Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09160 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102373. Frans Van Dijckstraat 90. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09160 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102373. Frans Van Dijckstraat 90. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_09160 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102373. Frans Van Dijckstraat 90. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022102373

Gegevens van de aanvrager:

de heer Rahmouni Farid met als adres Frans Van Dijckstraat 90 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

Frans Van Dijckstraat 90 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 30 sectie A nr. 461Y6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          28/06/2022: ongegrond, niet rechtsgeldig (OMV_2022082800) voor het doorvoeren van constructieve wijzigingen en inrichten van een dakterras;

-          10/11/2004: vergunning (3150#211) voor het wijzigen van winkelruimte tot garage en herinrichten van de voortuinstrook;

-          03/07/1974: vergunning (627#27768) voor het uitvoeren van verbouwingswerken;

-          15/02/1967: vergunning (627#24275) voor het uitvoeren van verbouwingswerken.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: woning met bedrijvigheid:

 • garage en magazijn op het gelijkvloers;
 • eerste en tweede verdieping zijn ingericht de eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte gelijkvloers van circa 17 m;
 • bouwdiepte eerste verdieping van circa 13,30 m met dakterras van circa 1,70 m diep;
 • bouwdiepte tweede verdieping van circa 9 m;
 • kroonlijsthoogte van circa 8,40 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in gele strengperssteen;
 • achtergevel in rode machinesteen;
 • buitenschrijnwerk in wit gemoffeld staal;
 • buitentrap en borstwering in grijs gelakt staal;
 • poort naar inpandige garage;

-          inrichting:

 • rechts vooraan in de voortuin is er een bloemperk;
 • de rest van de voortuin is verhard voor de oprit van de auto en de toegang naar de voordeur;
 • tuin van circa 81 m².

 

Bestaande toestand

 

-          functie: conform de vergunde toestand;

-          bouwvolume: eerste verdieping: plat dak volledig ingericht als dakterras met buitentrap;

-          gevelafwerking: buitenschrijnwerk in wit pvc met aangepaste indeling;

-          inrichting:

 • voortuin conform de vergunde toestand;
 • tuin met terras, tuinhuis aan de achtergevel en tuinhuis achteraan.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: eengezinswoning met op de gelijkvloerse verdieping: magazijn omgevormd tot woonkamer;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte gelijkvloers van circa 17 m;
 • bouwdiepte eerste verdieping van circa 13,30 m met dakterras van circa 1,70 m diep;
 • bouwdiepte tweede verdieping van circa 9 m;
 • kroonlijsthoogte van circa 8,40 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in gele strengperssteen;
 • achtergevel in rode machinesteen;
 • buitenschrijnwerk in wit pvc met aangepaste indeling;
 • poort naar inpandige garage;

-          inrichting:

 • voortuin ongewijzigd;
 • tuin van circa 81 m²: terras van 14 m², verwijderd tuinhuis aan de achtergevel, te behouden tuinhuis achteraan.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          slopen van een buitentrap;

-          wijzigen van de functie van magazijn naar een woonfunctie;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 

 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  Een verblijfsruimte dient een minimale vrije hoogte te hebben van 2,60 m. De woonruimte op het gelijkvloers heeft een vrije hoogte van 2,55 m.
   

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De Frans Van Dijckstraat wordt gekenmerkt door voornamelijk een- en meergezinswoningen in gesloten bebouwing. De bestemming van de eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het gelijkvloers van de woning is in bestaande toestand een garage met achterliggend magazijn, de leef- en slaapruimtes bevinden zich op de eerste en tweede verdieping. Het magazijn wordt bij de leefruimtes betrokken als extra woonvertrek, waardoor er een rechtstreekse toegang naar de tuin wordt gecreëerd. De buitentrap die in bestaande toestand het terras van de eerste verdieping verbindt met de tuin, wordt gesloopt. De garage blijft behouden.

 

Het terras op de eerste verdieping kwam in vergunde toestand over een breedte van 2 m tot aan de achtergevel, om de trap naar de tuin te kunnen bereiken. In de bestaande toestand werd de hele dakoppervlakte ingevuld als terras. In de nieuwe toestand wordt het terras teruggebracht naar de situatie volgens de laatste vergunning, met een borstwering die de dakrand volgt. Op deze locatie is noch het volume van de borstwering, noch het gebruik van het dakterras wenselijk, aangezien dit voorbij de scheimuren en de kenmerkende bouwdiepte komt. Nu de trap naar de tuin wordt gesupprimeerd, kan het terras beperkt worden tot de diepte van de scheimuren. Dit wordt opgelegd in de voorwaarden. 

 

Het tuinhuis vlak achter de achtergevel wordt verwijderd, het tuinhuis achteraan in de tuin blijft bestaan. Er is een terras van circa 14 m², verder is de tuin groen en onverhard.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Door op het gelijkvloers het magazijn in te vullen als leefruimte en een groot raam naar de tuin te voorzien, vergroot de woonkwaliteit en wordt er een logische link gemaakt naar de tuin.

 

De vrije hoogte in deze ruimte is volgens de tekeningen 2,55 m, wat afwijkt van de minimale vrije hoogte voor leefruimtes volgens artikel 21 van de bouwcode. Deze afwijking is beperkt en kan worden toegestaan.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De voorgevel wijkt af van de plannen bij de oorspronkelijke bouwaanvraag. Zo werd de voorgevel integraal uitgevoerd in gele strengperssteen, zonder het vlak in siersteen. Ook de raamindeling en het materiaal van het huidige buitenschrijnwerk wijkt af van de opgetekende gevels. De ramen zijn in wit pvc, de garagepoort is in wit aluminium.

Het raam in de achtergevel wordt voorzien in wit gemoffeld aluminium.

Deze kleurstelling en materiaalkeuzes zijn inpasbaar.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.    Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2.    De diepte van het terras op de eerste verdieping moet beperkt blijven tot de diepte van de scheimuren. De balustrade moet ter hoogte van de scheimuren geplaatst worden.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

24 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

28 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

27 november 2022

Verslag GOA

7 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 1. De diepte van het terras op de eerste verdieping moet beperkt blijven tot de diepte van de scheimuren. De balustrade moet ter hoogte van de scheimuren geplaatst worden.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.