Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09175 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110108. Vijverlaan 32. District Wilrijk - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09175 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110108. Vijverlaan 32. District Wilrijk - Weigering 2022_CBS_09175 - Omgevingsvergunning - OMV_2022110108. Vijverlaan 32. District Wilrijk - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022110108

Gegevens van de aanvrager:

de heer Pascal Frederiks met als adres Vijverlaan 32 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Vijverlaan 32 te 2610 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 42 sectie B nr. 144N3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          04/05/2012: vergunning (20121609) regulariseren van bestemmingswijziging van een eengezinswoning naar eengezinswoning en studio;

-          09/10/2009: vergunning (3422#3244) verbouwen van een eengezinswoning;

-          02/09/1999: vergunning (222#9746) verbouwen woning;

-          31/07/1967: toelating (222#1728) Verbouwen van winkel/huis;

-          18/12/1933: toelating (238#3894) bouwen winkelhuis.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • type eengezinswoning met studentenkamer; 

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 

-          gevelafwerking:

 • geglazuurde groen/zwarte tegels gelijkvloers;
 • donkere bakstenen;
 • zwart hout schrijnwerk;
 • plint in natuursteen.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • idem vergunde toestand; 

-          bouwvolume:

 • idem vergunde toestand; 

-          gevelafwerking:

 • zwart PVC schrijnwerk;
 • overige delen voorgevel idem vergunde toestand.

 

Nieuwe toestand

-          gevelafwerking:

 • zwart PVC schrijnwerk;
 • isolatie en zandkleurige crepi;
 • plint natuursteen;
 • dorpels zwart aluminium.

Inhoud van de aanvraag

-          isoleren en bekleden van voorgevel met crepi.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

28 september 2022

26 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht: 2. In een omgeving waar de bestaande bebouwing homogene kenmerken vertoont, moeten de op te richten of de te verbouwen gebouwen zodanig worden ontworpen dat ze in harmonie zijn met de kenmerken van de omgeving. De kenmerken van de omgeving worden bepaald door het referentiebeeld. Het referentiebeeld wordt gevormd door de gebouwde omgeving die de begrenzing vormt met de buitenruimte en bestaat uit de gebouwen welke inzake harmonische samenhang het talrijkste zijn en dus kenmerkend voor de betreffende omgeving kunnen genoemd worden.
 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik: In de volgende gevallen is het niet toegelaten om bepleistering, schilderwerk, gevelbekleding of een andere afwerking, al dan niet in combinatie met buitenisolatie aan te brengen op voorgevels:

Bij gevels met decoratieve elementen zoals stuc-, baksteen-, metaaldecoraties, tenzij het enkel om schilderwerken gaat. Het aanbrengen van gevelafwerkingen wordt verboden voor bepaalde typen gevels, waarbij de architectuur van het pand hierdoor ernstig aangetast zou worden. Zo moet een gepleisterde gevel gepleisterd blijven en mag een gevel niet geschilderd, gekaleid of gepleisterd worden indien de gevel op een dergelijke manier afgewerkt of gedecoreerd is, dat de nieuwe afwerking deze decoratie-elementen doet verdwijnen. Het parement is uitgevoerd in een combinatie van baksteen en pleister/beton, is voorzien van vooruitspringende lisenen en een fries van expressief baksteenmetselwerk onder de kroonlijst. De dorpels in blauwe hardsteen worden vervangen door zwart aluminium.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag wijkt af van artikel 6 van de bouwcode: het pleisteren van de woning wijkt af van het referentiebeeld in de straat. De woningen met een gevel in gevelsteen, aangevuld met witte of beige details in cementering of (simili) zandsteen maken de meerderheid van de woningen in de straat uit en worden door de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, in haar huidige staat, bijgetreden. Dit wordt lager in het verslag verder besproken.

