Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09235 - Dossier GAC_2021_ 02058.Opdracht 'Raamovereenkomst consultancy inzake personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign' van de Vlaamse overheid - Gunning deelopdracht ‘procesmanagement’ voor herijking dienstverlening loketwerking - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09235 - Dossier GAC_2021_ 02058.Opdracht 'Raamovereenkomst consultancy inzake personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign' van de Vlaamse overheid - Gunning deelopdracht ‘procesmanagement’ voor herijking dienstverlening loketwerking - Goedkeuring 2022_CBS_09235 - Dossier GAC_2021_ 02058.Opdracht 'Raamovereenkomst consultancy inzake personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign' van de Vlaamse overheid - Gunning deelopdracht ‘procesmanagement’ voor herijking dienstverlening loketwerking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 3 december 2021 (jaarnummer 9587) nam het college kennis van de opdracht raamovereenkomst 'Consultancy inzake personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign' van de Vlaamse overheid en van de bijhorende gunningsbeslissing. Het college keurde eveneens goed dat deelopdrachten worden geplaatst op de opdracht raamovereenkomst 'Consultancy inzake personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign' van de Vlaamse overheid, gelet op de in het bestek van deze opdracht voorziene mogelijkheid voor de stad Antwerpen en haar entiteiten om er gebruik van te maken. 

De bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing voert de regie over de loketwerking van de stad Antwerpen. Loketwerking levert administratieve diensten aan alle inwoners van de stad Antwerpen voor wat betreft identiteit, mobiliteit, wonen, levensloop (burgerlijke stand), migratie en asiel. Voor de verwerking van aanvraag en aflevering van dit breed gamma aan producten doorlopen de loketmedewerkers een veelheid aan processen en doorlopen ze verschillende IT-toepassingen. Een deel van deze IT-toepassingen wordt ter beschikking gesteld door hogere overheden (federaal, Vlaams) en blijven in beheer van deze overheden. Andere IT-toepassingen werden in eigen beheer ontwikkeld of werden aangekocht. Het loketlandschap vormt dus een complex netwerk van processen, operationeel uitgetekend in IT-toepassingen die met elkaar verbonden zijn, of volledig los staan van elkaar. De complexiteit van de processen, de ‘koterij’ aan IT-toepassingen met kwetsbare afhankelijkheden waartussen het vaak manueel schakelen is, de verouderde architectuur en de instabiliteit van toepassingen hypothekeren een vlotte werking en hinderen een tijdige, correcte en integere dienstverlening.

Het voorbije jaar is een uitgebreide oefening gemaakt om de processen en het IT-landschap in kaart te brengen. Uit deze oefening blijkt de nood aan een integraal IT-toekomstplan. Een eerste stap is het herijken van de dienstverlening door het uitwerken van maximaal digitale klantgerichte processen rekening houdend met andere lopende acties en IT-projecten van de verschillende producteigenaars en beleidsniveaus (federaal, Vlaams, stad) en met als doel eenvoud en gebruiksgemak voor de burger en rationaliseren van de in te zetten middelen.   

In het kader van de raamovereenkomst consultancy, in personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign GAC_2021_2058 - perceel 2 ‘procesmanagement’ - is een minicompetitie uitgeschreven waarbij zes onderzoeksvragen worden voorgelegd, uit te voeren van 1 december 2022 tot 31 maart 2023. De gewenste wijze van prijsvaststelling voor de opdracht is een globale prijs. De prijs wordt betaald in één keer op het einde van de opdracht. De offertevraag wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Volgende bedrijven hebben een offerte ingediend:

  • EY Consulting bv (0471.938.850);
  • Möbius Business Redesign nv (0472.582.515);
  • KPMG Advisory bv (0439.819.279).

ARCH International nv (0463.606.748) heeft geen offerte ingediend.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd beoordelingsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. De drie offertes werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Deelopdracht consultancy procesmanagement voor de herijking van de dienstverlening loketwerking in het kader van het raamcontract van de Vlaamse overheid dossier GAC_2021_02058

Inschrijver 

Prijs 

(40 ptn)

Kwaliteit 

(40 ptn)

Klantgericht 

(20 ptn)

TOTAAL 

(100 ptn)

EY Consulting bv

40 

20 

10 

70 

Möbius Business Redesign nv 

28 

35 

15 

78 

KPMG Advisory bv 

27 

27 

15 

69 

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening
2SBS050101 - Tijdige, correcte en neutrale dienstverlening

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor de deelopdracht consultancy inzake ‘personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign' – perceel 2 ‘procesmanagement - van de Vlaamse overheid  voor de herijking van de dienstverlening loketwerking, op basis van dossier GAC_2021_ 02058, aan MÖBIUS BUSINESS REDESIGN NV, KORTRIJKSESTEENWEG 152, 9830 SINT-MARTENS-LATEM, met ondernemingsnummer 0472.582.515, tegen een bedrag van 79.587,75 EUR inclusief btw.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

MOBIUS BUSINESS REDESIGN NV

KORTRIJKSESTEENWEG 152

9830 SINT-MARTENS-LATEM

 

OND: BE0472.582.515

IBAN: BE13 3200 2071 6139


79.587,75 EUR inclusief btw
budgetplaats: 5318600000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080130
budgetperiode: 2300
4005536665

Bijlagen

  • 20220930_offertevraag_Procesmanagement_Loketwerking.pdf
  • 20221107_beoordelingsverslag_Procesmanagement_Loketwerking.pdf