Terug
Gepubliceerd op 25/11/2022

2022_CBS_09203 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Masterplan Collectie Centrum - Vooronderzoeken project nr. 2301. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09203 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Masterplan Collectie Centrum - Vooronderzoeken project nr. 2301. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring 2022_CBS_09203 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Masterplan Collectie Centrum - Vooronderzoeken project nr. 2301. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 11 maart 2022 (jaarnummer 1961) keurde het college het plan van aanpak en de scope van de betrokken locaties binnen het masterplan Centraal Erfgoeddepot goed.

Op 13 mei 2022 (jaarnummer 3585) keurde het college goed dat de site Pomppark Zuid, Desguinlei te 2018 Antwerpen wordt aangeduid als voorkeurslocatie binnen het onderzoek naar de realisatie van een toekomstig Centraal Erfgoeddepot en deze locatie bijgevolg, in afwachting van het verdere onderzoek, wordt gereserveerd voor deze functie. 

Het college gaf daarbij opdracht aan AG Vespa om onderzoek te voeren naar de haalbaarheid tot het realiseren van een nieuw Centraal Erfgoeddepot op de locatie Pomppark Zuid aan Desguinlei te 2018 Antwerpen en de resultaten ervan voor te leggen aan het college. Alsook het onderzoek te voeren naar welke rol de site Hessenhuis op Falconrui 73, 2000 Antwerpen in de toekomst kan opnemen als onderdeel van de stedelijke erfgoedopslag en in relatie tot een nieuw Centraal Erfgoeddepot.

Argumentatie

Wijziging naamgeving

Aangezien de initiële naamgeving 'Masterplan Erfgoeddepot' niet de volledige werking dekt die het in realiteit zou bevatten, is er voor gekozen om de naam van het masterplan te wijzigen naar 'Masterplan Collectie Centrum Antwerpen'. De werking bevat immers naast de opslag van het erfgoed van de stad Antwerpen ook de werking van de verschillende restauratie ateliers, het team Art Handling dat instaat voor het vervoeren van de stukken, onderzoek, het onroerenderfgoeddepot (archeologica en lapidarium) en dergelijke.

Geplande onderzoeken

Het verdere onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van een toekomstig Collectie Centrum vraagt nog verschillende (voor)onderzoeken.

Volgende onderzoeken liggen ter goedkeuring voor. De realisatie van deze opdrachten wordt uitgevoerd door AG Vespa, in samenwerking met de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving / cultuur.

De resultaten van deze onderzoeken dienen als input voor de opmaak van een projectdefinitie. De vastlegging van het budget voor het voeren van een wedstrijd zal in een latere fase worden voorgelegd aan het college.

A. Businesscase ontwikkeling collectie centrum

Er zal een extern studiebureau aangesteld worden om een financiële doorrekening te maken van het project. Daarin zal de financiële haalbaarheid getoetst worden aan de hand van een volledig overzicht van de kostprijs over de volledige levensduur van een nieuw gebouw - gaande vanaf de realisatie tot en met de exploitatie- en onderhoudskosten.

Er zal gevraagd worden om scenario's uit te werken, die een onderbouwde afweging mogelijk moeten maken over volgende aspecten:

 • welke delen van de realisatie bij voorkeur worden opgenomen door de stad Antwerpen zelf, dan wel door externe private partijen onder de vorm van een Design Build Finance Maintain formule;
 • op welke manier kan er ingezet worden op een gefaseerde uitvoering;
 • op welke manier kan de bestaande stedelijke locatie Hessenhuis zich als ondersteunende locatie verhouden tot de locatie Pomppark Zuid.

Raming onderzoeksbudget: 40.000,00 EUR (inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden)

B. Advies energie & klimatisatie i.f.v. bouw- en opslagmethodiek

Er zullen externe experten aangeschreven worden om het interne onderzoekswerk in het kader van optimaal energetisch beheer bij af te toetsen met als doel om de ambities hieromtrent verder scherp te stellen. 

Raming onderzoeksbudget: 2.860,00 EUR (inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden)

C. Programmatorisch onderzoek

In aanvulling op het interne onderzoekswerk gevoerd door diensten binnen de stedelijke administratie en musea, zal er externe expertise worden ingezet om de ambities op twee vlakken verder scherp te stellen:

 • deel A - toetsing van het concept, op welke wijze de verschillende doelstellingen van een collectie centrum in de praktijk worden omgezet;
 • deel B - begeleiding in de omzetting van de vooropgestelde opslagsystemen naar een bebouwbaar volume.

Raming onderzoeksbudget:

 • deel A : 2.860,00 EUR (inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden
 • deel B : 20.000,00 EUR (inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden)

TOTAAL

De totale raming van de vooronderzoeken bedraagt 65.720,00 EUR (inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden).

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten  van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

 • In artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast. 
 • Artikel 6 §3.4. bepaald dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het Stedelijk patrimonium. De opdracht van AG Vespa in het kader van deze bouw- en onderhoudsprojecten omvat de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van de overheidsopdrachten in eigen naam en voor rekening van de Stad. De beleidsbeslissing tot het realiseren van deze bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad. De stad legt hierbij tevens het projectbudget vast.
 • In artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.
 • In artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale budget voor de onderzoeken in de eerste fase van Masterplan Collectie Centrum wordt geraamd op een maximumbedrag van 65.720,00 EUR inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden.

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Toekomstige vastleggingen zullen later voorgelegd worden aan het college. 

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0702 - Slim vastgoedbeheer
2SBS070203 - Strategisch vastgoedbeheer
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010104 - Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek
2BRS010104PA6093 - Masterplan museumdepots

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de onderzoeken in het kader van het Masterplan Collectie Centrum worden uitgevoerd door AG Vespa. 

Artikel 2

Het college keurt goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde opdracht opneemt voor een maximumbedrag van 65.720,00 EUR inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden en onder de voorwaarde dat het totale projectbudget is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien. 

Artikel 3

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling goed aan AG Vespa met ondernemingsnummer BE0267402076 ten bedrage van 65.720,00 EUR inclusief btw.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Vooronderzoeken Masterplan Collectiecentrum

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

BE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
65.720,00 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS010203PA3726
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070709
budgetperiode: 2300
4005536584