Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09146 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091968. Van Aerdtstraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09146 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091968. Van Aerdtstraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09146 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091968. Van Aerdtstraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022091968

Gegevens van de aanvrager:

de heer Joost Van Rompaey met als adres Bredabaan 998 te 2930 Brasschaat

Ligging van het project:

Van Aerdtstraat 20 te 2060 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 7 sectie G nr. 1300A7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van een dakkapel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          23/03/2022: proces- verbaal (11002_2022_15807_VPV) voor het uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder voorafgaandelijke omgevingsvergunning;

-          11/09/2015: opname in het vergunningenregister (201517) van een opbrengsteigendom: woonhuis met 3 woongelegenheden, elk voorzien van eigen sanitair, gas en electriciteitsmeter;

-          28/04/1905: toelating (1905#749) voor het bouwen van drie huizen.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • meergezinswoning met 3 wooneenheden;

-          bouwvolume:

 • besloten bebouwing van 3 bouwlagen onder mansardedak en met half-ondergrondse kelder;
 • aangebouwde loggia’s over 3 bouwlagen onder plat dak achteraan;
 • vormt een aaneengesloten geheel met de 2 rechts aanpalende woningen;
 • tuin achteraan;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in gele en witte gevelsteen met tegeltableaus ter hoogte van de verdiepingsvloeren en onder de kroonlijst, dorpels, plint en sluitstenen in arduin, zwart PVC buitenschrijnwerk, zwart geschilderde kroonlijst, centrale dakkapel vlak uitbekleed in zwarte trespa platen;
 • achtergevel in wit geschilderde en roodbruine gevelsteen, buitenschrijnwerk in witte PVC, 2 dakvlaklichten;

-          inrichting:

 • niet-ingerichte mansarde;
 • bouwkundige septische put.

 

Bestaande toestand

-          in overeenstemming met de vergunde toestand, afgezien van:

 • de wooneenheid op de 2e verdieping wordt uitgebreid naar de mansarde (duplex);
 • bouwen van een dakkapel op de linkerperceelgrens achteraan, afgewerkt in donkergrijze trespa platen. De werken werden stilgelegd;
 • wit schilderen van voorgevelelementen;
 • herbeklede dakkapel in het voorste dakdeel;
 • aanbouwen van een buitentrap vanaf het gelijkvloers naar de tuin tegen de rechterperceelgrens;
 • het siersmeedwerk in de voorgevel werd overal verwijderd.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • meergezinswoning met 3 wooneenheden, waarbij de wooneenheid op de 2e verdieping wordt uitgebreid naar de mansarde. Over deze wooneenheid zijn volgende gegevens beschikbaar:
  • 1 éénslaapkamerduplexappartement met een netto vloeroppervlakte van 69,2 m²;

-          bouwvolume:

 • behoud van het vergunde bouwvolume;
 • regulariseren van de bestaande buitentrap tegen de rechterperceelgrens;
 • regulariseren van de nieuwe dakkapel tegen de linkerperceelgrens;

-          gevelafwerking:

 • behoud van de bestaande gevels;
 • toevoegen van daklichten in het voorste en achterste dakdeel;

-          inrichting:

 • de mansarde krijgt een tussenverdieping (mezzanine), ingericht als berging bij de onderliggende duplex.


Inhoud van de aanvraag

-          bouwen van een dakkapel;

-          bouwen van een trap in de tuinzone.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 augustus 2022

10 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

16 augustus 2022

26 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd op 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: zone recht van voorkoop - algemene voorschriften en artikel 1 zone voor wonen - (wo).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 11 Afwerken van gevels:
  het oorspronkelijk siersmeedwerk in de voorgevel is overal verwijderd. De natuurstenen elementen werden wit geschilderd en de oorspronkelijke siersmeedelementen werden verwijderd;
 • artikel 15 In- en uitsprongen aan daken:
  de nieuwe dakkapel bevindt zich niet op minstens 60 cm van de perceelgrenzen;
 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  de verblijfsruimtes onder het dak hebben niet minstens 2,6 m vrije hoogte.
 • artikel 25§4 Toegankelijkheid van de functie:

