Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_09210 - Ondersteuning. Onderwijs - Werkingssubsidies. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09210 - Ondersteuning. Onderwijs - Werkingssubsidies. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09210 - Ondersteuning. Onderwijs - Werkingssubsidies. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer xxxx) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed, inclusief de lijst met nominatief toegestane subsidies per beleidsdoelstelling.

Voor beleidsdomein Onderwijs werd ondertussen een aanpassing aan de werkingssubsidies gedaan waarbij onder andere nieuwe begunstigden werden aangeduid.

Argumentatie

Bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden niet alle te voorziene werkingssubsidies op beleidsdomein Onderwijs in de nominatieve lijst opgenomen.

Volgende werkingssubsidies worden bijkomend voorzien:

OntvangerBedragWaarvoor
Scheld'Apen vzw
18.000,00 EURorganisatie wachtaanbod anderstalige nieuwkomers


De herziening aan de nominatief toegestane werkingssubsidies moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden om de uitbetaling te kunnen doen.

Het college legt de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vast in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

De middelen voor deze werkingssubsidie zijn voorzien op boekingsadres 2LWS020105PA6615/5117000000/6496800/SUB_NR/2200.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor deze werkingssubsidie zijn voorzien op volgend boekingsadres: 2LWS020105PA6615/5117000000/6496800/SUB_NR.


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 18.000,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Scheld'Apen vzw, Ankerrui 5-7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0464.931.094 voor het organiseren van een wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.