Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09206 - Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Sint-Andrieskerk, Sint-Andriesstraat 5, 2000 Antwerpen - Restauratie van daken en waar nodig, gevels, gewelven, glasramen en (optioneel) Mariakapel. Ereloon. Prijsherzieningen. Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09206 - Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Sint-Andrieskerk, Sint-Andriesstraat 5, 2000 Antwerpen - Restauratie van daken en waar nodig, gevels, gewelven, glasramen en (optioneel) Mariakapel. Ereloon. Prijsherzieningen. Vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_09206 - Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Sint-Andrieskerk, Sint-Andriesstraat 5, 2000 Antwerpen - Restauratie van daken en waar nodig, gevels, gewelven, glasramen en (optioneel) Mariakapel. Ereloon. Prijsherzieningen. Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 juli 2019 (jaarnummer 6145) keurde het college de aanstelling van Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap voor de restauratie van de Sint-Andrieskerk, de daken en, waar nodig, de gevels en de gewelven, de glasramen en (optioneel) de Mariakapel op basis van het bestek pool van ontwerpers voor restauratieopdrachten (GAC/2017/00150) goed.

Op 27 maart 2020 (jaarnummer 2855) keurde het college de vastlegging van een bedrag van 25.893,33 EUR inclusief btw goed op naam van Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap, Kleine Pieter Potstraat 21, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0823.283.045 voor fase 2, het voorontwerp, voor de restauratie van de Sint-Andrieskerk, de daken en, waar nodig, de gevels en de gewelven, de glasramen en (optioneel) de Mariakapel, Sint-Andriesstraat 5, 2000 Antwerpen.

Op 28 augustus 2020 (jaarnummer 7133) keurde het college het voorontwerp van Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap goed en heeft het college de opdracht gegeven om het vergunningsdossier/premiedossier en het uitvoeringsdossier op te maken voor de restauratie van daken en, waar nodig, gevels en gewelven, glasramen en (optioneel) de Mariakapel van de Sint-Andrieskerk.

Op 16 oktober 2020 (jaarnummer 8587) keurde het college goed om een bedrag van 14.116,94 EUR inclusief btw, vast te leggen op naam van Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap, Kleine Pieter Potstraat 21, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0823.283.045 voor het bijkomend ereloon voor fase 1, het schetsontwerp en fase 2, het voorontwerp, op basis van de geactualiseerde raming voor de restauratie van de Sint-Andrieskerk, de daken en, waar nodig, de gevels en de gewelven, de glasramen en (optioneel) de Mariakapel, Sint-Andriesstraat 5, 2000 Antwerpen.

Argumentatie

De bouwkost voor de restauratie van de daken en, waar nodig, de gevels en de gewelven, de glasramen en (optioneel) de Mariakapel  van de Sint-Andrieskerk wordt bij het voorontwerp geraamd op 3.197.372,91 EUR exclusief btw en exclusief ereloon. 

Het globale ereloonpercentage voor de restauratieopdracht is vastgelegd op 8,103115%. Het definitieve ereloon voor de restauratieopdracht wordt vastgeklikt op basis van de raming bij het goedgekeurd voorontwerp. Er dient ereloon vastgelegd te worden voor fase 5, aanbesteding en nazicht van de offertes, fase 6, werfopvolging, en fase 7, opleveringen.

Vanaf augustus 2022 heeft de architect recht op indexering ereloon conform artikel 9.4. (indexering ereloon) van de architectenovereenkomst. Deze prijsherziening is reeds toegepast op fase 5 en wordt voorzien voor fase 6 en fase 7.

Juridische grond

Artikel 9.4. van de architectenovereenkomst bepaalt dat:

Indexering ereloon

Het forfaitaire bedrag is vast en onveranderlijk gedurende twee jaar. Vanaf het derde jaar na de gunning van de opdracht wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd. Deze indexering geldt slechts voor het nog vorderbaar bedrag.

Herzieningsformule:

            Geïndexeerd bedrag vorderbaar = basisbedrag vorderbaar x GI1 / GI2

  • GI 1 = de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag gunning van de deelopdracht 
  • GI 2 = de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de gunning van de deelopdracht 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Het definitieve ereloon wordt vastgelegd op basis van de raming bij het goedgekeurd voorontwerp ten bedrage van 3.197.372,91 EUR exclusief btw. Het globale ereloonpercentage is vastgelegd op 8,103115%. De uitgave voor het ereloon voor deze restauratieopdracht wordt vastgeklikt op 259.086,80 EUR + 54.408,23 EUR (21% btw) = 313.495,03 EUR inclusief btw. Deze uitgave werd berekend volgens de ereloonpercentages zoals voorzien in bestek GAC/2017/00150.

