Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09147 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103742. Verbondstraat 33. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09147 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103742. Verbondstraat 33. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_09147 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103742. Verbondstraat 33. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022103742

Gegevens van de aanvrager:

BVBA SoHo met als adres Ambiorixlei 13 te 2900 Schoten

Ligging van het project:

Verbondstraat 33 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 11 sectie L nr. 3544M

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

slopen van het hellend dak, bouwen van een plat dak en wijzigen van het aantal wooneenheden naar 2 appartementen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          06/05/2022: weigering (OMV_2021195786) voor het renoveren van het pand, vervangen van het hellend dak door een plat dak en wijzigen van het aantal wooneenheden van 3 naar 2 appartementen;

-          20/11/2019: proces-verbaal (11002_2019_11716_VPV) voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden en werken uitvoeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke omgevingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen;

-          19/02/2016: vastgestelde archeologische zone: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140031;

-          15/07/2005: Unesco werelderfgoed bufferzone: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15003;

-          19/07/1963: vergunning (18#80734) voor het verbouwen van de voorgevel.

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • vooradvies geacht vergund voor een meergezinswoning met 3 appartementen; 

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen met zadeldak; 
 • bouwdiepte gelijkvloers circa 9,60 m;
 • bouwdiepte verdiepingen circa 7,80 m;
 • hoogte kroonlijst circa 12,30 m;
 • nokhoogte circa 15,80 m;

-          gevelafwerking:

 • gelijkvloers plint in arduin, bepleistering op de verdiepingen en dakpannen;

-          inrichting:

 • perceel volledig bebouwd.

 

Bestaande toestand

-          functie, bouwvolume en inrichting overeenkomstig vergunde toestand;

-          gevelafwerking:

 • blauwe hardsteen op het gelijkvloers, geel pleisterwerk op de verdiepingen, rode dakpannen, houten kroonlijst, lichtkleurige cement als plint, lichtblauw geschilderd hout boven het gelijkvloers, donkerkleurige veluxraam en lichtblauw buitenschrijnwerk in hout.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • meergezinswoning met 2 appartementen;
 • gelijkvloers en eerste verdieping bestaan uit 1 een-slaapkamer-duplexappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 49 m²;
 • tweede, derde en vierde verdiepingen bestaan uit 1 een-slaapkamer-triplexappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 67 m²;

-          bouwvolume:

 • 5 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte circa 8 m;
 • hoogte circa 16,30 m;
 • open koer van circa 6,70 m²;

-          gevelafwerking:

 • lichtkleurig beton als gelijkvloerse plint, witte bepleistering op de verdiepingen en donker buitenschrijnwerk in hout.


Inhoud van de aanvraag

-          slopen van het hellend dak en de achterbouw;

-          verminderen van het aantal woongelegenheden van 3 naar 2;

-          uitbreiden van het volume;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken. 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

27 september 2022

28 oktober 2022

Ongunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

27 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

27 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

27 september 2022

11 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

27 september 2022

24 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1: zone voor wonen - (wo1).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan op volgende punten:

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag wenst een meergezinswoning te verbouwen en uit te breiden. De woonfunctie blijft ongewijzigd en is functioneel inpasbaar in de omgeving. Het aantal woningen daalt van 3 naar 2 wat een positieve impact heeft op de algemene leefbaarheid en woonkwaliteit van het gebouw.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

In huidige toestand telt de rijwoning drie en een halve bouwlaag onder zadeldak. Het volume wordt aangepast naar een rijwoning met 4 en een halve bouwlaag met platdak. De anderhalve bovenste bouwlaag fungeert als duplexruimte met vide.

Het nieuwe bouwvolume sluit aan op dat van de linkerbuur. Ook in diepte wordt aangesloten.

Het voorgestelde bouwvolume is stedenbouwkundig aanvaardbaar en in overeenstemming met de kenmerkende configuraties van de omgeving.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

De aanpassingen werden ter advies voorgelegd aan monumentenzorg.

 

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een pand gelegen in CHE-gebied volgens het RUP Binnenstad.

 

Art. 5 §1 van de stedenbouwkundige verordening – bouwcode dd. 25 oktober 2014 zegt dat voor gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed en gebouwen gelegen in CHE-gebied de wijziging van de bestaande toestand van elk gebouw of constructie onderworpen wordt aan de wenselijkheid van het behoud. Het behoud van de elementen met culturele, historische en/of esthetische waarde primeert boven de andere voorschriften. Dit geldt zowel voor het exterieur, als het interieur.

 

Conform art. 5§2 van de stedenbouwkundige verordening – bouwcode dd. 25 oktober 2014 moet de beschrijvende nota van de bouwaanvraag voldoende informatie bevatten over het cultuurhistorisch profiel van de aanwezige elementen zodat vergunningverlenende overheid deze kan afwegen. Afhankelijk van de aard en omvang van de geplande werken kan er een CHE-rapport gevraagd worden met een meer uitgebreide bouwhistorische en beschrijvende studie van het gebouw. Het project werd voorbesproken.

 

Beoordeling

A cultuurhistorische waardenstelling

Het pand dateert van eind 19e of begin 20 eeuw en past zich qua geleding in in het straatbeeld door hoge verdiepingen en verticale gevelopeningen. De gelijkvloerse verdieping werd in het verleden sterk verbouwd en bekleed met atypische gevelmaterialen.

 

B afweging

Men wenst twee boven de tweede verdieping twee volwaardige bouwlagen toe te voegen ter vervanging van de derde verdieping onder zadeldak.

De gelijkvloerse gevel wordt aangepast naar een woongevel met een deur links en twee gevelopeningen ingevuld met schrijnwerk met T-verdeling. De gevel wordt afgewerkt in lichtkleurig beton, met het nodige reliëf in dat verwijst naar een historische gevel met plint. De gevel wordt hierdoor opnieuw beeldondersteunend in deze straatwand.

De nieuwe bouwlagen bevinden zich in het gevelvlak en worden eveneens afgewerkt met een witte bepleistering. De bovenste bouwlagen tonen zich als individuele bouwlaag ondanks hierachter een vide werd voorzien. De beeldondersteunende functie blijft behouden is bijgevolg is het voorstel aanvaardbaar.

 

Advies

Gelet op het voorgaande wordt een gunstig advies verleend.

 

Het bovenvermelde advies wordt bijgetreden vanuit ruimtelijk oogpunt. De aanpassingen aan de voorgevel zijn aanvaardbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Omwille van het ongunstige brandweeradvies moet de aanvraag geweigerd worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund geachte situatie inhoudt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren omwille van een ongunstig brandweeradvies.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

28 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

27 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

26 november 2022

Verslag GOA

8 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.