Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09128 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021197297. Luithagen-haven 17. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09128 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021197297. Luithagen-haven 17. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09128 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021197297. Luithagen-haven 17. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2021197297

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV Mexico Natie (0404784958) met als contactadres Transcontinentaalweg 6 te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Luithagen-Haven 17 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 15 sectie D nr. 258Z

waarvan:

 

-          20211226-0008

afdeling 15 sectie D nr. 258Z (Mexico Natie - mag. Mexico - hernieuwing)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Magazijnen: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Stedenbouwkundige vergunning

-          04/07/2014: stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/20141141) voor de renovatie en uitbreiding van een bestaande loods.

 

Voorgeschiedenis milieu

Op 18 december 2003 werd door de deputatie van de provincie Antwerpen een milieuvergunning verleend voor het verder exploiteren van een inrichting met magazijnen, een garagewerkplaats en tankplaats, voor een termijn verstrijkend op 18 december 2023. Nadien werd er nog een vergunning verleend voor een verandering.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning van een magazijnencomplex.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Aangevraagde rubriek(en) Mexico Natie - mag. Mexico - hernieuwing
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

2.1.2.d)2°

opslag en overslag van andere afvalstoffen dan vermeld in e) (asbesthoudend afval) of f) (gemengde afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) niet aan verwerking verbonden, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton;

10.000 ton
(hernieuwing)

3.6.1.

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar;

650 m³/jaar
(hernieuwing)

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) met maximaal twee verdeelslangen;

1 verdeelslang
(hernieuwing)

15.1.1°

al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn;

16 voertuigen (-12 voertuigen)

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

11,47 kW (-2,23 kW)

17.3.2.1.1.1°b)

opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt hoger dan of gelijk aan 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton als de inrichting niet hoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;

4,99 ton (-1.722 ton)

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

5.000 kg (+2.000 kg)

19.6.1°c)

opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten), gelegen in industriegebied, met een capaciteit van meer dan 400 m³ in een lokaal;

500 m³
(hernieuwing)

48.1.2.

doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden voor andere dan IMDG-goederen;

25.930 ton (+4.000 ton)

 

 

Aangevraagde bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van algemene of sectorale voorwaarden

Mexico Natie - mag. Mexico - hernieuwing

1.

 

Bij te stellen voorwaarde:

5.2.1.2.§2

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug is in ieder geval verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug.

 

Voorgesteld alternatief/aanvulling

Er wordt aangevraagd geen weegbrug op de inrichting te voorzien, alle materialen, die aangeleverd worden gewogen:

  • voor het aanleveren partij op de site. Dezelfde partij, zonder enige verandering, vertrekt later in opdracht van de klant naar een andere bestemming. Hierdoor is het afvalstoffenregister van de inrichting sluitend.
  • bij het aanleveren van de materialen kan ook gebruik gemaakt worden van de weegbrug van de vestiging / hoofdzetel van Mexico Natie NV op de Transcontinentaalweg 6 - 2030 Antwerpen. Deze weegbrug is niet ver verwijderd van de vestiging op Luithagen 17

 

2.

 

Bij te stellen voorwaarde:

5.2.1.5.§5

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd , wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

 

Voorgesteld alternatief/aanvulling

De exploitant vraagt om geen groenscherm te moeten plaatsen.

 

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

6 oktober 2022

24 oktober 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier geldt eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Op circa 320 meter ten oosten van het goed bevindt zich de afbakeningslijn van het zeehavengebied Antwerpen waarlangs een overdruk loopt met als aanduiding Bouwvrije strook. Ten noorden en oosten van het goed lopen eveneens overdrukken met als aanduiding Hoogspanningsleiding en Leidingstraat.

 

Buiten de afbakeningslijn van het zeehavengebied Antwerpen zijn, binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen, bepaald in het gelijknamig gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, de bestemmingen van het gewestplan Antwerpen nog van toepassing, met als bestemmingen Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten (R), Bufferzones (T), Woongebied, Bestaande autosnelweg, Bestaande hoofdverkeerswegen, Bestaande hoogspanningsleidingen en Bestaande afzonderlijke leidingen.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er lijken geen stedenbouwkundige handelingen gepaard te gaan met het beoogde project. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Mexico Natie baat aan Luithagen-Haven een magazijnencomplex bestaande 4 magazijnen uit. De totale opslagcapaciteit in de magazijnen bedraagt 21.930 ton. Rond de magazijnen is er ook nog opslagruimte (4.000 ton) in openlucht. Met onderhavige aanvraag wenst men een hernieuwing van de vergunning te bekomen.

