Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_09282 - District Berchem. Fruithoflaan. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen. Opdracht SWPR13016A - Eindafrekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09282 - District Berchem. Fruithoflaan. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen. Opdracht SWPR13016A - Eindafrekening - Goedkeuring 2022_CBS_09282 - District Berchem. Fruithoflaan. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen. Opdracht SWPR13016A - Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
Opdracht SWPR13016A
Goedkeuring college4 februari 20221031
GunningsbriefVerzonden28 februari 2022
Bijkomende vastleggingGoedkeuring college26 augustus 20227062
Op 4 februari 2022 (jaarnummer 1031) gunde het college de onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen in de Fruithoflaan, district Berchem, aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060 tegen de som van 146.689,35 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van opdracht SWPR13016A.


Op 26 augustus 2022 (jaarnummer 7062) keurde het college de correctiebestelling 4105060462 goed voor een bedrag van 15.049,91 EUR, inclusief btw, voor het betalen van de te verwachten factuur van vorderingsstaat 2, voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, in de Fruithoflaan, district Berchem.  

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling  maakte de eindafrekening op.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.


De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.

Omschrijvingstad Antwerpen
Inschrijvingsprijs146.689,35
Vermoedelijke hoeveelheid in meer85.754,03
Vermoedelijke hoeveelheid in min-54.831,80
Totaal177.611,58
21% btw37.298,43
Algemeen totaal214.910,01


Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd(en) onderstaande bestelbon(nen) in EUR vastgelegd:
BestelbonOmschrijvingBudget
ten laste van de stad
4005488720Gunning195.243,52
4105060462Bijkomende vastlegging15.049,91
4105061806Bijkomende vastlegging4.616,59

Om vorderingsstaat 3 (eindstaat) te kunnen betalen werd correctiebestelbon 4105061806 opgemaakt voor een bedrag van 4.616,59 EUR (inclusief btw) goedgekeurd door budgethouder.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)
2LMS030117M02219 - SWPR13016 Fruithoflaan (Rijbaan asfalteren)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 214.910,01 EUR, goed voor de onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen in de Fruithoflaan, district Berchem, uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw, Steenborgerweert 20, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van opdracht SWPR13016A.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20200527_SWPR13016_eindafrekening.xlsx