Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09277 - District Merksem. Terlindenhofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09277 - District Merksem. Terlindenhofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_09277 - District Merksem. Terlindenhofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Terlindenhofstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 25 oktober 2019 (jaarnummer 8780);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Merksem Heide";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.  

Het college keurde in zitting van 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de 'Principenota voor Speed pedelecs in Antwerpen' goed. De signalisatie op het fietspad wordt aangepast conform deze principenota.
Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 3 juni 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Terlindenhofstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.
Het gedeelte van de Terlindenhofstraat dat toegang geeft tot het Runcvoorthof werd heraangelegd en ingericht als woonerf.
Het aanvullend verkeersreglement wordt aangepast aan de huidige situatie in de straat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 2):
  • in het gedeelte begrepen tussen het Kroonplein en de Moeshofstraat;
  • in het gedeelte begrepen tussen de Nieuwdreef en de Annuntiatenstraat;
 • de signalisatie van het fietspad in het gedeelte, begrepen tussen de Houthulststraat en de Moeshofstraat, langs de beide zijden, wordt aangepast conform de principenota (artikel 6). De verkeersborden D9 (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A) worden vervangen door D7 (fietspad) met onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • het deel van de straat dat toegang geeft tot het Runcvoorthof, werd ingericht als woonerf met parkeervakken langs de beide zijden (artikel 12 en 19). Hierdoor vervalt het bestaande stilstand- en parkeerverbod ter hoogte van de nummers 206-220 en 204 (artikel 8);
 • het stilstand - en parkeerverbod tegenover huisnummer 204, over een afstand van vijf meter, vervalt bijgevolg ook;
 • de twee oversteekplaatsen voor voetgangers ter hoogte van de school, langs de noordwestelijke en zuidoostelijke zijde van huisnummer 220, worden gereglementeerd (artikel 15);
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 380 wordt verwijderd (artikel 9).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Terlindenhofstraat op nummer 380, verhuisd is. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Bij de opmaak van de plannen van de toegangsweg naar het Runcvoorthof was het een van de voorwaarden om de parkeerbalans neutraal te houden. Voor de heraanleg was er aan een zijde een stilstand- en parkeerverbod. Bij de inrichting als woonerf werden in dit gedeelte van de straat parkeervakken voorzien langs de beide zijden.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 18 augustus 2022 Gunstig advies
Districtsraad Merksem, advies van 27 oktober 2022 (jaarnummer 78) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Terlindenhofstraat in het district Merksem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college  van 25 oktober 2019 (jaarnummer 8780).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220801_bijlage_avr.pdf
 • 20220802_plan 1.pdf
 • 20220802_plan 2.pdf
 • 20220802_plan 3.pdf
 • 20220802_plan 4.pdf
 • 20220802_plan 5.pdf
 • 20220802_plan 6.pdf
 • 20220802_plan 7.pdf
 • 20220802_plan 8.pdf
 • 20220802_plan 9.pdf
 • 20220802_plan 10.pdf
 • 20220609_terlindenhofstraat_woonerf.pdf
 • Terlindenhofstraat_380_Me.pdf