Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09284 - District Merksem. Burgemeester Gabriël Theunisbrug (Duvelsplein). Wegeniswerken. Bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A) - Wijziging opdracht 3 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09284 - District Merksem. Burgemeester Gabriël Theunisbrug (Duvelsplein). Wegeniswerken. Bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A) - Wijziging opdracht 3 - Goedkeuring 2022_CBS_09284 - District Merksem. Burgemeester Gabriël Theunisbrug (Duvelsplein). Wegeniswerken. Bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A) - Wijziging opdracht 3 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
samenwerkingsovereenkomstgoedkeuring college7 juli 20176241
zaak van de wegen goedkeuring gemeenteraad25 september 2017478
aanbesteding 11 mei 2017 
Gunning, Bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A) goedkeuring college14 december 201811210
GunningsbrievenVast gedeelte DC113 maart 2018
Voorwaardelijk deel 2 DC313 maart 2018
Voorwaardelijk deel 1 DC214 mei 2019
wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw)
WO1, ten laste van stad Antwerpen, 56.475,67 EUR
goedkeuring college11 juni 20214865
WO2, ten laste van stad Antwerpen, 144.449,35 EUR
goedkeuring college
15 juli 20226005
Op 14 december 2018 (jaarnummer 11210) nam het college kennis van de economisch meest voordelige offerte en gunde zijn aandeel tegen de som van 1.866.612,98 EUR (exclusief btw), voor het herbouwen van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug en herinrichting van de Minister Delbekelaan met inbegrip van het kruispunt met de Frans de l'Arbrelaan (Duvelsplein) , district Merksem, aan de firma THV Artes Roegiers - Stadsbader - Taveirne, Burchtstraat 89, 9150 Kruibeke, (ondernemingsnummer 0694 547 120). De werken worden uitgevoerd op basis van het bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A).


De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte wijziging opdracht 3 op.

Argumentatie

Wijziging opdracht 3

PostOmschrijving
Minwerken voorwaardelijk deel:
S18.10 - post 823, S21.2 - post 752, S21.3 - post 753, S21.4 - post 751, S28.8 - Post 820, S28.9 - Post 819, S28.10 - Post 821, S31.2 - post 924, OP2 - Post 747

Van diverse posten werden, door wijzigingen tijdens de uitvoering, minder hoeveelheden uitgevoerd dan voorzien. Om het budget onder controle te houden worden deze minwerken mee opgenomen in deze wijziging opdracht.

Meerwerken voorwaardelijk deel:
S18

Er werden diverse wijzigingen gevraagd voor de ondergrondse boominfrastructuur omdat de technische bepalingen sinds aanbesteding dusdanig zijn geëvolueerd. Het type boomplantsubstraat is gewijzigd. Boomkransen, boomkaders en beluchtingsbuizen werden toegevoegd.

S21Tijdens uitvoering is beslist om geen twee aparte portaaldoelen en basketbalpalen te plaatsen maar om twee combidoelen te voorzien. Er werd ook geen skaterail geplaatst.
S28Niet alle bomen waren voorradig bij de boomkwekerijen (bij diverse kwekers geïnformeerd) waardoor er samen met de groendienst een aangepast bomenplan is opgemaakt.
S31Er was geen post voorzien voor het aanbetonneren van de geprefabriceerde vluchtheuvels in de bochten. Er werd een prijs overeengekomen voor het aanstorten met antraciet beton.
S37het standbeeld "De Buurt" krijgt een plaats op het Duvelsplein. Voor de plaatsing van dit beeld dient de aannemer een betonsokkel aan te leveren en te plaatsen.
S45De bestaande vuilbakken konden niet gerecupereerd worden waardoor er nieuwe besteld werden via het raamcontract. 
Verr5

De projectzone wordt in dit dossier uitgebreid zodanig dat er met de toekomstige werken in de Carrettestraat een omleidingsweg langs de werf aangelegd kan worden, waardoor het doorgaand verkeer langs de Carrettestraat/vaartkaai kan blijven rijden. Indien we de projectzone nu niet zouden uitbreiden, dient het project Carrettestraat gefaseerd uitgevoerd te worden en is er gedurende een fase ook een veel langere omleidingsroute nodig langs de Bredabaan, Van Veerlehofstraat. Deze omleidingsroute zal voor veel overlast zorgen.
De kosten ten laste van de Stad zijn deze voor de heraanleg van de fietspaden, de groenstroken langs deze fietspaden en de veharde schrikstroken.

Meerwerken vast deel
Verr13

In de missing link-westzijde, werd het nieuwe wegprofiel, inclusief bredere fiets- en voetpad doorgetrokken van aan de projectgrens tot aan de voet van de aanloophelling. De kosten ten laste van de Stad zijn deze voor de vernieuwing van het voetpad.

Termijnverlenging: geen
Prijsherziening: volgens basiscontract

Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A) voor de Burgemeester Gabriël Theunisbrug (Duvelsplein) van toepassing.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 3 (WO 3) goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:

omschrijvingStad Antwerpen
WO in min
-57.372,36
WO in meer

123.400,98

21 % btw

13.866,01

Algemeen totaal

79.894,63

Juridische grond

Artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd onderstaande bestelbon (in EUR) vastgelegd:  

BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van het district Borgerhout
4005314252Gunning

2.740.300,01

1.223.681,86

Wijziging opdracht 3 kan hierop verrekend worden.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030102 - Heraanleg bovenlokale infrastructuren
2LMS030102M00502 - SWOU11498 Burgemeester Gabriel Theunisbrug, Carrettestraat, Duvelshoek, Ingenieur Menneslaan, Minister Delbekelaan, Van Veerlehofstraat (Vernieuwen brug sportpaleis + Duvelsplein)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt  wijziging opdracht 3 in min, ten laste van de Stad Antwerpen, goed voor een bedrag van -69.420,56 EUR (inclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma THV Artes Roegiers - Stadsbader - Taveirne, Burchtstraat 89, 9150 Kruibeke, (ondernemingsnummer 0694 547 120), op basis van het bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A).

Artikel 2

Het college keurt  wijziging opdracht 3 in meer, ten laste van de Stad Antwerpen, goed voor een bedrag van 149.315,19 EUR (inclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma THV Artes Roegiers - Stadsbader - Taveirne, Burchtstraat 89, 9150 Kruibeke, (ondernemingsnummer 0694 547 120), op basis van het bestek WBK-BB1060 (SWOU11498A).

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Wijziging opdracht 3
Burgemeester Gabriël Theunisbrug
Bestek WBK-BB1060 (SWOU11498)

THV Artes Roegiers nv - Stadsbader nv - Taveirne nv
Burchtstraat 89
9150 Kruibeke

ondernemingsnummer:
0694 547 120
rekeningnummer:
BE48 3631 7798 4027
79.894,63 EURbudgetplaats:5153000000
budgetpositie:224
functiegebied:2LMS030102M00502
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode:2200
4005314252

Bijlagen

  • 202200919_11498_WO3_diverse_Carrettestraat_MLOost.xlsm