Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09135 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121018. Handelstraat 41. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09135 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121018. Handelstraat 41. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09135 - Omgevingsvergunning - OMV_2022121018. Handelstraat 41. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022121018

Gegevens van de aanvrager:

de heer Mustafa Goker met als adres Montignystraat 57 te 2060 Antwerpen

Ligging van het project:

Handelstraat 41 te 2060 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 5 sectie E nr. 441B9

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van een functiewijziging en volume-uitbreiding

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          19/01/2022: proces-verbaal met stand van zaken (11002_2022_15401) van stakingsbevel (stakingsbevel met nummer 11002_2021_15129_VPV);

-          2/12/2021: proces-verbaal met stillegging (11002_2021_15129_VPV) voor het uitvoeren van werken en wijzigen van de hoofdfunctie zonder voorafgaandelijke schriftelijke omgevingsvergunning;

-          15/01/1971: vergunning (18#53871) voor meergezinswoning;

-          27/10/1926: toelating (1926#25222) voor Gevel- & binnenveranderingen;

-          18/02/1920: toelating (1920#9211) voor Gevelveranderingen;

-          04/03/1910: toelating (1910#324) voor Gevel- en binnenveranderingen.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • winkel op het gelijkvloers;

-          bouwvolume:

 • de bouwdiepte bedraagt circa 18 m en de gevelbreedte circa 6 m;

-          gevelafwerking:

 • de voorgevel in labrador op het gelijkvloers en lichtkleurige,
 • aparte toegang naar het woon- en winkelgedeelte, de inkom naar de winkel is verdiept;

-          inrichting:

 • op het gelijkvloers achteraan een split-niveau met telkens 2,5 m vrije hoogte, de half-ondergrondse in gebruik als berging voor de winkel;
 • individuele bergingen in de kelder;
 • er is een septische put aanwezig;
 • ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping bevindt zich een tuin met een oppervlakte van circa 75m².

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • recazaak op het gelijkvloers;

-          bouwvolume:

 • ophogen en volbouwen van de oorspronkelijke tuinzone over één bouwlaag onder plat dak, op een overdekte koer aan de linkerperceelgrens van circa 8,4 m² na;
 • de interne indeling is gewijzigd en er werden structurele werken uitgevoerd;
 • de kroonlijsthoogte van de aanbouw bedraagt circa 3 m;

-          gevelafwerking:

 • de voorgevel in zwarte platen op het gelijkvloers nieuw buitenschrijnwerk met gewijzigde indeling in PVC met houtprint op het gelijkvloers;
 • de winkelpui is vernieuwd met de toegangsdeur naar zowel het woon- als het recagedeelte in het vlak van de voorgevel;
 • nieuwe zaak-gebonden publiciteitsinrichting boven de gelijkvloerse pui van 4,75 m op 0,85 m met een logo en het opschrift “Club Riad Essalamâ€�;
 • bestickering “Club Riad Essalamâ€� op de gelijkvloerse ramen;

-          inrichting:

 • de septische put lijkt te zijn verwijderd;
 • vrije hoogte in het split-niveau verlaagd tot 2,37 m voor het bovenste deel en beide delen ingericht als publiek toegankelijk deel van de recazaak;
 • 2,7 m vrije hoogte in de nieuwe gelijkvloerse achterbouw;
 • de koer bevindt zich wel nog op het oorspronkelijke tuinniveau;
 • de scheidingsmuur ter hoogte van de overdekte koer is uitgevoerd in mat glas;
 • nieuwe afvoer tegen de achtergevel op circa 27 cm van de linkerperceelgrens;

 

Nieuwe toestand

 • regulariseren van de bestaande toestand;
 • verhogen van de scheidingsmuur in mat glas ter hoogte van de koer.

 

Inhoud van de aanvraag

-          regulariseren van het wijzigen van de functie handel naar reca;

-          regulariseren van het uitbreiden van het volume met een achterbouw;

-          regulariseren van het wijzigen van de voorgevel;

-          regulariseren van het plaatsen van een publiciteitsinrichting;

-          regulariseren van het doorvoeren van interne constructieve werken;

-          wijzigen van de scheimuren.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

26 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

26 september 2022

21 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

26 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Water-link

26 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

26 september 2022

5 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

26 september 2022

4 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

26 september 2022

30 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd op 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 2 zone voor detailhandel - (de).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan  op volgend punt:

-          Bijzondere voorschriften, Artikel 2 Zone voor detailhandel – (De)2.1 Bestemmingen:

De functie dancing is niet toegelaten.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgende punten:

