Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09218 - Bestek GAC_2021_01903. Raamovereenkomst voor automaten voor zwemkledij en zwemgerief - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09218 - Bestek GAC_2021_01903. Raamovereenkomst voor automaten voor zwemkledij en zwemgerief - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_09218 - Bestek GAC_2021_01903. Raamovereenkomst voor automaten voor zwemkledij en zwemgerief - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor automaten voor zwemkledij en zwemgerief, werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_01903 uitgeschreven. Op 27 oktober 2022 diende de firma VARITECH BVBA, ZEVENBUNDERWEG 44 te 3191 BOORTMEERBEEK, met ondernemingsnummer 043702300, een offerte in.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

De offerte van de inschrijver werd regelmatig bevonden en werd als volgt beoordeeld: 

NaamPrijs (50 ptn)Kwaliteit en meerwaarde automaten (20 ptn) Dienstverlening (15 ptn)Aanbod en uitgebreidheid van de catalogus (15 ptn)Totaal
Varitech bvba501891289


Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Deze raamovereenkomst voorziet in de plaatsing van automaten voor het aanbieden van zwemgerief gedurende een periode van 4 jaar. De automaten worden kosteloos ter beschikking gesteld en de stad Antwerpen ontvangt een bijdrage in de winst van de leverancier.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het automaten voor zwemkledij en zwemgerief, op basis van bestek GAC_2021_01903, aan VARITECH BVBA, ZEVENBUNDERWEG 44 te 3191 BOORTMEERBEEK, met ondernemingsnummer 0437023008.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Raamovereenkomst voor automaten voor zwemkledij en zwemgerief
  budgetplaats: 5114500000
budgetpositie:746
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA070742
budgetperiode:2300, 2400, 2500, 2600 en 2700