Binnen een meergezinsgebouw of gemengd gebouw met meer dan 2 woningen dienen alle ruimten die onderdeel vormen van een woning, met uitzondering van garages, fietsstalplaats of bergplaatsen, één aaneengesloten geheel te vormen. Ze mogen niet van elkaar gescheiden zijn door gemeenschappelijke ruimten zoals traphallen .Dit is niet het geval voor de hoogst gelegen duplex.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Er dient opgemerkt dat er onduidelijkheid bestaat over de indeling van de appartementen zoals voorgesteld in de laatst vergunde toestand. In deze opname in het vergunningenregister (201517) werden 3 à 4 entiteiten aangevraagd respectievelijk in de kelder, het gelijkvloers, de 1ste verdieping en de 2de verdieping. Er werden slechts 3 entiteiten opgenomen in het vergunningenregister. Gezien de indeling van de entiteiten geen deel uitmaakt van de aanvraag worden alle werken, handelingen of wijzigingen uitgezonderd het plaatsen van de dakkapel en de trap in de tuin uitgesloten van vergunning.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De werken beperken zich, uitgezonderd de toevoeging van een dakkapel ter hoogte van de achtergevel, binnen het bestaande en vergunde volume waardoor de schaal gerespecteerd blijft. De nieuwe dakkapel bevindt zich niet op minstens 60 cm van de perceelgrens conform artikel 15 van de bouwcode. Gezien de hoger opgaande scheidsmuur waar de dakkapel op aansluit kan echter een afwijking toegestaan worden.

 

Cultuurhistorische aspecten

Voorliggende aanvraag werd voorgelegd ter advies aan de dienst monumentenzorg, dewelke volgende beoordeling maakte in het advies:

“Deel van een eclectisch ensemble (nrs. 16-20) uit 1905 gebouwd iov Lefranc. De panden hebben geen erfgoedstatuut maar zijn owv hun architecturale, historische en ensemblewaarde, beeldbepalend en ondersteunen de belendende inventarispanden. Het toevoegen van dit geheel aan de inventaris bouwk. erfgoed is te verantwoorden. De onvergunde dakkapel in het achterste dakvlak doet hier geen fundamentele afbreuk aan. Dit itt de ingrepen thv de voorgevel (alu schrijnwerk met atypische verdeling, bekleding van mansarde, voordeur). Deze ingrepen dienen uitgesloten van vergunning en bij een toekomstige renovatie in de geest van het oorspr. ontwerp aangepast. Of er waardevol interieur bewaard bleef kan niet uit het dossier worden opgemaakt.”

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Voorliggende omvorming van de daklaag is strijdig met artikel 21 en 25§4 van de bouwcode, respectievelijk handelend over minimale hoogte van ruimten en toegankelijkheid van de functie. Zo beschikt een gedeelte van de ruimte onder het dak over onvoldoende hoogte en wordt de duplexwoning niet intern ontsloten door een verticale circulatie. Een ruimte die langdurig gebruikt wordt als woon- of werkplaats dient voor haar gebruikers en bewoners voldoende kwalitatief te zijn. Een voldoende vrije hoogte voor verblijfsruimten en andere ruimten garandeert dat elk vertrek over een minimale verblijfskwaliteit beschikt. Bovendien zijn gebouwen met een grotere vrije hoogte meer flexibel naar toekomstige aanpassing, hergebruik of functiewijziging. De functionele levensduur van gebouwen met hoge verdiepingen is langer en daarom is het duurzaam om zo te bouwen.

 

Verder dient opgemerkt dat het bestaande pand over beperkte kwaliteiten beschikt. Bijvoorbeeld door de beperkte oppervlakte en niet innovatieve inrichting van de entiteiten en het ontbreken van buitenruimtes van een aantal entiteiten. De wijzigingen van de dakverdieping in voorliggende aanvraag worden niet ingezet in functie van het verbeteren van de verblijfskawliteit van de bestaande wooongelegenheden. Kortom de vooropgestelde wijzigingen bieden geen meerwaarde voor het bestaande pand.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. alle werken, handelingen en wijzigingen uitgezonderd het plaatsen van de dakkapel en de trap in de tuin worden uitgesloten van vergunning;

3. na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

6 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

16 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

24 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

22 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

29 november 2022

Verslag GOA

7 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

24 augustus 2022

22 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. alle werken, handelingen en wijzigingen uitgezonderd het plaatsen van de dakkapel en de trap in de tuin worden uitgesloten van vergunning.

3. na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.