De aanvraag wijkt ook af van artikel 11 van de bouwcode dat stelt dat de wijzigingen het oorspronkelijke bedoelde en waardevolle karakter niet mogen teniet doen. Het aanbrengen van gevelafwerkingen wordt verboden voor bepaalde typen gevels, waarbij de architectuur van het pand hierdoor ernstig aangetast zou worden. Zo moet een gepleisterde gevel gepleisterd blijven en mag een gevel niet geschilderd, gekaleid of gepleisterd worden indien de gevel op een dergelijke manier afgewerkt of gedecoreerd is, dat de nieuwe afwerking deze decoratie-elementen doet verdwijnen. In de volgende gevallen is het niet toegelaten om bepleistering, schilderwerk, gevelbekleding of een andere afwerking, al dan niet in combinatie met buitenisolatie aan te brengen op voorgevels: Bij gevels met decoratieve elementen zoals stuc-, baksteen-, metaaldecoraties, tenzij het enkel om schilderwerken gaat. Dit wordt verder gemotiveerd onder de rubriek visueel vormelijke elementen.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag omvat geen functiewijziging. De eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd wordt.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag betreft een gevelwijziging. Er worden geen volumetrische wijzigingen aangevraagd waardoor het aspect schaal en ruimtegebruik niet beoordeeld wordt.

 

Visueel-vormelijke elementen en Cultuurhistorische aspecten

De stedelijke dienst Monumentenzorg geeft volgend advies:

“Het pand werd in 1933 gebouwd voor de heer Van Wijnsberge, aannemer-architect niet leesbaar. Ondanks het pand geen erfgoedstatuut heeft, is het beeldondersteunend an sich en voor het straatbeeld. Het parement uitgevoerd in een combinatie van baksteen en pleister/beton, is voorzien van vooruitspringende lisenen en een fries van expressief baksteenmetselwerk onder de kroonlijst. Bij het aanbrengen van gevelisolatie worden het uitzicht, de materialisatie, de decoratie en de dieptewerking gewijzigd. Crepi is bovendien niet kenmerkend in de straat. Het is jammer dat het schrijnwerk tussen 2013 en 2014 vervangen werd door pvc.  Deze ingrijpende wijziging zou te betreuren zijn. Het is aan de afdeling stedenbouw om een definitief oordeel uit te spreken.”

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt er aangesloten bij het advies van de Stedelijke dienst Monumentenzorg. Niettegenstaande het pand geen vastgesteld erfgoedstatuut heeft, bevat het wel degelijk een architecturale waarde. Bovendien is het pand beeld ondersteunend. Een object/complex is beeldondersteunend wanneer de stedenbouwkundige of architecturale waarde hoog is. De bebouwing ondersteunt de uitstraling van de wijk. Ze draagt bij aan de architecturale context door haar vormgeving en materiaalgebruik.

 

De voorgevel van Vijverlaan 32 bestaat uit een gedetailleerde en gedecoreerde baksteengevel die een architecturale en beeld ondersteunende waarde heeft in de omgeving. De afwisseling van vooruitspringend en dieperliggend metselwerk, de lichtkleurige speklagen, geglazuurde tegels,  ….) bepaalt echter mede de architecturale en beeld ondersteunende waarde van deze gevel.

Het vervlakken van de gevel door middel van gevelbepleistering zou het authentiek karakter van de gevel teniet doen. Bovendien is deze afwerking niet kenmerkend. In de straat bestaat het merendeel van de panden uit een gevelafwerking in metselwerk in combinatie met natuursteenelementen of geveldelen in pleisterwerk. Er kan niet gerefereerd worden naar bestaande gebouwen die niet in harmonie of storend zijn met de omgeving.

 

De geveldetaillering kan nooit in zijn geheel behouden blijven met bepleistering. Tot slot wordt er nog opgemerkt dat ook de dorpels in blauwe hardsteen verdwijnen en vervangen worden door zwart aluminium. Dit is eveneens strijdig met artikel 11 van de bouwcode dat stelt dat natuursteen dorpels behouden moeten blijven.

 

Een mogelijkheid is om de woning langs de binnenzijde te isoleren.

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt er geoordeeld dat de aanvraag geweigerd dient te worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met een goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

16 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

28 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

27 november 2022

Verslag GOA

7 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.