Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09263 - Tarieven begraafplaatsen - Retributiereglement 2020-2025. Aanpassing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09263 - Tarieven begraafplaatsen - Retributiereglement 2020-2025. Aanpassing - Goedkeuring 2022_CBS_09263 - Tarieven begraafplaatsen - Retributiereglement 2020-2025. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 17 november 2019 (jaarnummer 720) het retributiereglement goed waarin de tarieven werden bepaald voor het verlenen van grafconcessies op begraafplaatsen, het saneren van een graf bij bruikleen en het in bruikleen nemen van een bestaand grafteken, het aanbrengen van tekst op een naamplaatje en het gebruik van funderingen. De termijn van dit retributiereglement nam een aanvang op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.

Argumentatie

Om de tarieven voor grafconcessies en modaliteiten met betrekking tot duurtijd en hernieuwing aan te passen, wordt met dit besluit aan de gemeenteraad een gewijzigd retributiereglement voorgelegd waarvan de termijn start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2025.

Op 17 november 2019 (jaarnummer 720) keurde de gemeenteraad goed om de retributietarieven voor concessies bij asbezorging in lijn te brengen met de investeringen die het bestuur doet voor de uitbreidingen en aanleg van onder meer urnenvelden en columbaria. Ook werd gelijktijdig de tarievenstructuur vereenvoudigd door bijkomende kosten zoals belasting op fundering bij asbezorgingen te integreren in één concessietarief.

Vele gemeentebesturen indexeren hun tarieven voor begraafplaatsen jaarlijks, wat leidt tot niet afgeronde kostprijzen die jaarlijks veranderen. In de stad Antwerpen werden de tarieven voor grafconcessies bij lijkbezorging sinds de invoering van het retributiereglement van 2008-2013 niet geïndexeerd, noch aangepast. De lijkbezorging in volle grond en in grafkelders zijn voor het personeel meer arbeidsintensieve werkprocessen dan de bezorgingen van asurnen. Ook het ruimen van graven na einde termijn is arbeidsintensief en weegt op de exploitatiekosten van de begraafplaatsen. 

Gezien de stijgende exploitatiekosten voor lijkbezorging worden de tarieven voor grafconcessies voor bezorging in volle grond en in grafkelders verhoogd van 500,00 naar 750,00 euro per stoffelijk overschot / 25 jaar.

De modaliteiten rond duurtijd van concessies en hernieuwing worden met dit gewijzigd retributiereglement aangepast:

  1. De keuzemogelijkheid wordt aangeboden om voortaan grafconcessies aan te vragen voor een duurtijd van 25 of voor 50 jaar;
  2. Bij het hernieuwen van grafconcessies waarvan de termijn eindigt, kan dit voortaan niet meer gebeuren in schijven van minstens vijf, maar in schrijven van minstens 10 jaar. Deze aanpassing beoogt om de werkprocessen rond hernieuwing van grafconcessies te vereenvoudigen en de onkosten voor de exploitatie van de begraafplaatsen, ten gevolge van rustplaatsen met langere duurtijd te dekken.

Juridische grond

Het Decreet voor Begraafplaatsen en Lijkbezorging van 16 maart 2004 bepaalt in artikel 8 dat de gemeenteraad bevoegd is om de verschuldigde bedragen en de voorwaarden rond het verlenen van grafconcessies autonoom te bepalen.

Regelgeving: bevoegdheid

De gecoördineerde grondwet verleent bij artikels 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies en dat deze bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwd worden.

Algemene financiële opmerkingen

Sinds de aanpassing aan het retributiereglement in 2019 is er een jaarlijkse stijging in de ontvangsten merkbaar ten bedrage van 200.000,00 euro. Met deze aanpassing wordt, onder voorwaarde van een gelijkaardig aantal aanvragen van nieuwe grafconcessies en hernieuwingen van bestaande concessies, een additionele stijging van de ontvangsten geraamd op 205.000,00 euro.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement voor de begraafplaatsen voor de jaren 2023 tot en met 2025 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor de begraafplaatsen voor de jaren 2023 tot en met 2025.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Retributie voor begravingen 838.000,00 euro per jaar budgetplaats: 5377500000
budgetpositie: 7006002
functiegebied: 2LMS040104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020992
budgetperiode: 2300-2500
n.v.t.
Retributie voor graftekens 40.000,00 euro per jaar budgetplaats: 5377500000
budgetpositie: 7006003
functiegebied: 2LMS040104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020992
budgetperiode: 2300-2500
n.v.t.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
MVom volgende aanpassingen aan de politiecodex door te voeren die impliciet uit de goedkeuring van dit besluit volgen:

Hoofdstuk 14: begraafplaatsen, lijkbezorging en concessiebeheer

Artikel 668.

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan op de stedelijke begraafplaatsen tegen betaling concessies voor een termijn van 25 of 50 jaar verlenen, hernieuwen en beëindigen, als volgt:

  • concessies met of zonder kelder;
  • concessies van een bestaand grafteken;
  • columbarium- en urnenveldconcessies.

Artikel 673. De duur en hernieuwing van concessies

§2. Na de termijn waarvoor de concessie oorspronkelijk werd verleend, kunnen opeenvolgende hernieuwingen worden toegestaan voor minstens 10 jaar en voor maximaal dezelfde termijn als de oorspronkelijke concessie, en dit op aanvraag van de concessiehouder of de persoon die zich sterk maakt dat alle begunstigden van de concessie of alle erfgenamen van de begunstigden akkoord gaan.

Artikel 674. De uitbreiding en bijzetting in volzette concessie

In concessies die volzet zijn, kunnen de concessiehouder of diens erfgenamen tegen betaling een uitbreiding van het aantal begunstigden verkrijgen. Een dergelijke uitbreiding kan voor een periode van 25 of 50 jaar worden toegestaan. De concessie voor al de reeds bezorgde stoffelijke overschotten moet op datzelfde moment worden verlengd, zodat de einddatum overeenkomt met de nieuw aangegane concessie.Bijlagen