Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09260 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Afsprakennota's - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09260 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Afsprakennota's - Goedkeuring 2022_CBS_09260 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Afsprakennota's - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823). 

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd een ondersteuning van 44.600,00 EUR aan CAW Antwerpen voor de uitvoering van het project 'tijdelijke noodcapaciteit Oekraïnse vluchtelingen' nominatief toegekend. Hierin werd ook een ondersteuning van 277.000,00 EUR aan CAW Antwerpen voor de uitvoering van het project 'hulpverlening dak- en thuislozen' nominatief toegekend.

Op 5 augustus 2022 (jaarnummer 6443) bekrachtigde het college de afsprakennota met CAW Antwerpen met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor het project 'organisatie nachtopvang dak- en thuislozen' in o.a. Victor 4 te Desguinlei 33, 2018 Antwerpen.

Argumentatie

De stad zet structureel in op de uitbouw van een doelgericht dak- en thuislozenbeleid. Daartoe organiseert de stad nachtopvang en aanklampende hulpverleningstrajecten voor meerderjarige dak- en thuislozen in Antwerpen. Deze projecten dragen bij aan deze doelstelling en ontvangen daarom een ondersteuning. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

  • De ontvanger organiseert begeleidingstrajecten voor dak- en thuislozen in Antwerpen via aanklampende hulpverlening met als doel het verhogen van de zelfredzaamheid bij de klant o.a. via doorstroom en activering. De ontvanger organiseert een klantvriendelijke intakeprocedure in samenspraak met de stedelijke Dispatching. De ontvanger ontvangt hiervoor een ondersteuning van 277.000,00 EUR. De afsprakennota start op 1 april 2022 en loopt tot en met 31 december  2022.
  • De ontvanger breidt de zomercapaciteit nachtopvang van Victor 4 uit met 17 bedden. Deze bedden zullen in de eerste plaats ingezet worden om in kader van de Oekraïnecrisis tijdelijk in noodnachten te voorzien indien geen alternatieve oplossing geboden kan worden en zij op straat zouden moeten slapen. De ontvanger ontvangt hiervoor een ondersteuning van 44.600,00 EUR. De afsprakennota start op 8 april 2022 en loopt tot en met 15 november 2022. 

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
 5401500000 CAW Antwerpen 44.600,00 EUR
5401500000
CAW Antwerpen277.000,00 EUR
Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 met een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 277.000,00 EUR voor het project 'Hulpverlening dak- en thuislozen'.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de afsprakennota met CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 met een looptijd van 8 april 2022 tot en met 15 november 2022 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 44.600,00 EUR voor het project 'tijdelijke noodcapaciteit Oekraïnse vluchtelingen'.

Artikel 3

Het college keurt de uitbetaling van de volgende ondersteuning goed:

  • 321.600,00 EUR aan CAW Antwerpen.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

 

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

CENTRUM VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK ANTWERPEN

Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen
NBE 0455 608 604

IBAN BE03409758282184

 

 

 

44.600,00 EUR

budgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
 budgetperiode: 2200

 

 

 

4505144344


Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

 

CENTRUM VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK ANTWERPEN

Lange Lozanastraat 200

2018 Antwerpen
 NBE 0455 608 604

IBAN BE03409758282184

 

 

 

277.000,00 EUR

budgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
 budgetperiode: 2200

 

 

 

4505144346