Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09267 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Groene en klimaatrobuuste kinderopvang. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09267 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Groene en klimaatrobuuste kinderopvang. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_CBS_09267 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Groene en klimaatrobuuste kinderopvang. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het 'Reglement voor projectenfonds vergroening voorschoolse kinderopvang' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2020 (jaarnummer 418) laat toe om jaarlijks maximaal zeven kinderopvanginitiatieven te ondersteunen met een projectsubsidie tot 7.500 euro voor het avontuurlijk en natuurlijk inrichten van de buitenruimte. Dit reglement werd geëvalueerd en wordt nu aangepast conform de richtlijnen van het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het 'kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid' goed en werd aan alle bedrijfseenheden de opdracht gegeven om nieuwe of hernieuwde ondersteuningsproducten en -opdrachten af te stemmen op het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid. Daarnaast moeten bestaande ondersteuningsproducten en -opdrachten die niet hernieuwd worden vóór 31 december 2022 vormelijk aangepast worden opdat ze vóór die datum op het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zijn afgestemd.

Argumentatie

Het 'Reglement voor projectenfonds vergroening voorschoolse kinderopvang ' werd volgens de instructies van het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid gewijzigd naar 'ondersteuningsreglement groene en klimaatrobuuste kinderopvang'. Deze nieuwe versie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 

Onderstaande inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht: 

  • In de voorwaarden en bij de selectie gaat meer aandacht naar het klimaatrobuuste principe;
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen buitenruimtes met minder dan 50% natuurlijke ruimte bij de aanvraag en buitenruimtes met meer dan 50% natuurlijke ruimte bij de aanvraag. Hoe minder natuurlijke ruimte bij de aanvraag, hoe intensiever het proces naar een groene en klimaatrobuuste kinderopvang en hoe meer ondersteuning de aanvrager nodig heeft;
  • Het subsidiebedrag verschilt naargelang het profiel en de score:
Situatie van de buitenruimte bij de aanvraagBasisBonus bij score vanaf 80%
Meer dan 50% natuurlijke ruimteMaximaal 5.000,00 euroMaximaal 2.000,00 euro
Minder dan 50% natuurlijke ruimteMaximaal 8.000,00 euro


  • De vier selectiecriteria 'motivatie en draagvlak', 'visie', 'projectidee', 'noodzaak en potentieel tot verbetering in het opgestelde tijdspad' worden hervormd naar twee selectiecriteria: 'motivatie, visie en draagvlak' en 'noodzaak en potentieel tot verbetering naar een uitdagende, natuurlijke en klimaatrobuuste buitenruimte'. 

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 23° Decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget is voorzien in het meerjarenplan op volgend budgetadres:

5152500000 -  6496800 -  2LMS020301PA5999 - SUB_NR 

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0202 - Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist het 'reglement voor projectenfonds vergroening voorschoolse kinderopvang' op te heffen vanaf 1 januari 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het 'ondersteuningsreglement groene en klimaatrobuuste kinderopvang' goed. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.