Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09148 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107185. Burgemeester Woutersstraat 20. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09148 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107185. Burgemeester Woutersstraat 20. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_09148 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107185. Burgemeester Woutersstraat 20. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022107185

Gegevens van de aanvrager:

de heer Bart De Bruyne met als adres Burgemeester Woutersstraat 20 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Ligging van het project:

Burgemeester Woutersstraat 20 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 21 sectie A nr. 211X

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van een verbouwing met gevelwijzigingen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          24/05/2022: stilzwijgende weigering (20202350) voor het regulariseren van de voorgevel;

-          19/06/2019: bouwovertreding (20199660) voor werken uitvoeren in strijd met de op 22 januari 2016 verleende stedenbouwkundige vergunning met referte ZBE/B/20152749 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen;

-          22/01/2016: vergunning (20152749) voor het verbouwen van een eengezinswoning en bouwen van een overdekt terras;

-          10/04/1973: vergunning (197317843) voor het Oprichten van een ééngezinswoning.

 

Vergunde toestand

-          functie en bouwvolume:

 • eengezinswoning in halfopen bebouwing bestaande uit twee bouwlagen onder een zadeldak;
 • garage links achter op het perceel;
 • terrasoverkapping achter het gebouw;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in roodbruin geschilderde baksteen;
 • horizontaal raam onder de dakgoot;

-          inrichting:

 • oprit in blauwe hardsteen in de voor- en zijtuin en in kassei in de achtertuin;
 • stalen poort naast het gebouw, ter afsluiting van de achtertuin.

 

Bestaande toestand

-          functie en bouwvolume: conform vergunde toestand met uitzondering van:

 • niet uitvoeren van de terrasoverkapping;
 • interne constructieve wijzigingen;

-          gevelafwerking:

 • het horizontale raam onder de dakgoot werd niet uitgevoerd;
 • gewijzigde gevelopeningen in de voorgevel, zijgevel en achtergevel;
 • buitenschrijnwerk in RAL 9008 aluminium;
 • gevels in wit geschilderde baksteen;

-          inrichting:

 • gewijzigde interne indeling;
 • verkleinde terrasverharding in de achtertuin;
 • houten draaipoort naast het gebouw, ter afsluiting van de achtertuin.

 

Nieuwe toestand

-          regulariseren van de bestaande toestand.

 

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de gevels;

-          interne constructieve werken;

-          niet uitvoeren van het overdekte terras;

-          heraanleggen van de achtertuin.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 24 Minimale lichtinval en minimale lichttoevoer: de multimediaruimte krijgt te weinig licht- en luchttoetreding;
 • artikel 27 Open ruimte: de oprit wordt niet meer voorzien tot aan een vergunde autostalplaats;
 • artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:
  • de garage achteraan het perceel is niet meer voor wagens bereikbaar, waardoor er 1 vergunde autostalplaats verdwijnt;
  • het lijkt dat de oprit tot autostalplaats omgevormd wordt: een autostalplaats bovengronds in open lucht kan enkel toegestaan worden, waar deze het begroende karakter van de zone ondersteunt;
  • het lijkt dat de oprit tot autostalplaats omgevormd wordt: een autostalplaats bovengronds in open lucht moet uitgevoerd worden in een waterdoorlatend, grasdoorgroeibaar materiaal die het groene karakter van de voortuin ondersteunt;
 • artikel 39 Infiltratie- en buffervoorzieningen: het is niet duidelijk of de verhardingen aan 1 à 2% afhellend naar het omliggende groen zijn aangelegd opdat het aflopende regenwater op natuurlijke wijze kan infiltreren.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag betreft het regulariseren van de reeds uitgevoerde wijzigingen aan de gevels. De roodbruin geschilderde gevels werden in een witte kleurstelling uitgevoerd. Dit sluit aan bij de voorkeur naar een witte kleurstelling uit artikel 11 van de bouwcode en betreft een verbetering ten opzichte van de vergunde donkere kleurstelling. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Ook de raamopeningen en het schrijnwerk werden anders uitgevoerd. Hierbij werd besloten de voorgevelopening rechts ter hoogte van de verdiepingen ongewijzigd te laten ten opzichte van de toestand van voor 2016. Ook werd er gekozen om het verticale raam onder de kroonlijst niet uit te voeren. Hiertegen geen bezwaar.

 

In de zijgevel werden er raamopeningen toegevoegd boven de inkom. Dit is naar analogie van de andere rij boven elkaar gelegen gevelopeningen in dezelfde gevel. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Het schrijnwerk van de gewijzigde ramen werd conform de overige ramen in donkergrijs aluminium uitgevoerd. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het overdekte terras werd niet uitgevoerd. Hierdoor wordt er een groter aandeel van de tuin als onbebouwd en onverhard voorzien. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De oprit in de achtertuin tot de garage werd gewijzigd naar een smal tuinpad. Het inplantingsplan en de grondplannen verduidelijken echter onvoldoende of dat er een nieuwe autostalplaats op het behouden gedeelte van de nieuwe oprit voorzien wordt. Het is ook niet duidelijk welke nieuwe invulling de garage achteraan de tuin krijgt.

In functie hiervan zullen voorwaarden worden opgenomen.

 

Vooraan de dakverdieping wordt een leefruimte voorzien van circa 27 m² (circa 21 m² indien gemeten zonder kastruimte). Deze ruimte wordt echter niet van een voldoende groot raam voorzien, waardoor deze niet over voldoende daglicht en uitzicht beschikt. Deze ruimte heeft een onvoldoende leefkwaliteit om als verblijfsruimte gebruikt te worden.

In functie hiervan zullen voorwaarden worden opgenomen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het volume in de tuin achteraan te voorzien als tuinberging bij de woning en een stallingsmogelijkheid voor een wagen op de verharde zone in de voortuin te voorzien, in waterdoorlatend en grasdoorgroeibaar materiaal zoals grasdallen, gewapend gras of verharding met kleinschalige elementen met open voegen, die het begroende karakter van deze zone ondersteunt conform de bepalingen van artikel 30 van de bouwcode.

2. De multimediaruimte te voorzien van dakvlakramen conform de bepalingen van artikel 24 van de bouwcode.

3. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

29 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

28 november 2022

Verslag GOA

7 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het volume in de tuin achteraan te voorzien als tuinberging bij de woning en een stallingsmogelijkheid voor een wagen op de verharde zone in de voortuin te voorzien, in waterdoorlatend en grasdoorgroeibaar materiaal zoals grasdallen, gewapend gras of verharding met kleinschalige elementen met open voegen, die het begroende karakter van deze zone ondersteunt conform de bepalingen van artikel 30 van de bouwcode.

2. De multimediaruimte te voorzien van dakvlakramen conform de bepalingen van artikel 24 van de bouwcode.

3. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.