Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09275 - District Borgerhout. Vandenpeereboomstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09275 - District Borgerhout. Vandenpeereboomstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_09275 - District Borgerhout. Vandenpeereboomstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vandenpeereboomstraat in het district Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 23 oktober 2015 (jaarnummer 8880);    
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout intramuros Zuid";  
 • maakt deel uit van het gebied “parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Bij de heraanleg van de Plantijn en Moretuslei werd het eenrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte tussen de Guido Gezellestraat en de Plantin en Moretuslei. Dit straatsegment werd tevens ingericht als woonerf. Het aanvullend verkeersreglement wordt dan ook geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd over het gehele straatsegment, en de bestuurders van speed pedelecs worden tevens toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1).
  De verkeersborden C1 en F19, met onderbord, worden aangebracht;
 • een gedeelte van de straat wordt ingericht als woonerf, namelijk het deel tussen de Plantin en Moretuslei en de Guido Gezellestraat (artikel 4).
Door de infrastructurele heraanleg tot woonerf neemt de parkeerbalans af met drie plaatsen. Deze parkeerplaatsen werden echter gecompenseerd op de Plantin en Moretuslei ter hoogte van het nummer 333.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 5 oktober 2022 Gunstig advies
Districtsraad Borgerhout, advies van 24 oktober 2022 (jaarnummer 71) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Vandenpeereboomstraat in het district Borgerhout goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 23 oktober 2015 (jaarnummer 8880).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220915_BO_Vandenpeereboomstraat_AVR.pdf
 • 20220915_BO_GGezelle-Vandepeerenboomstraat_Plan1_SigMark (2).pdf
 • 20220915_BO_Vandenperenboomstraat_Plan2_Sign.pdf
 • 20220915_BO_Vandenperenboomstraat_Plan3_Sign.pdf