 • artikel 20: de trappen van het split-niveau hebben niet minstens 23 cm aantrede en beschikken niet over trapleuningen die minstens 40 cm  horizontaal doorlopen ten opzichte van het begin en einde van de trap;
 • artikel 22: de glazen deur naar het achterste gedeelte en de deur naar de sas van de toiletten hebben niet minstens 90 cm vrije doorgangsbreedte;
 • artikel 29/2: er is niet minstens één integraal toegankelijk toilet voorzien conform artikel 26, 30 en 31 van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  op de aangeleverde foto's is te zien dat de gelijkvloerse pui niet esthetisch noch duurzaam werd afgewerkt. De natuurstenen beplating ontbreekt op sommige delen en er is nog een oude onderconstructie aanwezig waar voorheen zonneluifels aan bevestigd waren die reeds verwijderd zijn;
 • artikel 19 Tuinafsluitingen:
  de achtertuin is ter hoogte van de koer afgesloten door een matte beglazing;
 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  het gelijkvloers beschikt centraal over slechts 2,37 m vrije hoogte;
 • artikel 26 Afvalverzameling:
  de reca zaak is niet voorzien van een afgescheiden en verluchte afvalberging van minstens 4 m²;
 • artikel 33 Zaak-gebonden publiciteit:
  het publiciteitsbord tegen de voorgevel blijft niet minstens 0,6 m van de rechterperceelgrens (0,45 m);
 • artikel 35 Afvoerkanelen en uitlaten van alle gassen:
  het afvoerkanaal tegen de achtergevel (vanaf de gelijkvloerse keuken) bevindt zich niet op minstens 60 cm van de aangrenzende opgaande gevels aan de linkerperceelgrens;
 • artikel 38 Groendaken:
  het dak van de achterbouw is niet aangelegd als groendak, onverminderd de voorschriften van artikel 34 van de bouwcode;
 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:
  het gebouw beschikt niet over een privaat gescheiden stelsel, aangeboden aan de straat conform artikel 41 van de bouwcode;
 • artikel 43 Septische putten:
  het is niet duidelijk of het gebouw beschikt over een reglementaire septische put;
 • artikel 44 Vetafscheiders en olieafscheiders:
  het is onduidelijk of de afvoeren vanuit de keuken en bar op vetafscheiders zijn aangesloten alvorens het afvalwater geloosd wordt.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De Beleidsnota Detailhandel 2020 stelt dat in deze zone behoud van de vergunde commerciële ruimten mogelijk is en dat optimalisatie ervan gunstig wordt geadviseerd. Uitbreiding van de bestaande functie is daarbij mogelijk om potentiële leegstand van de commerciële ruimte te vermijden. In de beschrijvende nota wordt ook de functie Dancing aangehaald. Deze functie is echter strijdig met de bestemmingsvoorschriften, niet verenigbaar met de woonfunctie gelet op de hinder en wordt bijgevolg uitgesloten van vergunning.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan ingestemd worden met het volume zoals voorgesteld. De geplande uitbreidingswerken op het gelijkvloers zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.

 

Visueel-vormelijke elementen

Aan de hand van de gevelplannen en de legende is het onduidelijk hoe de gelijkvloerse gevel er zal uitzien. In de legende staat watervaste plaat zwart als afwerkingsmateriaal. Het is onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. De bijgevoegde foto’s zijn onduidelijk. Er wordt een steenachtig materiaal afgebeeld. Verder is het onduidelijk hoe het gedeelte boven de gelijkvloerse pui wordt afgewerkt. Op het gevelplan zien we een grijze strook welke niet benoemd wordt in de legende. Op de foto zien we een onafgewerkte strook.

In voorwaarde wordt opgelegd de gelijkvloerse gevel te bekleden met een zwarte steen inclusief de boord boven de gelijkvloerse pui.

Verder dient opgemerkt dat de mat glazen wand ter afscheiding met de linker buur en de golfplaat als dak geen duurzame oplossing vormen. De mat glazen wand als scheiding met de linker buur en de overdekking in golfplaten van de koer wordt uitgesloten van vergunning

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Gezien de totale publiek toegankelijke oppervlakte van het café meer dan 150 m² bedraagt, dienen een aantal voorzieningen getroffen worden inzake toegankelijkheid zoals beschreven in de toetsing aan de regelgeving. Voorliggende aanvraag is strijdig met artikel 20,22 en 29/2 van de desbetreffende verordening.

Gezien de verbruikerszaal is opgebouwd met verschillende splitlevels is het echter moeilijk haalbaar om aan de bepalingen toegankelijkheid te voldoen. In voorwaarde wordt opgelegd de publiek toegankelijke ruimte te beperken tot maximum 149 m² waardoor hier geen noodzaak aan is.

