Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09208 - Cultuur. Openbare bibliotheken - E-boeken en filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09208 - Cultuur. Openbare bibliotheken - E-boeken en filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09208 - Cultuur. Openbare bibliotheken - E-boeken en filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 24 oktober 2022 (jaarnummer 624) een nieuw gebruikers- en retributiereglement voor de openbare bibliotheken goed dat ingaat op 1 november 2022. Vanaf november is het mogelijk dat leden een digitaal of combi-abonnement nemen waarmee zij e-boeken kunnen lezen of films kunnen streamen. 

Argumentatie

Vzw Cultuurconnect heeft de decretale opdracht om de Vlaamse openbare bibliotheken te ondersteunen bij digitale uitdagingen van het cultuurbeleid. Om die reden zette vzw Cultuurconnect in 2019 en 2021 opdrachten in de markt voor het gebruik van e-boeken en filmstreaming door de openbare bibliotheken.

De opdracht voor het gebruik van e-boeken werd door vzw Cultuurconnect gegund aan Standaard Boekhandel, op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Standaard Boekhandel werkt samen met Bibliotheca die het IT-platform CloudLibrary aanlevert. Standaard Boekhandel is verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de uitgevers.

De opdracht voor het gebruik van filmstreaming werd door vzw Cultuurconnect gegund aan Universciné (voor het platform Sooner), aan Fonk vzw (voor het platform Dalton) en aan Accattone films (voor het platform Avila), volgens de procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking.

Alle Vlaamse openbare bibliotheken kunnen afnemen bij vzw Cultuurconnect als onderleverancier. Vzw Cultuurconnect rekent een bedrag aan gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente of op het aantal unieke gebruikers. De stad Antwerpen bedong 20% korting bij afrekening gebaseerd op het inwonersaantal.

In voorliggend besluit liggen twee overeenkomsten met vzw Cultuurconnect ter goedkeuring voor ondertekening:

  • overeenkomst voor het gebruik van e-boeken;
  • overeenkomst voor filmstreaming.

De overeenkomsten lopen voor een periode van twee jaar (filmstreaming) en vier jaar (e-boeken).

Bestelbon 4005533253 dient goedgekeurd te worden voor betaling aan vzw Cultuurconnect.

Juridische grond

Artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat een aanbestedende overheid leveringen en/of diensten kan verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor e-boeken en filmstreaming werden begroot in het collectiebudget van de openbare bibliotheken, op budgetplaats 5113000000 en functiegebied 2BRS010113A00000. Hier dient jaarlijks een bestelbon voor te worden opgemaakt voor de budgetperiode 2200 tot en met 2600. Vzw Cultuurconnect maakt een factuur op. Voor budgetperiode 2200 wordt dit ingeschat op 23.751,50 EUR (incl. btw), omdat de overeenkomsten pas ingaan vanaf november 2022. Voor budgetperiode 2300 en 2400 wordt dit ingeschat op 150.000,00 EUR (incl. btw) en voor budgetperiode 2500 en 2600 op 80.000,00 EUR (incl. btw). De overeenkomst voor filmstreaming loopt af op 30 september 2024, maar kan twee keer met één jaar verlengd worden. Als dit het geval is, wordt hiervoor budget voorzien op het collectiebudget van de openbare bibliotheken voor budgetperiode 2500 en 2600.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010103 - Bibliotheken en culturele ontmoetingscentra

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de overeenkomst met Cultuurconnect voor het gebruik van e-boeken, voor de periode 1 november 2022 tot en met 15 september 2026.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de overeenkomst met Cultuurconnect voor het gebruik van filmstreaming, voor de periode 1 november 2022 tot en met 30 september 2024.

Artikel 3

Het college neemt kennis van de bijgevoegde bestekken en gunningsverslagen voor e-boeken en filmstreaming.

Artikel 4

Het college keurt de bestelling 4005533253 voor een bedrag van 23.751,50 EUR inclusief btw aan Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0629.858.909 voor het gebruik van e-boeken en filmstreaming voor de openbare bibliotheken goed.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
E-boeken en filmstreaming

Cultuurconnect vzw
Priemstraat 51
1000 Brussel

ondernemingsnummer 0629.858.909
IBAN BE 41 0910 1235 5910
23.751,50 EURbudgetplaats: 5113000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2BRS010113A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070709
budgetperiode: 2200
4005533253