Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09219 - Bestek GAC_2022_02217. Raamovereenkomst ondersteuning werkgeversaanpak in het kader van Slim naar Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09219 - Bestek GAC_2022_02217. Raamovereenkomst ondersteuning werkgeversaanpak in het kader van Slim naar Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_09219 - Bestek GAC_2022_02217. Raamovereenkomst ondersteuning werkgeversaanpak in het kader van Slim naar Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het team werkgeversaanpak is op zoek naar extra capaciteit om de werkgeversaanpak (mee) verder uit te bouwen, met specifieke aandacht voor:

 1. het actief werven van werkgevers;
 2. de ontwikkeling van een nieuw dienstenpakket rond “green shift�;
 3. de begeleiding van werkgevers in het verduurzamen van hun woon-werk verkeer. 

De opdrachtnemer gaat mee aan de slag als bereikbaarheidsmanager voor toegewezen dossiers. De bereikbaarheidsmanager is het eerste contactpunt van Slim naar Antwerpen voor een werkgever.

Deze opdracht heeft als doel de raamovereenkomst GAC_2018_00478 voor ondersteuning werkgeversaanpak in het kader van Slim naar Antwerpen te vernieuwen, aangezien deze afloopt op 24 maart 2023.

Argumentatie

De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende bekwaam is, d.w.z. over voldoende kennis en ervaring van een passend niveau beschikt, om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De bekwaamheid/geschiktheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van minimaal 2 referenties met betrekking tot gelijkaardige opdrachten. De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren en hebben afzonderlijk een waarde van minimaal 40.000 € (exclusief BTW).

De inschrijver dient aan te tonen dat de profielen die voor de uitvoering van de opdracht zullen worden ingezet minstens 3 jaar ervaring hebben in een functie met betrekking tot mobiliteitsmanagement voor bedrijven algemeen en een stedelijke mobiliteitscontext in het bijzonder. Het CV van de voorgestelde personen wordt ter staving meegeleverd. In het CV wordt de kennis en ervaring met inbegrip van reeds uitgevoerde projecten opgegeven.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

 1. Prijs op een totaal van 40 punten;
 2. Kennis en ervaring die bijdragen tot de kwaliteit van de uitvoering op een totaal van 15 punten;
 3. Strategie en visie op een totaal van 45 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 36, §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §5 tot 7 bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02217 voor de raamovereenkomst ondersteuning werkgeversaanpak in het kader van Slim naar Antwerpen goed en keurt eveneens goed dat:

 • hiervoor een openbare procedure met Europese bekendmaking wordt uitgeschreven;
 • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst ondersteuning werkgeversaanpak in het kader van Slim naar Antwerpen


budgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LMS010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600 en 2700

met orderbons


Bijlagen

 • 2022_02217_20221108_bestek.pdf
 • 2022_02217_20221108_bijkomende_bijlagen_toelichtingen.pdf
 • 2022_02217_20221108_inventaris.xlsx
 • 2022_Slim naar Antwerpen_Kennismakingsgesprek.pdf