Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09221 - Dossier GAC_2022_02511 - Raamovereenkomst beweegbanken - Afroepen op opdracht 2021_SV_GA_BWB van Sport Vlaanderen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09221 - Dossier GAC_2022_02511 - Raamovereenkomst beweegbanken - Afroepen op opdracht 2021_SV_GA_BWB van Sport Vlaanderen - Goedkeuring 2022_CBS_09221 - Dossier GAC_2022_02511 - Raamovereenkomst beweegbanken - Afroepen op opdracht 2021_SV_GA_BWB van Sport Vlaanderen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving afdeling Sporting A wenst in te zetten op bewegen en sporten op het openbaar domein. De publieke ruimte is beperkt en de behoeften zijn divers waardoor deze ruimte doordacht dient te worden ingevuld. Een beweegbank is multifunctioneel en biedt een combinatie van sport-, zit- en ontmoetingsgelegenheid op een kleine oppervlakte.

Op 8 oktober 2021 gunde Sport Vlaanderen de opdracht 2021_SV_GA_BWB  Groepsaankoop tot het leveren van beweegbanken aan de firma VZW IPitup, Varentstraat 33,  3118 Werchter, met ondernemingsnummer 0674.799.702.
Sport Vlaanderen treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale  in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten.

Deze opdracht werd gesloten op 8 oktober 2021 en heeft een looptijd van 4 jaar.

De bepalingen van de opdrachtdocumenten 2021_SV_GA_BWB  (technische omschrijving, contractuele bepalingen, …) en de daarvoor gegunde offerte van de firma VZW IPitup voldoen aan de noden en wensen van de stad.

Argumentatie

Gelet op het voormelde, lijkt het opportuun om gebruik te maken van de opdracht 2021_SV_GA_BWB  Groepsaankoop tot het leveren van beweegbanken van Sport Vlaanderen. De gemeenschappelijke aankoopcentrale startte hiervoor het dossier GAC_2022_02511 op.

Juridische grond

In toepassing van artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, is een aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoopcentrale, vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Gelet op de huidige behoefte van stad Antwerpen werd reeds een bestelbon opgemaakt 4005534651 voor een bedrag van 10.400,56 EUR incl. btw aan de firma  Ipitup vzw, Varentstraat 33, 3118 Werchter met ondernemingsnummer 0674.799.702, deze werd reeds goedgekeurd onder budgethouderschap van de bedrijfsdirecteur.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de opdracht 2021_SV_GA_BWB van Sport Vlaanderen en van de bijhorende gunningsbeslissing  aan de volgende firma: Ipitup vzw, Varentstraat 33, 3118 Werchter, met ondernemingsnummer 0674.799.702.

Artikel 2

Het college keurt goed dat bestellingen worden geplaatst op de opdracht 2021_SV_GA_BWB van Sport Vlaanderen, gelet op de in het bestek van deze opdracht voorziene mogelijkheid voor de stad Antwerpen om er gebruik van te maken.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Opdrachtdocument beweegbanken.pdf
  • Gunningsbeslissing.pdf