Het ereloon voor fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4 bedraagt 55% van het globale ereloon en werd reeds in bestelbon vastgelegd voor 172.422,27 EUR inclusief btw. 

Het ereloon voor fase 5, aanbesteding en nazicht van de offertes, bedraagt 5% van het globale ereloon en bedraagt 15.674,75 EUR inclusief btw. Bij het ereloon van fase 5 heeft  de architect, volgens artikel 9.4.(Indexering ereloon) van de architectenovereenkomst, de indexering aangerekend. Deze indexering bedraagt 1.577,32 EUR exclusief btw (12,176%). Dus voor fase 5 wordt er 17.583,31 EUR inclusief btw en herzieningen vastgelegd.

De herzieningen op het ereloon volgens artikel 9.4 (indexering ereloon) van de architectenovereenkomst hebben ook invloed op de volgende fasen van de erelonen. Vermits de indexering jaarlijks wordt aangepast hebben wij voor fase 6 en fase 7 een herziening genomen van 13% wat realistisch is ten opzichte van de herziening die nu gehanteerd wordt. Bij de eindafrekening zal de juiste herziening worden meegedeeld aan het college.

Het ereloon voor fase 6, werfopvolging, bedraagt 35% van het globale ereloon en wordt vastgelegd voor 109.723,26 EUR + 14.264,02 EUR (13 % herzieningen) = 123.987,28 EUR  inclusief btw.

Het ereloon voor fase 7, opleveringen, bedraagt 5% van het globale ereloon en wordt vastgelegd voor 15.674,75 EUR + 2.037,72 EUR (13 % herzieningen) = 17.712,47 EUR inclusief btw.

Het bijkomend ereloon voor fase 5, fase 6 en fase 7, zijnde 159.283,06 EUR inclusief btw en herzieningen voor de betaling van het ereloon aan Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap met ondernemingsnummer 0823.283.045, zal verrekend worden op het investeringskrediet 2022, 2023 en 2024. Er is voldoende krediet beschikbaar. 


Voor deze opdracht werden reeds volgende bestelbonnen vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget in EUR, inclusief btw

4005352898

gunning 

22.688,73 EUR

4505103485

bijkomende opdracht

8.167,50 EUR

4005395013

voorontwerp

25.893,33 EUR

4005413047

premie- en uitvoeringsdossier

109.723,26 EUR

 4005418261

Bijkomend ereloon schetsontwerp en voorontwerp

14.116,94 EUR


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten
2HMS060301P04688 - Sint Andriesstraat 5_Sint

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed  om een bedrag van 159.283,06 EUR inclusief btw en herzieningen, vast te leggen op naam van Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap, Kleine Pieter Potstraat 21, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0823.283.045 voor het ereloon voor fase 5, aanbesteding en nazicht van de offertes, fase 6, werfopvolging, en fase 7, opleveringen voor de restauratie van de Sint-Andrieskerk, de daken en, waar nodig, de gevels en de gewelven, de glasramen en (optioneel) de Mariakapel, Sint-Andriesstraat 5, 2000 Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

P04688
Sint-Andrieskerk. Restauratie.
Voor de bijkomende erelonen voor fase 5

Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap
Kleine Pieter Potstraat 21
 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0823.283.045
Rekeningnummer: BE16736002222374

17.583,31 EUR
inclusief btw en herzieningen

Budgetplaats: 5322000000
Budgetpositie: 260
Functiegebied: 2HMS060301P04688
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA040790
budgetperiode: 2200

4105061799

P04688
Sint-Andrieskerk. Restauratie.
Voor de bijkomende erelonen voor fase 6 en 7

Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap
Kleine Pieter Potstraat 21
 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0823.283.045
Rekeningnummer: BE16736002222374


141.699,75 EUR inclusief btw en herzieningenBudgetplaats: 5322000000
Budgetpositie: 260
Functiegebied: 2HMS110101P04688
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA040790
budgetperiode: 2300 - 2400

mits goedkeuring AMJP6 door de gemeenteraad
bestelbon volgt later 

Bijlagen

  • P04688_overeenkomst_getek.doc (1).pdf
  • Indexering ereloon Sint-Andrieskerk.pdf