Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09139 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082536. Meir 12-14. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09139 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082536. Meir 12-14. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09139 - Omgevingsvergunning - OMV_2022082536. Meir 12-14. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022082536

Gegevens van de aanvrager:

NV Alkimmo met als contactadres Lange Gasthuisstraat 9 te 2000 Antwerpen en NV HUIS RIJSWIJCK met als contactadres Lange Gasthuisstraat 9 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Meir 12-14 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 3 sectie C nrs. 1296D, 1296E en 1297K

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van het schrijnwerk van twee monumenten en het voorzien van steigerdoeken met niet-zaakgebonden publiciteit tijdens de uitvoering van de werken

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          Meir 12 (British Dominions):

 • 03/12/2021: weigering (OMV_2021145163) voor het plaatsen van een steigerdoek;
 • 11/09/2020: vergunning (OMV_2020088239) voor het plaatsen van zaakgebonden verlichte reclame;
 • 04/01/2019: vergunning (OMV_2018123736) voor het wijzigen van de functie van dienstverlening naar detailhandel;
 • 13/07/2018: vergunning (OMV_2018036829) voor het wijzigen van de functie van detailhandel naar diensten, het wijzigen van de gevel, het plaatsen van reclame en een koelinstallatie;
 • 02/03/1983: bescherming als monument van het kantoorgebouw British Dominions: gevels en daken: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5532;
 • 08/08/1923: toelating (1923#15909.) voor het afbreken van huizen en het bouwen van een huis;

-          Meir 14 (General Buildings):

 • 04/07/2008: vergunning (20082194) voor het verbouwen van een winkelpand;
 • 17/08/2007: vergunning (20071996) voor het herinrichten van een handelspand met inbouw van een roltrap;
 • 21/10/2005: vergunning (20051978) voor het regulariseren van de verbouwing van een winkelpand;
 • 02/03/1983: bescherming als monument van General Buildings: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5533;
 • 27/09/1910: toelating (1910#1578) voor het bouwen van een huis.

 

Vergunde toestand

 

-          functie:

 • Meir 12 (British Dominions): de gelijkvloerse, eerste- en tweede verdieping: detailhandel (2019);
 • Meir 14 (General Buildings): de gelijkvloerse verdieping: detailhandel;

-          bouwvolume:

 • Meir 12 (British Dominions): hoekgebouw met een gevelbreedte van 8 traveeën en 5 bouwlagen onder een pseudo-mansarde dak (leien);
 • Meir 14 (General Buildings): gesloten bebouwing met een gevelbreedte van 5 traveeën en 6 bouwlagen waarvan 2 terugwijkende attiekverdiepingen, onder een plat dak;

-          gevelafwerking:

 • Meir 12 (British Dominions):

-          lijstgevel in witte natuursteen met een geprofileerde plint in grijs graniet;

-          gelijkvloerse verdieping: decoratief uitgewerkte smeedijzeren vleugeldeuren met waaier en zaakgebonden publiciteit voorzien in losse (witte) letters met het logo op de voorziene panelen in de dagopeningen (OMV_2020088239);

-          verdiepingen: metalen ramen;

 • Meir 14 (General Buildings):

-          lijstgevel in witte natuursteen met een geblokte pui uit blauwe hardsteen;

-          3 traveeën brede middenpartij, die over de eerste 3 verdiepingen is uitgebouwd als loggia, opengewerkt door 3 lichten;

-          aan de linker en rechter perceelgrens decoratief uitgewerkte smeedijzeren vleugeldeuren.

 

Bestaande toestand

 

-          gevelafwerking:

 • Meir 12 (British Dominions):

-          gelijkvloerse verdieping: geen onderdeel van voorliggende aanvraag;

-          1ste, 2de en 3de verdieping: zwart gelakt aluminium buitenschrijnwerk;

-          4de en 5de verdieping (boven kroonlijst): zwart gelakt aluminium buitenschrijnwerk;

 • Meir 14 (General Buildings):

-          gelijkvloerse verdieping: geen onderdeel van voorliggende aanvraag;

-          1ste verdieping: buitenschrijnwerk conform vergunde toestand;

-          2de verdieping: buitenschrijnwerk vervangen in hout (2004);

-          3de verdieping: buitenschrijnwerk in wit pvc;

-          4de verdieping: buitenschrijnwerk conform vergunde toestand, buiten de uiterst rechtse travee: het raam werd doorgetrokken tot op vloerniveau;

-          lichtspots en publiciteit (vlaggenmasten en uithangborden).

