Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09186 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09186 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring 2022_CBS_09186 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Vanaf 8 januari 2019 zijn de rechtstreeks verkozen districtsraden geïnstalleerd. De districtsbesturen hebben autonome beslissingsbevoegdheden in lokale beleidsdomeinen. De districtsraden en districtscolleges kunnen met betrekking tot alle zaken die het district aanbelangen, adviezen uitbrengen aan en brieven schrijven naar het stadsbestuur.

De stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken agendeert de adviezen en brieven van de districtsbesturen ter kennisgeving op het college. Tijdens de zitting worden de brieven en adviezen toegewezen aan de bevoegde vakschepen. Het kabinet van de betrokken vakschepen zorgt voor een ontwerp van antwoord. Dit ontwerp van antwoord wordt door de bedrijfseenheid Bestuurszaken ter goedkeuring geagendeerd op het college. Na de ondertekening door de algemeen directeur en de bevoegde vakschepen, wordt het antwoord overgemaakt aan het betrokken district.

De brieven en adviezen van de districtsbesturen dienen binnen de 40 werkdagen na ontvangst door de collegeleden beantwoord te zijn.

Argumentatie

De samenwerking tussen de stad Antwerpen en de districten moet zo optimaal mogelijk verlopen. Om de termijn van 40 werkdagen zo goed mogelijk na te leven, herinnert de bedrijfseenheid Bestuurszaken de kabinetten maandelijks aan de openstaande brieven en adviezen.

Volgende brieven hebben we ontvangen van de districten :

Nummer District Datum districtJaarnummer districtsbesluit Onderwerp
22-B069 Deurne 19 september 20222022_DCDE_00280
vraag tot investeren in project Herentalsebaan uitbreiding parking Keteleer
22-B070Antwerpen 7 november 20222022_DCAN_00530
snoeiwerken Kiel

 

Juridische grond

Artikel 26 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS02 - Decentralisatie
2SBS0201 - Reguliere taken decentralisatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om volgende brieven als volgt toe te wijzen :

Nummer District Datum district Onderwerp Toewijzen aan
22-B069Deurne19 september 2022vraag tot investeren in project Herentalsebaan uitbreiding parking Keteleerschepen Annick De Ridder
22-B070Antwerpen7 november 2022snoeiwerken Kielburgemeester Bart De Wever

 

Artikel 2

Het college beslist de brieven te beantwoorden binnen de 40 werkdagen na ontvangst.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 22_B069_uitbreiding_parking_Keteleer.pdf
  • 22_B070_snoeiwerken_Kiel.pdf