Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09201 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen - Haalbaarheidsstudies- en dakwerken Centraal magazijn. Projectomschrijving. Vastlegging Krediet. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09201 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen - Haalbaarheidsstudies- en dakwerken Centraal magazijn. Projectomschrijving. Vastlegging Krediet. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring 2022_CBS_09201 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen - Haalbaarheidsstudies- en dakwerken Centraal magazijn. Projectomschrijving. Vastlegging Krediet. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring Masterplan magazijnen. Aankoop. Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen. Overname goed van de concessieovereenkomst met het HavenbedrijfGemeenteraad28 juni 2021460
Goedkeuring Boeken en letteren, De Kotter. Kotterstraat 29, 2030 Antwerpen. Verlenging inhuurneming. Tweede addendumCollege06 mei 20223588


Het voorwerp van de opdracht betreft de opmaak van een haalbaarheidsstudie alsook noodzakelijke werken aan het dak. Het betreft aanpassings- en optimalisatiewerken aan  het Centraal magazijn met bijhorende kantoren gelegen aan Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen.

Met de haalbaarheidsstudie kan een realistische inschatting van de werken en kosten bekomen worden. 

Argumentatie

Het Centraal magazijn gelegen aan Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen met bijhorende kantoren zal ingezet worden als stadsbreed magazijn, enerzijds gebruikt door bedrijfseenheid Stadsbeheer voor voornamelijk passieve opslag en anderzijds voor bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Cultuur voor de werking van BIB Centrale. Om dit gebouw gebruiksklaar te maken, dient een aantal aanpassingswerken te gebeuren.

Op dit moment zijn er echter nog een groot aantal ongekende factoren. Daarom zal in eerste instantie een haalbaarheidsstudie opgemaakt worden om een realistische inschatting van de werken en kosten te bekomen. Zo kan het gebouw de meest optimale en toekomstbestendige invulling krijgen.

Via de haalbaarheidsstudie zal dus:

  • Onderzocht worden op welke manier het gevraagde minimum programma van eisen zo optimaal mogelijk gerealiseerd kan worden;
  • Specifiek aandacht besteed worden aan de randvoorwaarden, waaronder stabiliteit, technieken, brandveiligheid, klimatisatie, duurzaamheid, …
  • Een realistisch plan van aanpak en correct raming bekomen worden. 

Voor de opmaak van de haalbaarheidsstudie wordt beroep gedaan op de pool van ontwerpers van kleine architectuuropdrachten waarvoor een raamovereenkomst (GAC_2020_01407) werd afgesloten.  

Gelijktijdig met de opmaak van de haalbaarheidsstudie kunnen de noodzakelijke werken aan het dak reeds uitgevoerd worden. De reden hiervoor is dat er momenteel een magazijn gehuurd wordt in de Haïfastraat, waarvan de huurperiode afloopt in de zomer van 2023. Door het dak van het magazijn aan de Noorderlaan 113; 2030 Antwerpen alvast te herstellen, kan het materiaal dat momenteel gestockeerd is in de Haïfastraat reeds voor de zomer verhuizen naar de Noorderlaan. Zo kan dit materiaal veilig en droog gestockeerd worden en moet de huur van het magazijn in de HaÏfastraat niet verlengd worden.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot inhousetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

  •  in artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast;
  •  artikel 6 §3.4 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad. De stad dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen;
  •  in artikel 7, lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
  •  in artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Algemene financiële opmerkingen

Het projectbudget P10078 voor de opmaak van de haalbaarheidsstudie en de herstellingen aan het dak aan het Centraal magazijn, Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen wordt geraamd op 455.000,00 euro inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden.  

De projectkosten zullen als volgt verrekend worden:

  • Voor de haalbaarheidsstudie  100.000,00 euro inclusief btw op SUB_NR/INTERN/2200/5322600000/221/2SBS070203P10078/2SA080119
  • Voor de dakwerken 355.000,00 euro, inclusief btw en 10% voorziene omstandigheden op SUB_NR/INTERN/2300/5322600000/221/2SBS070203P10078/2SA080119

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0702 - Slim vastgoedbeheer
2SBS070203 - Strategisch vastgoedbeheer
2SBS070203P10078 - Noorderlaan_113_magazijn_

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de projectomschrijving voor het centraal magazijn aan Noorderlaan 113 te 2030 Antwerpen goed.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de opdracht voor de haalbaarheidsstudie en de uitvoering van de dakwerken aan het centraal magazijn Noorderlaan 113,2030 Antwerpen, wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Artikel 3

Het college keurt goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde opdracht opneemt voor een maximumbedrag van 455.000,00 euro inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

P10078- Haalbaarheidsstudie en dakwerken
Centraal Magazijn
Noorderlaan 113,
 2030 Antwerpen

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen


Ondernemingsnummer: 0267.402.076
Rekeningnummer: BE37091012706928455.000,00 euro inclusief btw en 10% onvoorziene omstandighedenbudgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070203P10078
subsidie: : SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200-2300
4005533783

Bijlagen

  • Noorderlaan113_Projectomschrijving_aangepast_21112022.pdf