louizalaan 54, 1050 Elsene, met ondernemingsnummer BE0719.624.192.

Zowel binnen de stedelijke doelstelling "Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren" (2LWS0503) als binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen, is er aandacht voor de knelpuntvacatures binnen de speerpuntsectoren.

De stad Antwerpen wordt gekenmerkt door een werkzoekende populatie met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet direct kan instromen in de technische jobs. De beschikbare profielen sluiten onvoldoende aan bij de gevraagde noden vanuit de knelpuntsectoren. Daarom zet de stad Antwerpen in op kwetsbare werkzoekenden zodat zij, waar nodig, worden geheroriënteerd naar knelpuntsectoren en aan de slag kunnen gaan.

Rising You vzw richtte in 2021 en 2022 naar aanleiding van de oproep 'Versterken opleidingscapaciteit', reeds succesvol de opleidingen glasvezellasser en steigerbouwer in.

Argumentatie

In het kader van de aanpak van de Antwerpse werkloosheidsgraad en de invulling van knelpuntvacatures wordt een financiële ondersteuning toegewezen aan de opleiding glasvezellasser, ingericht door Rising You vzw.
De focus van Rising You vzw ligt op vluchtelingen en Antwerpse kortgeschoolde (anderstalige) werkzoekenden met of zonder een eerste werkervaring. Ze voorzien een residentiële startweek voor 12 cursisten waar ze een stevige basis leggen om nadien verder te gaan met de technische opleiding glasvezellasser. Aansluitend volgt een stage en een individuele beroepsopleiding bij partnerbedrijven. Ze mikken op een tewerkstellingsgraad van 85% zes maanden na de opleiding.

Voor het de opleiding glasvezellasser wordt  een afsprakennota afgesloten met Rising You vzw voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 december 2022. Het ondersteuningsbedrag bedraagt 66.521,40 EUR.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) van toepassing.

Een ondersteuningsbedrag zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren
2LWS050301 - Invulling arbeidsvraag: Antwerpenaren aan het werk met aandacht voor grootstedelijke problematieken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning op exploitatiekrediet 2022 aan Rising you vzw, Louizalaan 54, 1050 Elsene, met ondernemingsnummer 0719.624.192 voor een bedrag van 66.521,40 EUR voor het project ‘opleiding glasvezellasser’ met een looptijd van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 66.521,40 EUR aan Rising you vzw, Louizalaan 54, 1050 Elsene, met ondernemingsnummer BE0719.624.192, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ondersteuning aan:

Rising You vzw
Louizalaan 54
1050 Elsene

OND: BE0719.624.192
IBAN: BE46 0689 3360 6536
66.521,40 EUR

budgetplaats: 5318200000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS050301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
budgetperiode: 2200


4505144009

Bijlagen

  • AN_RY_20220901.pdf
  • 2022 Opleiding Glasvezellasser v3.xlsx