Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09259 - Maatschappelijke Veiligheid - Subsidie bijkomend tijdelijk aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer. Terugstorting te veel ontvangen bedrag 2020 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09259 - Maatschappelijke Veiligheid - Subsidie bijkomend tijdelijk aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer. Terugstorting te veel ontvangen bedrag 2020 - Goedkeuring 2022_CBS_09259 - Maatschappelijke Veiligheid - Subsidie bijkomend tijdelijk aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer. Terugstorting te veel ontvangen bedrag 2020 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 3 september 2020 besloot de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot toekenning van een subsidie aan de stad Antwerpen voor een tijdelijk bijkomend aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer. Het besluit voorzag in een subsidie van maximaal 79.974,50 EUR aan de stad Antwerpen voor creëren van een bijkomende aanbod aan tewerkstellingsplaatsen binnen de stad Antwerpen en het bieden van extra ondersteuning op de werkvloer gedurende de periode van 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021.

Argumentatie

De financiële verantwoording van het project bedroeg op 30 april 2021 39.913,41 euro. Om het aanbod aan tewerkstellingsplaatsen te kunnen uitbreiden, diende een bijkomende begeleider aangesteld te worden. De selectie van de bijkomende begeleider werd pas afgerond op 15 oktober 2020. Hierdoor kon enkel voor de periode van 15 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 loonkost afgerekend worden. 

 

Gestort voorschot

Aanvaard

Terugbetalen

Subsidie tijdelijk bijkomend aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer

63.979,60 EUR

39.913,41 EUR

24.066,19 EUR

Er dient door de stad Antwerpen een bedrag van 24.066,19 EUR te worden terugbetaald aan de Vlaamse overheid.

Juridische grond

De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019.

Het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Na controle van de bewijsstukken die werden bezorgd aan de Vlaamse overheid in het kader van de subsidie voor een bijkomend tijdelijk aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer wordt er een bedrag van 24.066,19 EUR teruggevorderd. 

De stad Antwerpen dient dit bedrag terug te storten aan Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie, Havenlaan 88 bus 50, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0316.380.841 en rekeningnummer BE90 3751 1109 9132.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de terugstortingen in het kader van de subsidie tijdelijk bijkomend aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer voor een totaalbedrag van 24.066,19 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Terugstorting aan 

Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
Havenlaan 88 bus 50
1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0316.380.841
Rekeningnummer BE90 3751 1109 9132

Saldo subsidies bijkomend aanbod aan tewerkstellingsplaatsen voor werkgestraften en begeleiding op de werkvloer

-24.066,19 EUR

budgetplaats: 5361500000
budgetpositie: 74090300
functiegebied: 2VGS010301A00000
subsidie:SBT11174
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2200

NVT