Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09129 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022037093. Nieuwe Westweg 10. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09129 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022037093. Nieuwe Westweg 10. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09129 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022037093. Nieuwe Westweg 10. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022037093

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

BVBA RECUPBAT (0500685789) met als adres Nieuwe Westweg 10 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Nieuwe Westweg 10 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie C nr. 137C

waarvan:

 

-          20191009-0006

afdeling 18 sectie C nr. 137C (Recupbat)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Op- en overslagbedrijf: verandering door uitbreiding.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Stedenbouwkundige voorgeschiedenis

28/04/1986: stedenbouwkundige vergunning (HV/1985/B/18/67434-18265 – 1986366) voor een magazijn met laadkade, compartimenten voor gevaarlijke stoffen.

 

Voorgeschiedenis milieu

Op 21 maart 2013 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit voor de op- en overslag van loodaccu’s en schroot, voor een termijn van 20 jaar. Er werden sindsdien nog verschillende vergunningen voor veranderingen verleend door de deputatie.

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft een uitbreiding met de opslag van Li-ion- en Ni-MH-batterijen en van batterijzuur.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

 

Aangevraagde rubriek(en) Recupbat
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

2.2.1.e)3°

opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is;

25,00 ton

2.4.5.

tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling;

+25,00 ton

17.3.4.1°a)

opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied.

1,10 ton

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

3 oktober 2022

7 november 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Bevrijdingsdok – Gebied voor waterweginfrastructuur. Ten noorden van de aanvraag geldt een overdruk met als aanduiding Bufferdijk – Stocatradijk. Buiten de afbakeningslijn zeehavengebied, op circa 300 meter ten noorden van de aanvraag, geldt het bestemmingsvoorschrift Natuurgebied met overdruk Grote Eenheid Natuur (GEN). 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Recupbat is gespecialiseerd in het op- en overslaan van afgedankte loodaccu’s en het opslaan en sorteren van schroot in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.

 

Met deze aanvraag wenst men deze activiteiten uit te breiden met de opslag en sortering van 25 ton afgedankte Li-ion- en Ni-MH- batterijen. Deze worden net als de loodaccu’s opgehaald bij professionele gebruikers en worden in tonnen opgeslagen.

 

Alle activiteiten gebeuren in een gesloten loods op een vloeistofdichte betonnen vloer.

 

Tevens wenst men 1.000 liter batterijzuur op te slaan in een Intermediate Bulk Container (IBC). Deze staat op een lekbak op de vloeistofdichte vloer.

 

De bestrijding van een brand waarbij Li-ion batterijen betrokken zijn, is niet eenvoudig. Het is aan te bevelen dat de exploitant contact opneemt met de brandweer om de organisatie van de brandbestrijding te bespreken. Dit wordt opgelegd als bijzondere milieuvoorwaarde.

 

Op de plannen staan septische putten ingetekend, geen IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater.

Er wordt opgemerkt dat de exploitant zelf dient in te staan voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater aangezien het huishoudelijk afvalwater anders ongezuiverd in de dokken terecht komt. Het is aangewezen om, naar analogie met andere bedrijven in havengebied, hieromtrent een bijzondere milieuvoorwaarde op te leggen.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

2.2.1.e)3°

opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is;

25,00 ton

2.4.5.

tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling;

+25,00 ton

17.3.4.1°a)

opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied.

1,10 ton

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

  1. De exploitant neemt contact op met de brandweer om de organisatie van de brandbestrijding te bespreken, met focus op de aanwezigheid van Li-ion batterijen;
  1. Uiterlijk drie maanden na vergunningverlening wordt een getekende offerte voor de installatie van een IBA bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en uiterlijk zes maanden na vergunningverlening wordt het bewijs van plaatsing er van eveneens bezorgd aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter informatie overgemaakt worden het college en de afdeling Handhaving. Zolang er geen IBA geplaatst is, worden de bewijzen van ophaling en afvoer van het huishoudelijk afvalwater ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

30 september 2022

Start openbaar onderzoek

8 oktober 2022

Einde openbaar onderzoek

7 november 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

19 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

8 oktober 2022

7 november 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een voorwaardelijk gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.


Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

  1. De exploitant neemt contact op met de brandweer om de organisatie van de brandbestrijding te bespreken, met focus op de aanwezigheid van Li-ion batterijen;
  1. Uiterlijk drie maanden na vergunningverlening wordt een getekende offerte voor de installatie van een IBA bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en uiterlijk zes maanden na vergunningverlening wordt het bewijs van plaatsing er van eveneens bezorgd aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter informatie overgemaakt worden het college en de afdeling Handhaving. Zolang er geen IBA geplaatst is, worden de bewijzen van ophaling en afvoer van het huishoudelijk afvalwater ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.