Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09137 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111272. Julius De Geyterstraat 133. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09137 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111272. Julius De Geyterstraat 133. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09137 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111272. Julius De Geyterstraat 133. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022111272

Gegevens van de aanvrager:

BV TS7 met als adres Julius De Geyterstraat 133 te 2020 Antwerpen

Ligging van het project:

Julius De Geyterstraat 133 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 9 sectie I nr. 2370W2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

plaatsen van een overkapping boven 6 padelvelden

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          03/09/2010: vergunning (3473#8575) voor het afbreken van een loods en aanleggen van verharding;

-          22/10/2004: vergunning (197#20041198) voor het inrichten van een buurtparkje, speelterrein en sportterreinen;

-          12/02/1998: vergunning (86#960771) voor het oprichten van een tijdelijk opblaasbare hall, boven tennisvelden.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • zes padelvelden;

-          bouwvolume:

 • bij padelvelden:

-          wanden met hoogte van 3 m op de lange zijde en 4 m op korte zijde;

-          gevelafwerking:

 • wanden uit glas;
 • wanden uit gepoedercoat draadnet.

-          inrichting:

 • padelvelden gelegen centraal tussen tennisvelden.

 

Bestaande toestand

-          conform vergunde toestand.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • zes padelvelden;

-          bouwvolume:

 • hellende daken over padelvelden;
 • kroonlijsthoogte circa 6 m;
 • nokhoogte circa 9,50 m;

-          gevelafwerking:

 • antracietkleurig aluminium dak;
 • de driehoeken tussen de schuine zijden in antracietkleurig gaas;

-          inrichting:

 • conform vergunde toestand.


Inhoud van de aanvraag 

-          bouwen van een overkapping over 6 padelvelden.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

30 augustus 2022

17 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

30 augustus 2022

28 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

30 augustus 2022

17 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

30 augustus 2022

19 september 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

30 augustus 2022

7 september 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Visit Antwerpen

30 augustus 2022

27 september 2022

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

30 augustus 2022

2 september 2022

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Bouwprojecten

30 augustus 2022

19 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

30 augustus 2022

16 september 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

30 augustus 2022

3 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor dagrecreatie. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie, (Artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De functionele inpasbaarheid blijft gegarandeerd.

Het betreft een deel van de tennisclub 7de Olympiade waarbij 2 tennisvelden in de zomer van 2021 omgevormd werden naar 6 padelvelden. Volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘gebieden voor dagrecreatie’ zijn padelvelden hier een toegelaten bestemming. De omvorming is echter regulier gebeurd onder het vrijstellingsbesluit en meer specifiek artikel 8.1 onder Hoofdstuk 8 Wijzigingen van al ingerichte terreinen.

In voorliggende omgevingsaanvraag wordt de overkapping van de velden aangevraagd aangezien deze constructie niet onder het vrijstellingenbesluit valt.

 

Het advies van Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie is eveneens gunstig.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet in het overkappen van de 6 bestaande padelvelden op de terreinen van de tennisclub. Hiervoor worden er metalen kolommen van 6 meter hoog geplaatst met daarop een hellende dakenconstructie. De nokhoogte zal 9,31 meter bedragen. Er zijn reeds constructies aanwezig op de recreatiezone die inherent zijn aan de sportactiviteiten. De gewenste sobere constructie situeert zich centraal op het terrein en past zich in binnen de recreatiezone. Schaal en ruimtegebruik zijn gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De visueel vormelijke elementen zijn gunstig.

De constructie wordt opgebouwd uit een metalen draagstructuur, afgewerkt met een luifel die bestaat uit 2 naast elkaar liggende zadeldaken met een helling van 15 graden. De nokken zijn voorzien loodrecht op de dakstructuur van het reeds aanwezige clubhuis. Wat maakt dat de luifel van hieruit visueel open is. Het dak is afgewerkt met antraciet grijze metalen dakbedekking. Aan voor- en achterzijde zijn de driehoeken van kroonlijst naar nok voorzien van een gaas, eveneens voorzien in antraciet. Deze is bedoeld om regeninslag en wind te blokken. Op die manier ontstaat een sobere luifel, met paviljoen karakter, welke zich in de site inpast. De luifel past in de ruimere toekomstvisie van de club. Doel is om ook op termijn de ballonconstructies te vervangen door luifelconstructies in de zelfde vormentaal en architectuur als de huidig voorgestelde luifel boven de padel velden. Op deze manier zal de club een eenvormige beeldentaal uitstralen, waarbij alle constructies op het terrein zadeldak- constructies zijn in de zelfde kleur. Hoewel de actuele aanvraag enkel de bouw van de luifel voor de padelvelden beoogt, werd het toekomstbeeld illustratief toegevoegd aan het dossier.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

AG Vespa en Vastgoed geven gunstig advies op deze omgevingsvergunning.

