Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09272 - Correctiebestelling. Opvolging van de uitvoering van projecten openbaar domein. SWOU11985B - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09272 - Correctiebestelling. Opvolging van de uitvoering van projecten openbaar domein. SWOU11985B - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_09272 - Correctiebestelling. Opvolging van de uitvoering van projecten openbaar domein. SWOU11985B - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

faseactiedatum jaarnummer
Bestek GAC_2018_00520 perceel 2
 gunning
goedkeuring college

15 maart 2019

2334

GunningsbriefVerzonden8 april 2019

---

Op 15 maart 2019 (jaarnummer 2334) gunde het college de raamovereenkomst voor externe ondersteuning in functie van het uitvoeren van tekenwerk, van ontwerp tot uitvoeringsplannen, en opvolging van de uitvoering van projecten openbaar domein - perceel 2, aan Sweco Belgium bv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664, op basis van bestek GAC_2018_00520.

In het kader van het aanstellen van 2 toezichters in periode Q3  2022, ontving de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling verschillende facturen van Sweco Belgium bv voor een totaalbedrag van 39.151,55 EUR inclusief btw. De aanstelling gebeurt ter ondersteuning van de medewerkers van de dienst SW/Publieke Ruimte bij verschillende projecten.

Argumentatie

Door de stijging van de prijzen (indexering op basis van bestek Antea GAC_2018_00520_1_001, p.16 contractuele bepalingen, IV.5. Prijsherziening.) was er onvoldoende budget op de reeds goedgekeurde bestelbon om deze facturen te betalen.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061772 goed voor een bedrag van 39.151,55 EUR inclusief btw aan Sweco Belgium bv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664, voor het betalen van 2 toezichters in periode Q3  2022, op basis van bestek GAC_2018_00520, perceel 2.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SWOU11985B

Sweco Belgium bv
Arenbergstraat 13-1
1000 Brussel

ondernemingsnummer:
0405.647.664

rekeningnummer:
BE97220072082049


39.151,55 EURbudgetplaats:5153000000
budgetpositie:224
functiegebied:2LMS010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode: 2200
4105061772