 

De middenzone op het gelijkvloers beschikt slechts over een vrije hoogte van 2,37 m.

Een ruimte die langdurig gebruikt wordt als werkplaats dient voor haar gebruikers voldoende kwalitatief te zijn. Een voldoende vrije hoogte voor verblijfsruimten en andere ruimten garandeert dat elk vertrek over een minimale verblijfskwaliteit beschikt. In voorwaarde wordt opgelegd de bar te voorzien in een ruimte die minimum 2,60 m hoog is en die beschikt over een buitenzicht.

 

Er dient opgemerkt dat achteraan het perceel een toegankelijke koer wordt voorzien bij een café. Dit is niet wenslijk voor de vooropgestelde functie gezien dit overlast genereert. In voorwaarde wordt opgelegd de koer niet publiek toegankelijk te maken voor de gebruikers van het café.

 

Verder zijn er nog een aantal strijdigheden met de bouwcode, zoals beschreven in de toetsing aan de regelgeving, die zullen worden opgenomen in de voorwaarde.

De geplande werken zijn mits naleven van de voorwaarden niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 0 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de functiewijziging van het gelijkvloers van handel naar reca.

De bovenliggende wooneenheden blijven ongewijzigd.

Voor reca in het centrum van de stad moeten geen eigen parkeerplaatsen voorzien worden.

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1.

De werkelijke parkeerbehoefte is 0

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

Dit aantal is toereikend.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. de gelijkvloerse gevel inclusief de strook boven de gelijkvloerse pui af te werken in een zwarte steen;

3. de publiek toegankelijke ruimte van het café te beperken tot maximum 149 m²;

4. de bar en keuken te voorzien in een ruimte die minimum 2,60 m hoog is en die beschikt over een buitenzicht;

5. de koer niet publiek toegankelijk te maken voor de gebruikers van het café;

6. de reca zaak te voorzien van een afgescheiden en verluchte afvalberging van minstens 4 m² conform artikel 26 van de bouwcode;

7. het publiciteitsbord tegen de voorgevel te voorzien op minstens 0,6 m van de perceelsgrenzen conform artikel 33 van de bouwcode;

8. het dak van de achterbouw aan te leggen als groendak conform artikel 38 van de bouwcode;

9. een privaat gescheiden stelsel te voorzien conform artikel 41 van de bouwcode;

10. de afvoeren vanuit de keuken en bar op vetafscheiders aan te sluiten alvorens het afvalwater geloosd wordt conform artikel 44 van de bouwcode;

11. een septische put te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode;

12. de mat glazen wand ter hoogte van de gelijkvloerse koer als scheiding met de linker buur wordt uitgesloten van vergunning;

13. de functie Dancing wordt uitgesloten van vergunning;

14. de overdekking van de koer in golfplaat wordt uitgesloten van vergunning;

15. alle werken, handelingen of wijzigingen op de verdiepingen worden uitgesloten van vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11 september 2022

Volledig en ontvankelijk

26 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 november 2022

Verslag GOA

7 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. de gelijkvloerse gevel inclusief de strook boven de gelijkvloerse pui af te werken in een zwarte steen;

3. de publiek toegankelijke ruimte van het café te beperken tot maximum 149 m²;

4. de bar en keuken te voorzien in een ruimte die minimum 2,60 m hoog is en die beschikt over een buitenzicht;

5. de koer niet publiek toegankelijk te maken voor de gebruikers van het café;

6. de reca zaak te voorzien van een afgescheiden en verluchte afvalberging van minstens 4 m² conform artikel 26 van de bouwcode;

7. het publiciteitsbord tegen de voorgevel te voorzien op minstens 0,6 m van de perceelsgrenzen conform artikel 33 van de bouwcode;

8. het dak van de achterbouw aan te leggen als groendak conform artikel 38 van de bouwcode;

9. een privaat gescheiden stelsel te voorzien conform artikel 41 van de bouwcode;

10. de afvoeren vanuit de keuken en bar op vetafscheiders aan te sluiten alvorens het afvalwater geloosd wordt conform artikel 44 van de bouwcode;

11. een septische put te voorzien conform artikel 43 van de bouwcode;

12. de mat glazen wand ter hoogte van de gelijkvloerse koer als scheiding met de linker buur wordt uitgesloten van vergunning;

13. de functie dancing wordt uitgesloten van vergunning;

14. de overdekking van de koer in golfplaat wordt uitgesloten van vergunning;

15. alle werken, handelingen of wijzigingen op de verdiepingen worden uitgesloten van vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.