 

De opgeslagen goederen betreffen voornamelijk niet-IMDG goederen die tijdelijk worden opgeslagen in kader van verdere doorvoer (rubriek 48). De totale opslagcapaciteit van de site (25.930 ton) wordt aangevraagd. Ten opzichte van de vergunde toestand is er een uitbreiding met 4.000 ton, gelet op de opslagmogelijkheden in openlucht.

In het subadvies van de Haven van Antwerpen-Brugge wordt de aandacht gevestigd op de geldende veiligheidseisen van de Havenkapiteinsdienst voor doorvoeropslagplaatsen.

 

In de magazijnen kunnen er tot maximaal 10.000 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen worden op- en overgeslagen (hernieuwing). Het kan papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw en sloopafval, … betreffen. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van bedrijven en worden tijdelijk opgeslagen in afwachting van ophaling en verdere verwerking door daartoe erkende bedrijven of export.

 

De opslag van diesel en gasolie vermindert met 1,72 ton tot 4.99 ton. De producten worden opgeslagen in 2 houders van 3.000 liter elk. De opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen wordt uitgebreid met 2.000 kg tot een totaal van 5.000 kg. De vergunde opslag van andere gevaarlijke producten (20.000 ton) wordt niet langer aangevraagd.

 

Het aantal stalplaatsen van bedrijfsvoertuigen wordt verminderd met 12 tot een totaal van 16 stalplaatsen. Het vermogen van de aanwezige compressoren, koelinstallaties en gelijkaardige toestellen wordt verminderd met 2,23 kW tot een totaal van 11,47 kW.

 

Verder omvat de aanvraag de hernieuwing van enkele ondersteunende inrichtingen of activiteiten:

- lozing van 650 m³/jaar huishoudelijk afvalwater na biologische zuivering;

- tankinstallatie met 1 verdeelslang;

- batterijladers (55 kW);

- opslag van 500 m³ hout.

 

De vergunningsaanvraag omvat een verzoek tot bijstelling van enkele sectorale voorwaarden van VLAREM II met betrekking tot de op- en overslag van afvalstoffen:

- artikel 5.2.1.2.§2: gebruik van een weegbrug;

- artikel 5.2.1.5§5: aanplant van een groenscherm.

De exploitant geeft aan dat er gebruik gemaakt kan worden van de weegbrug op de nabijgelegen vestiging van Mexico Natie of van het afvalstoffenregister aangezien partijen die aankomen later terug vetrekken zonder enige verandering. Men wenst geen groenscherm aan te planten. Men argumenteert dat de afvalstoffen binnen in de magazijnen worden opgeslagen.

De gevraagde bijstellingen kunnen verleend worden.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

2.1.2.d)2°

opslag en overslag van andere afvalstoffen dan vermeld in e) (asbesthoudend afval) of f) (gemengde afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) niet aan verwerking verbonden, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton;

10.000 ton
(hernieuwing)

3.6.1.

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar;

650 m³/jaar
(hernieuwing)

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) met maximaal twee verdeelslangen;

1 verdeelslang
(hernieuwing)

15.1.1°

al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn;

16 voertuigen (-12 voertuigen)

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

11,47 kW (-2,23 kW)

17.3.2.1.1.1°b)

opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt hoger dan of gelijk aan 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton als de inrichting niet hoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;

4,99 ton (-1,72 ton)

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

5.000 kg (+2.000 kg)

19.6.1°c)

opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten), gelegen in industriegebied, met een capaciteit van meer dan 400 m³ in een lokaal;

500,00 m³
(hernieuwing)

48.1.2.

doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden voor andere dan IMDG-goederen;

25.930 ton (+4.000 ton

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

4 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

13 oktober 2022

Einde openbaar onderzoek

11 november 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

23 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

13 oktober 2022

11 november 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.