Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09269 - Districten Deurne, Hoboken en Wilrijk. Deelsysteem voor fietsen. Locaties dropzones deelvoertuigen - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09269 - Districten Deurne, Hoboken en Wilrijk. Deelsysteem voor fietsen. Locaties dropzones deelvoertuigen - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring 2022_CBS_09269 - Districten Deurne, Hoboken en Wilrijk. Deelsysteem voor fietsen. Locaties dropzones deelvoertuigen - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen levert grote inspanningen om de stad bereikbaar te houden voor haar bewoners, bezoekers en werknemers. Daarom is het belangrijk om een goed mobiliteitsaanbod te garanderen.

In opdracht van de Vervoerregio Antwerpen publiceerde Lantis op 8 juni 2020 de opdracht “Concessie voor de exploitatie van een regionaal deelsysteem met (elektrische) fietsenâ€�. De opdracht werd gegund op basis van een onderhandelingsprocedure sui generis met bekendmaking. Op 8 maart 2021 dienden de kandidaten een Best-And-Final-Offer in. Op grond van dit voorstel werd de opdracht op 16 april 2021 gegund aan de firma Donkey Republic, met zetel gevestigd te 1717 Kopenhagen (Denemarken), Skelbækgade 4B ingeschreven in het Deense Centrale Handelsregister onder het nummer 38049488.

De Vervoerregio Antwerpen zal een basisnetwerk van 1.650 elektrische deelfietsen financieren en uitzetten. Gemeenten en bedrijven in de Vervoerrregio Antwerpen kunnen bijkomende locaties en fietsen zelf bestellen en bekostigen.

Het deelfietsensysteem is geen zuiver free floating systeem, maar zal werken met digitale zones waarbinnen de fietsen moeten worden achtergelaten. 
Stad Antwerpen kiest ervoor om deze fietsen ofwel in dropzones (markeringen gecombineerd met een infobord) ofwel in fietsbeugels/fietsenstallingen met markering te plaatsen.
Er worden minstens dubbel zoveel plaatsen voorzien als er fietsen worden voorzien. Deze extra plaatsen zijn nodig om verplaatsingen tussen de verschillende locaties in de Vervoerregio Antwerpen vlot mogelijk te maken en te kunnen garanderen dat er altijd een plaats vrij is in de nabije omgeving van de herkomst- of bestemmingslocatie.

Het college keurde op 5 augustus 2022 (jaarnummer 6461), 12 augustus 2022 (jaarnummer 6670), 2 september 2022 (jaarnummer 7222) en 23 september 2022 (jaarnummer 7813) de proefprojecten goed om in overleg met Donkey Republic dropzones in te richten voor de elektrische deelfietsen.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt nu een volgende reeks locaties voor dropzones voor de elektrische deelfietsen in stad Antwerpen voor die in overleg met Donkey Republic werden bepaald. Het gebruik van deze locaties zal worden gemonitord aan de hand van de data die door Donkey Republic worden aangeleverd en in functie van drukte en evenementen.

Argumentatie

Stad Antwerpen wil dat de deelvoertuigen waar mogelijk rond multimodale knooppunten en andere strategische locaties worden geclusterd.

Afstemming evenementen en aanleg openbaar domein/ werfsignalisatie

Er is permanente afstemming nodig tussen het evenemententeam en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit). Het aanspreekpunt bij de afdeling Mobiliteit neemt de nodige stappen hiervoor naar de aanbieders van deelmobiliteit toe. De afstemming met het evenemententeam gebeurt bij voorkeur via een advies in het digitale evenementenloket, maar kan ook parallel via mail of telefoon. 
Ook voor wegenwerken en werven (bijvoorbeeld vrijhouden doorgangscorridor voetgangers bij wegenwerken) zijn gelijkaardige afspraken nodig. 

Leefbaarheid / openbare veiligheid

Met de politie en stedelijke toezichters worden de nodige afspraken gemaakt rond contactpersonen die men (vlot) kan bereiken bij fout gestalde vervoersmiddelen en bij voorkeur verloopt de regulering maximaal via de software van de deelmobiliteitsaanbieder.