Het advies van Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen is gunstig. De aanvraag heeft geen onmiddellijke impact op het toeristisch aanbod.

 

De stedelijke milieudienst geeft een voorwaardelijk gunstig advies:

Padelvelden zijn niet ingedeeld volgens titel I van het Vlarem. Om eventuele geluids- en/of lichthinder naar de omgeving te beperken, kunnen er wel bijzondere voorwaarden opgelegd worden. Aangezien er tussen de bewoning op de Julius De Geyterstraat en de padelvelden weinig buffering aanwezig is, wordt gunstig advies gegeven de vergunning te verlenen op voorwaarde dat er geen padelactiviteit plaatsvindt tussen 22u00 en 9u00.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt sluiten wij ons aan bij het advies van de stedelijke milieudienst. Deze voorwaarde zal integraal deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

 

De groendienst geeft een gunstig advies op voorwaarde dat alle bestaande bomen in de omgeving van deze werken optimaal worden beschermd. Er mag geen werfmateriaal worden gestockeerd onder de kruinzone van deze bomen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zullen ook deze voorwaarden integraal worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

 

Er werd advies gevraagd aan Aquafin. Het advies is voorwaardelijk gunstig. Het dossier kan aanvaard worden mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De diameter van de afval- en hemelwateraansluiting moet minimaal 125 mm en maximaal 200 mm bedragen.

Er werden ook algemene voorwaarden opgenomen bij het advies. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zal ook dit advies integraal deel uitmaken van de omgevingsvergunning.


Uit de code van goede praktijk ‘Omgevingsaspecten bij de aanleg en uitbating van padelterreinen ‘ (Tennis Vlaanderen, 30/09/2022) blijkt dat de ervaring leert dat overkapping mogelijks een versterkend effect zou kunnen hebben op het geluid naar de omgeving toe (wegens reflecties tegen de hoge overkapping). Dit zou ertoe kunnen leiden dat extra ingrepen richting de dichtstbij gelegen woningen, zoals het afsluiten van de opening tussen het dak en de bovenste rand van de glaswand aan de korte zijde of het volledig dichtmaken (geluidswand), aan de lange zijde van het padelterrein, eventueel gecombineerd met extra geluidsabsorberende materialen aan de binnenzijde, bovenop de reeds dure investering voor de overkapping zelf vereist zijn. 

De exploitant wordt erop gewezen de milieukwaliteitsnormen voor geluid in openlucht in acht te nemen. Gezien de beperkte afstand tot de omliggende woongelegenheden én het impulsachtige karakter van het specifieke geluid uit, wordt  het immissieniveau na 22u 00 beperkt tot 40 dB(A) gemeten als LAeq,1s; gemeten op 3,5 m van de dichtstbij gelegen achtergevel van de woningen


Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De omgevingsaanvraag omvat enkel de overkapping van de padelvelden.

De parkeerparagraaf is bijgevolg niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Het geluidsimmissieniveau na 22u00 moet beperkt worden tot 40 dB(A) gemeten als LAeq,1s; gemeten op 3,5 m van de dichtstbij gelegen achtergevel van de woningen.

3. Alle bestaande bomen in de omgeving van deze werken moeten optimaal worden beschermd. Er mag geen werfmateriaal worden gestockeerd onder de kruinzone van deze bomen.

      Maatregelen bij te behouden bomen: 

