Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09133 - Omgevingsvergunning - OMV_2022073362. Brederodestraat 9-15. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09133 - Omgevingsvergunning - OMV_2022073362. Brederodestraat 9-15. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09133 - Omgevingsvergunning - OMV_2022073362. Brederodestraat 9-15. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022073362

Gegevens van de aanvrager:

NV Ava International met als contactadres Kapelanielaan 6 te 9140 Temse

Ligging van het project:

Brederodestraat 9-15 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 11 sectie L nr. 3595X3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

het bekleden van een scheimuur

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          01/08/2014: vergunning (3582#1198) voor het aanpassen van de inrit van een vergunde parking;

-          29/06/1995: vergunning (86#8724925) voor de afbraak van woningen en oprichten van een winkel met studio’s.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • handelspand;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 1 bouwlaag onder plat dak;
 • het bouwvolume ligt teruggetrokken van de straat, de voortuinzone is ingericht met een parking;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in wit en donkergrijs pleisterwerk met buitenschrijnwerk in groene aluminium;
 • zichtbare wachtgevels van de panden met huisnummer 7 en 23.

 

Bestaande toestand

-          overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van:

 • het gewijzigd buitenschrijnwerk in een gele kleur;
 • gewijzigde voorgevelafwerking rondom de toegang;
 • de publiciteit tegen de voorgevel;
 • de Street art die werd aangebracht op de wachtgevels van huisnummers 7  en 23;


Nieuwe toestand

-          functie: 

 • handelspand;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 1 bouwlaag onder plat dak;
 • het bouwvolume ligt teruggetrokken van de straat, de voortuinzone is ingericht met een parking;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in lichtkleurig pleisterwerk met een afwerking in lichtgrijze en lichtgroene gevelbekleding rondom de toegang en buitenschrijnwerk in een gele kleur;
 • publiciteit tegen de voorgevel;
 • Street art tegen de wachtgevel van huisnummer 23;
 • afwerking in lichtkleurige en rechthoekige gevelleien tegen de wachtgevel van huisnummer 7.


Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de afwerking van de wachtgevel van huisnummer 7;

-          de wijzigingen aan de voorgevel en afwerking van de wachtgevel van huisnummer 23 maken geen deel uit van de aanvraag.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Commissie Street Art

28 september 2022

5 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

28 september 2022

26 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • artikel 38 Groendaken:

blinde gevels en wachtgevels van hoofdgebouwen moeten voorzien worden van gevelbegroening, dit is niet het geval. De gevel wordt afgewerkt met gevelleien.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft het wijzigen van de afwerking van een wachtgevel met huisnummer 7. De voorgevel en afwerking van de wachtgevel van nummer 23 maken geen deel uit van de aanvraag.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Op de huidige wachtgevel is Street art aangebracht. Door de wijziging zal de Street art verdwijnen waarna de wachtgevel bekleed wordt met lichtkleurige rechthoekige gevelleien.

Advies van de Street art-commissie werd ingewonnen.

 

De Street art commissie geeft positief advies voor het verwijderen van de ze muurschildering met het volgend advies:

- In dit dossier ontbreekt het aan duidelijke contractuele afspraken met de eigenaar

- Muurschilderingen hebben steeds een tijdelijk karakter.

- Uit bezoek locatie is vast te stellen dat de muur veel barsten en scheuren vertoont, de muurschildering zelf is ook beschadigd.

- Gelet dat er wateroverlast is bi de bewoners heeft een duurzame oplossing hier prioriteit.

 

Het bovenstaande advies en argumentatie wordt bijgetreden vanuit ruimtelijk oogpunt.

Gezien de problematiek die de gevel kent is een betrouwbare afwerking en een afwijking op artikel 38 van de bouwcode aanvaardbaar.

 

Ook werd advies ingewonnen bij monumentenzorg. Zij brengen ook gunstig advies uit aangezien de wachtgevel geen erfgoedwaarde heeft.

 

Vanuit ruimtelijk oogpunt is de ingreep aan de wachtgevel aanvaardbaar.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing omdat deze aanvraag betrekking heeft op werken die geen aanleiding geven tot de vermeerdering van het aantal woongelegenheden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

23 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

28 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

27 november 2022

Verslag GOA

8 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.