Bij de concrete inplanting wordt ook rekening gehouden met het bewaken van afdoende doorstroming van het openbaar domein conform de politiecodex en de brandveiligheid.

 • bereikbaarheid van de gebouwen dient gegarandeerd te blijven; maximale afstand tussen opstelplaats brandweerwagen en gevel is 10m;
 • doorgang voor brandweervoertuigen dient te allen tijde gegarandeerd te zijn; 4m vrije doorgangsbreedte voorzien;
 • in nabijheid van dropzones steeds een werkruimte voor brandweer rondom ondergrondse en bovengrondse hydranten voorzien met diameter 2m;
 • evacuatie vanuit panden/metro/parkings/enzovoort mag niet nadelig worden beïnvloed door de dropzones;
 • minstens 1,50m afstand voorzien tussen gevel en dropzone; doorgang voetgangers, brancard en op winkelassen in relatie tot de verwachte bezoekersstromen.

Beeldtaal

De dropzones worden vormgegeven door middel van een wit, geschilderd kader met de kenmerkende pijlen van Slim naar Antwerpen.
In het vak zal een stempel staan met het woord 'Dropzone' vergezeld van een pictogram van het voertuigtype dat daar is toegelaten. Dit pictogram wordt herhaald op het infobord dat naast het vak wordt geplaatst. De dropzones zijn voorzien van een verticale aanduiding om de stallingsrichting en het aangewezen aantal aan te geven.
Op sommige locaties zal er met fietsbeugels of -stallingen worden gewerkt. Daar zal enkel een wit kader rond worden aangebracht. In de stalling wordt eveneens een pictogram aangebracht.

Bepaling locaties

Bij de bepaling van deze locaties werd maximaal rekening gehouden met de nabijheid van een multimodaal knooppunt of een belangrijke attractiepool.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om op volgende locaties dropzones in te richten:

 • Krijgsbaan/Sint-Bernardsesteenweg (Velostation 314), 2660 Hoboken;
 • Jules Moretuslei 284, 2610 Wilrijk;
 • Boomsesteenweg/N177 906, 2610 Wilrijk;
 • Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk;
 • Luchthavenlei 7, 2100 Deurne;
 • Bist 6, 2610 Wilrijk;
 • Berkenrodelei148, 2660 Hoboken;
 • Herentalsebaan 133, 2100 Deurne.

Regelgeving: bevoegdheid

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen

De budgetten voor de uitvoering van de dropzones zijn voorzien op 5151000000/225/2LMS010301A00000/2SA020200/2200 en 5151000000/225/2LMS010303A00000/2SA020200/2200.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0102 - Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen
2LMS010203 - Multimodale knooppunten en netwerken
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0302 - Aantrekkelijk en toegankelijk openbaar domein

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het proefproject goed om op onderstaande multimodale knooppunten en strategische locaties dropzones in te richten:

 • Krijgsbaan/Sint-Bernardsesteenweg (Velostation 314), 2660 Hoboken;
 • Jules Moretuslei 284, 2610 Wilrijk;
 • Boomsesteenweg/N177 906, 2610 Wilrijk;
 • Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk;
 • Luchthavenlei 7, 2100 Deurne;
 • Bist 6, 2610 Wilrijk;
 • Berkenrodelei148, 2660 Hoboken;
 • Herentalsebaan 133, 2100 Deurne.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/Mobiliteit en SW/Communicatie en participatieeen communicatieplan uitwerken
SW/Mobiliteit
 • afspraken maken met SB/EFMF/evenementen , SW/publieke ruimte, politie en MV/veiligheidsbeleid over aanspreekpunt in functie van conflictdetectie met evenementen en werken en hinderlijk gestalde fietsen en conflicten met de openbare veiligheid en maximale softwaresturing om dit zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen
 • ontwerpplannen voorafgaand aan uitvoering in detail bespreken met hulp- en veiligheidsdiensten

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Nota2_ebikeplaatsen_extramuros.pdf