Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09253 - Sociale Economie - Deelname projectvoorstel ‘GetWasted’ in kader van oproep Circulaire Voedselketen. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09253 - Sociale Economie - Deelname projectvoorstel ‘GetWasted’ in kader van oproep Circulaire Voedselketen. Ondertekening - Bekrachtiging 2022_CBS_09253 - Sociale Economie - Deelname projectvoorstel ‘GetWasted’ in kader van oproep Circulaire Voedselketen. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9875) keurde het college de oprichting van een Antwerps opslag- en distributiecentrum goed.

Op 18 juni 2021 (jaarnummer 5074) keurde het college de selectie nieuwe projecten Klimaatfonds duurzame stad, goed.

Op 17 september 2021 (jaarnummer 7540) erkende het college de werking van Foodsavers Antwerpen als dienst van algemeen economisch belang.

Op 6 mei 2022 (jaarnummer 3473) keurde het college de Antwerpse voedselstrategie goed.

Tot en met 14 november 2022 konden er projectvoorstellen worden ingediend voor de oproep ‘Circulaire voedselketen’ van Vlaanderen Circulair. OVAM en Vlaanderen Circulair nodigen partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen, die een substantiële bijdrage leveren aan de preventie van voedselverlies en/of die voedselreststromen valoriseren.

Onder leiding van EIT Food werd het projectvoorstel ‘GetWasted’ ingediend. De stad Antwerpen en Foodsavers Antwerpen werden gevraagd om aan het consortium deel te nemen in functie van de opportuniteiten inzake schenkingen en overschotten van voedsel. Gelet op de late publicatie van de oproep werd het project al ingediend, onder voorbehoud van goedkeuring door het college.

Het project spitst zich toe op het zoeken van oplossingen voor voedselverspilling via een digitale marktplaats voor voedseloverschotten. Met een online platform worden alle actoren in de voedselwaardeketen met elkaar verbonden, van producenten en groothandels tot grootkeukens en restaurants. Het stelt hen in staat om groente- en fruitoverschotten te kopen en verkopen. Het project zet daarmee hoog in op circulariteit: het afval van de ene speler is een grondstof voor de andere. Het project zet in op het organiseren van waardeketens en samenwerkingen tussen actoren in de sociale economie en de reguliere economie.

De andere partners, naast EIT Food, zijn Innovatiesteunpunt VZW (Boerenbond), Met Sense (sociale economie, verwerker), Compass Group (reguliere economie, verwerker) en Growzer ( beheerder van het platform).

Het project zal twee jaar duren en zal indien goedgekeurd door de subsidieverlener starten voor 31 december 2022.

Argumentatie

De stadsdienst Werk/Werkhaven bevestigt dat het projectvoorstel zeer sterk aansluit bij de opdracht van Foodsavers Antwerpen om dringende voedselhulp voor de meest behoeftigen in de stad Antwerpen te ondersteunen door voedselbedelingsorganisaties logistiek te ondersteunen bij het redden van voedseloverschotten en zo gezonde voeding toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen.   

De stadsdienst Stadsontwikkeling/Klimaat en Leefmilieu (SW/K&L) bevestigt dat het project sterk aansluit bij de stedelijke voedselstrategie, waarin GetWasted expliciet wordt genoemd als belangrijke stakeholder. De partij verkreeg bovendien al projectsubsidies via het Antwerpse Klimaatfonds voor experimenten rond voedselverspilling met Antwerpse scholen. In het bijzonder sluit het project goed aan bij de bepalingen rond het tegengaan van voedselverspilling en het inzetten op meer circulariteit in de voedingssector. Via distributieplatformen als Foodsavers Antwerpen en GetWasted wordt ingezet op het verbinden van het aanbod aan overschotten en afnemers die ermee aan de slag kunnen. Foodsavers Antwerpen fungeert als een logistieke hub die sociale organisaties en voedselhulporganisaties kan bevoorraden. Op die manier wordt gezonde voeding toegankelijker gemaakt voor kwetsbare groepen.

Rol van de stad Antwerpen – Foodsavers Antwerpen

De projectactiviteiten worden hoofdzakelijk opgenomen door Foodsavers Antwerpen, dat een aantal taken zal uitvoeren binnen de logistieke keten, zoals het ophalen van schenkingen. Verder zal Foodsavers Antwerpen het platform promoten bij andere organisaties en het huidige proefproject in de Antwerpse scholen verder ondersteunen.

SW/K&L volgt als coördinator van de voedselstrategie en in het kader van het tegengaan van voedselverspilling mee op. Daardoor zal de stad Antwerpen, wanneer mogelijk en relevant, een verbindende rol opnemen en synergieën ondersteunen.

Algemene financiële opmerkingen

Het projectbudget voor de stad Antwerpen bedraagt 15.246,33 euro, bestaande uit personeelskosten (14.096,33 euro), directe werkingskosten (450,00 euro), en investeringen (700,00 euro). 

Projectvoorstellen die geselecteerd worden voor financiering  kunnen rekenen op een subsidiepercentage van 80 %. Het stedelijk aandeel van 20 % wordt gerealiseerd door het inzetten van personeel dat is voorzien op de personeelslijn van beleidsdoelstelling 2LWS09 van Ondernemen en Stadsmarketing.

Indien het project wordt goedgekeurd voor financiering, zullen de uitgaven en ontvangsten die met het project gepaard gaan in de meerjarenbegroting worden ingeschreven met behulp van een subsidiefiche.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
2LWS090101 - Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2LMS020101 - Uitvoering klimaatplan mitigatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de deelname aan het projectvoorstel GetWasted en ondertekent hiertoe de engagementsverklaring.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2022_LoS_GetWasted_Antwerpen.docx