Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09192 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09192 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming 2022_CBS_09192 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het reglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen voorziet de mogelijkheid voor het stadsbestuur en de districtsbesturen om regelmatig met elkaar in overleg te gaan. Aanvullend werd een nieuw samenwerkingsmodel stad-districten opgemaakt. Hiermee wordt het overleg tussen de tien besturen gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus, en wordt de vorm van het overleg afhankelijk gemaakt van de doelstelling ervan. Wanneer sprake is van het uitzetten of scherpstellen van een beleidsvisie, of wanneer overgegaan wordt tot evaluatie, houden de besturen een raad voor overleg.

Indien het gaat om het operationaliseren van een beleidsvisie, organiseert men een werkoverleg. In alle gevallen is het mogelijk om ter voorbereiding bilateraal overleg in te plannen. Als men alleen tot bedoeling heeft om informatie te laten doorstromen, wordt dit aangegeven met de term informatiesessie.

Het nieuwe samenwerkingsmodel laat toe om voorstellen tot beslissing te formuleren.

Argumentatie

Conform het nieuwe samenwerkingsmodel worden de verslagen van het overleg tussen stad en districten ter kennisneming geagendeerd op het college en de districtscolleges. 

Volgende werkvergadering vond plaats:

DatumDomeinTitel Agendapunten
26 oktober 2022Cultuur  Thema Cultuur   
 • Toelichting Masterplan Culturele Ontmoeting


 • Juridische grond

  Artikel 27 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt de modaliteiten van de raad voor overleg (het reglementair overlegorgaan tussen het college en de districtscolleges).

  Beleidsdoelstellingen

  8 - Sterk bestuurde stad
  2SBS01 - Bestuurszaken
  2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college neemt kennis van volgend verslag, thema Cultuur:
  Raad voor Overleg van 26 oktober 2022 Inhoud:
  • Toelichting Masterplan Culturele Ontmoeting


  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20221026_RVO_Cultuur_presentatie.pdf
  • 20221026_RVO_Cultuur_verslag (def) (2).doc