 

Nieuwe toestand

 

-          gevelafwerking:

 • Meir 12 (British Dominions):

-          gelijkvloerse verdieping: geen onderdeel van voorliggende aanvraag;

-          1ste, 2de, 3de, 4de en 5de verdieping: thermisch onderbroken stalen T-ramen, bovenlichten met roedeverdeling naar origineel model (ral 7016);

-          nieuwe duivenwering;

-          nieuwe ruitleien in parelgrijs aan de gemene muur zijde Huidevetterstraat;

 • Meir 14 (General Buildings):

-          gelijkvloerse verdieping: geen onderdeel van voorliggende aanvraag;

-          1ste verdieping: gerestaureerd buitenschrijnwerk (ral 1015);

-          2de verdieping: geschilderd buitenschrijnwerk van 2004 (ral 1015);

-          3de verdieping: houten schrijnwerk (ral: 1015);

-          4de verdieping: ongewijzigd buitenschrijnwerk;

-          nieuwe duivenwering;

-          verwijderde lichtspots en publiciteit (vlaggenmasten en uithangborden);

 • Meir 12-14:

-          niet-zaakgebonden publiciteit (steigerdoeken) tijdens het verloop van de werkzaamheden;

-          1/3de van het steigerdoek voorzien van reclame, 2/3de van een gevelsimulatie.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de gevelafwerking op de verdiepingen van 2 monumenten (Meir 12 en 14);

-          gevelwijzigingen op het gelijkvloers, ten opzichte van de vergunde toestand, maken geen deel uit van de aanvraag;

-          voorzien van steigerdoeken met niet-zaakgebonden publiciteit tijdens de uitvoering van de werken;

-          vergunningsplichtige functiewijzigingen maken geen deel uit van de aanvraag.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

26 september 2022

Foutief om advies gevraagd

Geen advies 

Onroerend Erfgoed

26 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

26 september 2022

19 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: artikel 6: zone voor centrumfuncties - stedelijke functies (ce6) en artikel 8: zone voor publiek domein - (pu).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag bevat geen informatie over de functies van het gebouw en gaat louter over het restaureren van de gevels. Eventuele functiewijzigingen zullen worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

Voor het pand Meir 12 wordt het schrijnwerk op alle verdiepingen vervangen in zwart stalen schrijnwerk naar oorspronkelijk model. Voor Meir 14 wordt het originele houten schrijnwerk gerestaureerd en het pvc schrijnwerk vervangen door hout naar oorspronkelijk model.

Eveneens zal de gevel worden gereinigd en hersteld waar nodig. De bestaande vlaggenmasten en uithangborden worden verwijderd. Deze ingrepen komen het straatbeeld ten goede.

 

De beschrijvende nota vermeldt dat het gelijkvloers geen deel uitmaakt van de aanvraag. Gevelwijzigingen ten opzichte van de vergunde toestand zullen voor het gelijkvloers worden uitgesloten van vergunning.

 

De publiciteit op het steigerdoek dat wordt voorzien tijdens de werken wordt beperkt tot 1/3de van de oppervlakte van het totale doek. De rest wordt voorzien van een gevelsimulatie.

Dit voldoet aan de bepalingen van artikel 32 voor niet-zaakgebonden publiciteit van de bouwcode.

 

Publiciteit op steigerdoeken kan enkel worden toegestaan voor de noodzakelijk periode van de steigerwerken. In de beschrijvende nota is opgenomen dat de gevelwerken ongeveer 6 maanden zullen duren. Gelet op de aard van de werken kan dit worden aanvaard. Dit zal in voorwaarden worden opgenomen in de vergunning.

 

Beide panden zijn beschermd als monument en opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Er werd advies gevraagd aan het Agentschap van Onroerend Erfgoed. Zij brachten geen advies uit waardoor het advies wordt geacht gunstig te zijn.

De stedelijke dienst Monumentenzorg vermeldt in hun advies dat voor de werken een toelating moet worden bekomen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een geacht gunstig advies van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed kan beschouwd worden als dergelijke toelating.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Publiciteit mag geen hinder veroorzaken voor de omgeving. De ruimtelijke kwaliteit mag niet in het gedrang komen. Om lichthinder te beperken voor onder meer de omwonenden mag het reclamedragend steigerdoek enkel verlicht worden tussen 7u en 9u en van 17u tot 23u en mag de verlichting enkel op het doek zelf gericht zijn.

 

Er werd foutief advies gevraagd aan de brandweer via het omgevingsloket. De brandweer werd hiervan op de hoogte gebracht, waardoor zij geen advies hebben uitgebracht. Het ontbreken van een gunstig advies van de brandweer is dus geen aanleiding voor het weigeren van de aanvraag.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Om lichthinder te beperken mag het reclamedragend steigerdoek enkel verlicht worden tussen 7u en 9u en van 17u tot 23u en mag de verlichting enkel op het doek zelf gericht zijn.

2. Het steigerdoek met publiciteit wordt slechts voor 6 maanden toegestaan.

3. Vergunningsplichtige functiewijzigingen worden uitgesloten uit de vergunning.

4. Gevelwijzigingen op het gelijkvloers, ten opzichte van de vergunde toestand, worden uitgesloten van vergunning.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

26 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 november 2022

Verslag GOA

7 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Om lichthinder te beperken mag het reclamedragend steigerdoek enkel verlicht worden tussen 7u en 9u en van 17u tot 23u en mag de verlichting enkel op het doek zelf gericht zijn.
 1. Het steigerdoek met publiciteit wordt slechts voor 6 maanden toegestaan.
 1. Vergunningsplichtige functiewijzigingen worden uitgesloten uit de vergunning.
 1. Gevelwijzigingen op het gelijkvloers, ten opzichte van de vergunde toestand, worden uitgesloten van vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.