Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09271 - Correctiebestelling. District Deurne. Park Groot Schijn fase 3 - SWOU10987. Erelonen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09271 - Correctiebestelling. District Deurne. Park Groot Schijn fase 3 - SWOU10987. Erelonen - Goedkeuring 2022_CBS_09271 - Correctiebestelling. District Deurne. Park Groot Schijn fase 3 - SWOU10987. Erelonen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Park Groot Schijn. Studie-opdracht(en). Gunning

 Goedkeuring bestuur AG Stadsplanning Antwerpen

12 september 2013

 

Bestek GAC_2021_02034

Park groot schijn fase 3
Gunning

Goedkeuring college

18 maart 2022

2257

Op 12 september 2013 besliste de raad van bestuur AG Stadsplanning Antwerpen om het raamcontract voor de studie-opdracht(en) ter realisatie van het masterplan Park Groot Schijn, te gunnen aan het consortium studiebureau Buur-Hosper-Bulk (21 november 2013, sluiting opdracht, referentienummer SP/PGS/RAOV/BE08).

Op 19 september 2014 (jaarnummer 9581) besliste het college om masterplan Park Groot Schijn toe te wijzen aan de bedrijfseenheid stadsontwikkeling.

Op 24 december 2021 werd ‘Buur/bureau voor urbanisme’, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven met ondernemingsnummer: 0883.973.470 overgenomen door ‘Sweco Belgium’, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664.

Op 18 maart 2022 (jaarnummer 2257) gunde het college "Park groot schijn fase 3", op basis van bestek GAC_2021_02034, aan Hens nv, Bredabaan 54 te 2990 Wuustwezel, met ondernemingsnummer 0418.988.134, tegen het gunningsbedrag van 2.179.822,19 EUR (exclusief btw en exclusief herzieningen).

Sweco Belgium bezorgde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, voor het betalen van hun ereloon, een factuur (SAP 5107751143) voor een bedrag van 40.583,25 EUR exclusief btw.

Voor de betaling van het ereloon dient het nodige budget te worden vastgelegd.

Argumentatie

Het ontwerp voor de parkaanleg Park groot schijn betreft een totaalinrichtingsplan volgens het concept van functionele kamers en voegen met verschillende parkingangen langs de Ruggeveldlaan en de August Van de Wielelei. Gezien de omvang van de site worden de verschillende projectkamers en parkvoegen in verschillende deelfasen gerealiseerd.

In het kader van deze realisatie van het Masterplan Park Groot Schijn maakte de firma Sweco voor ‘Parkaanleg fase 3’ een factuur op (in EUR) voor:

Fase

Bedrag

Omgevingsvergunning

13.543.40

Aanbestedingsdossier

20.315,10

Aanbestedingsverslag

6.724,75

Totaal

40.583,25

21% btw

8.522,48

Algemeen totaal

49.105,73

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het betalen van het ereloon werd correctiebestelling 4105061899 opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water
2LMS040101M01520 - SWOU10987 Park Groot Schijn (MASTERPLAN Park Groot Schijn (NO_RAP))

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105061899 aan Sweco Belgium BV, Arenbergstraat 13-1, 1000 Brussel (ondernemingsnummer:  0405.647.664) goed, voor het betalen van het ereloon ‘Parkaanleg fase 3’.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

SWOU10987

Vastlegging ereloon
(SAP 5107751143)

Park Groot Schijn
Parkaanleg fase 3

Sweco Belgium BV
Arenbergstraat 13-1
1000 Brussel

ondernemingsnummer:
0405 647 664

rekeningnummer: 
BE97 2200 7208 2049

49.105,73 EUR

budgetplaats: 5153000000
budgetpositie:220
functiegebied:2LMS040101M01520
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode:2200


4105061899

Bijlagen

  • PGS F3 - Sweco.pdf