Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09262 - Meubilair Jongerenwerking - Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09262 - Meubilair Jongerenwerking - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_09262 - Meubilair Jongerenwerking - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 6 oktober 2017 (jaarnummer 8704) keurde het college de indiening van het projectvoorstel ‘Huis Archimedes - uitbouw jongerenwerking OCMW’ goed, in het kader van de oproep 2017 investeringen sociale infrastructuur. Op 15 december 2017 besliste de Vlaamse Regering deze projectsubsidiëring toe te kennen aan dit project. 

Op 10 juli 2020 (jaarnummer 6032) besliste het college  om een samenwerking aan te gaan met Jeugdzorg Zorgbedrijf Antwerpen met oog op de uitbating van Huis Archimedes, Huis Sofia en Lokale Opvanginitiatieven (LOI's).

Op 11 december 2020 (jaarnummer 10188) gaf het college de opdracht aan AG VESPA om een overeenkomst te sluiten met het Zorgbedrijf Antwerpen met betrekking tot een kosteloze terbeschikkingstelling van een ruimte binnen de infrastructuur van Huis Archimedes, Lange Batterijstraat 7-9-15-17, 2018 Antwerpen, eigendom van het Zorgbedrijf Antwerpen aan de stad Antwerpen, ten laatste vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2030 voor volgende werking, Jongerenwerking stad Antwerpen, individuele trajectbegeleiding en/of groepswerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Op 11 december 2020 (jaarnummer 10306) keurde het college de afsprakennota goed met Zorgbedrijf Antwerpen - Jeugdzorg waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een geldelijke ondersteuning van 129.950,60 EUR voor de werking Huis Sofia, Huis Archimedes en LOI (lokaal opvanginitiatief) voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers. De afsprakennota ging in op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2030.

Argumentatie

In de projectomschrijving ‘Huis Archimedes - uitbouw jongerenwerking OCMW’ in het kader van de oproep 2017 investeringen sociale infrastructuur staat dat er optimaal dient samengewerkt te worden tussen het wooninitiatief Huis Archimedes en de Jongerenwerking van stad Antwerpen. Huis Archimedes en de Jongerenwerking worden om deze reden gerealiseerd op de site Lange Batterijstraat van het Zorgbedrijf Antwerpen. Huis Archimedes en de Jongerenwerking delen ook een keuken en opleidingslokaal.

Zorgbedrijf Antwerpen is verantwoordelijk voor de realisatie van het investeringsproject Huis Archimedes en voor de operationele werking, startend op 1 januari 2023. De Jongerenwerking zal wat betreft de operationele werking aangestuurd blijven door de afdeling Welzijn van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van stad Antwerpen.

Voor de meubelinrichting van de ruimtes van de Jongerenwerking in de Lange Batterijstraat werd een meubelpakket samengesteld, dat een corresponderende look heeft met de meubels en inrichting van Huis Archimedes (en de gedeelde ruimtes). Op deze manier ontstaat er (visuele) uniformiteit over de werkingen heen. De goederen worden door het Zorgbedrijf Antwerpen aangekocht bij MM Interior BV. Het gedeelte dat voor rekening is van  stad Antwerpen zal het Zorgbedrijf Antwerpen doorfactureren. De kostprijs van de meubels voor stad Antwerpen bedraagt 17.126,34 EUR inclusief BTW.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging goed voor een bedrag van 17.126,34 EUR (inclusief BTW) aan Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0809.699.184 voor de aankoop van meubilair jongerenwerking.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0809.699.184
IBAN BE34 0910 1785 4190

Meubelpakket Jongerenwerking -
site Lange Batterijstraat (Huis Archimedes)
17.126,34 EUR inclusief BTW

budgetplaats: 5402505000

budgetpositie: 240

functiegebied: 2HMS040201A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: Intern

begrotingsprogramma: 2SA040909

budgetperiode: 2200

4005535441

Bijlagen

  • Meubelpakket_Jongerenwerking_stad Antwerpen.pdf