 • In het ontwerp van gebouwen en infrastructuur mogen wortels of kroon van te behouden bomen niet onaanvaardbaar beschadigd worden:
  • Geen afgraving of verhoging van het bestaande maaiveld in de wortelzone;
  • Geen graafwerken waarbij wortels dikker dan 5 cm moeten doorgestoken worden en/of waarbij 20 % van het totale wortelpakket moet verwijderd worden;
  • Het bestaande doorwortelbaar volume van de bomen niet verminderen;
  • Geen drastische snoei. ( d.w.z. hoger opkronen dan het huidig eindbeeld of toppen of kandelaren of verwijderen van takken dikker dan 8cm).
 • Bij werken in de omgeving van te behouden bomen moeten zowel wortels, als stam, als kroon beschermd worden:
  • Is er voldoende ruimte rond de boom, inclusief de volledige wortelzone, dan wordt de wortelzone volledig afgesloten met een niet verplaatsbare afsluiting. De grootte van de wortelzone is even groot is als de diameter van de kroonprojectie + 2m. In de volledig afgebakende zone mag niets gebeuren. (niet graven, niet stockeren, geen afvalwater of spoelwater lozen, ….)
  • Er is onvoldoende ruimte rond de boom om de werken te kunnen uitvoeren, dan moeten er beschermingsmaatregelen op maat genomen worden, zodat de ruimte onder de boom toch geheel of gedeeltelijk kan gebruikt/bewerkt worden zonder dat er schade berokkend wordt:
 • Het gebruiken van rijplaten om bodemverdichting door machines te voorkomen.
 • Het stockeren enkel voorbehouden voor licht materieel, op rijplaten.
 • Het voorzien van een beluchtings- en bevloeiingssysteem onder rijplaten als deze langer dan drie weken in een groot deel (meer dan 20 %)  van de wortelzone komen te liggen.
 • Het handmatig uitvoeren van graafwerken tot op minstens 1m uit de stam.
 • Het afkasten van de stam, incl. de bredere stamvoet. Tussen de boom en de afkasting moet een schokdemper worden voorzien.
 • Het preventief snoeien van lichte takken om aanrijschade te voorkomen.
 • Het afbakenen  van dikke ( diameter groter dan dan 8 cm)  laaghangende takken om  aanrijschade te voorkomen.

 

 • Volgende bijkomende beschermingsmaatregelen zijn altijd van toepassing:
  • Het geven van water aan alle bomen die in de invloedssfeer van een droogzuiging staan.

Het voorzien van een voldoende hoge bouwkraan om schade aan het bovenste deel  van de kroon te voorkomen. De kraan met last mag de top van een boom niet raken.

4. Het voorwaardelijk gunstig advies van Aquafin in bijlage bij deze omgevingsvergunning moet strikt te worden nageleefd.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

30 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

8 september 2022

Einde openbaar onderzoek

7 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

13 december 2022

Verslag GOA

8 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

8 september 2022

7 oktober 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2.Het geluidsimmissieniveau na 22u00 moet beperkt worden tot 40 dB(A) gemeten als LAeq,1s; gemeten op 3,5 m van de dichtstbij gelegen achtergevel van de woningen.

3. Alle bestaande bomen in de omgeving van deze werken moeten optimaal worden beschermd. Er mag geen werfmateriaal worden gestockeerd onder de kruinzone van deze bomen.

Maatregelen bij te behouden bomen: 

 • In het ontwerp van gebouwen en infrastructuur mogen wortels of kroon van te behouden bomen niet onaanvaardbaar beschadigd worden:
  • Geen afgraving of verhoging van het bestaande maaiveld in de wortelzone;
  • Geen graafwerken waarbij wortels dikker dan 5 cm moeten doorgestoken worden en/of waarbij 20 % van het totale wortelpakket moet verwijderd worden;
  • Het bestaande doorwortelbaar volume van de bomen niet verminderen;
  • Geen drastische snoei. ( d.w.z. hoger opkronen dan het huidig eindbeeld of toppen of kandelaren of verwijderen van takken dikker dan 8cm).
 • Bij werken in de omgeving van te behouden bomen moeten zowel wortels, als stam, als kroon beschermd worden:
  • Is er voldoende ruimte rond de boom, inclusief de volledige wortelzone, dan wordt de wortelzone volledig afgesloten met een niet verplaatsbare afsluiting. De grootte van de wortelzone is even groot is als de diameter van de kroonprojectie + 2m. In de volledig afgebakende zone mag niets gebeuren. (niet graven, niet stockeren, geen afvalwater of spoelwater lozen, ….)
  • Er is onvoldoende ruimte rond de boom om de werken te kunnen uitvoeren, dan moeten er beschermingsmaatregelen op maat genomen worden, zodat de ruimte onder de boom toch geheel of gedeeltelijk kan gebruikt/bewerkt worden zonder dat er schade berokkend wordt:
 • Het gebruiken van rijplaten om bodemverdichting door machines te voorkomen.
 • Het stockeren enkel voorbehouden voor licht materieel, op rijplaten.
 • Het voorzien van een beluchtings- en bevloeiingssysteem onder rijplaten als deze langer dan drie weken in een groot deel (meer dan 20 %)  van de wortelzone komen te liggen.
 • Het handmatig uitvoeren van graafwerken tot op minstens 1m uit de stam.
 • Het afkasten van de stam, incl. de bredere stamvoet. Tussen de boom en de afkasting moet een schokdemper worden voorzien.
 • Het preventief snoeien van lichte takken om aanrijschade te voorkomen.
 • Het afbakenen  van dikke ( diameter groter dan dan 8 cm)  laaghangende takken om  aanrijschade te voorkomen.

 

 • Volgende bijkomende beschermingsmaatregelen zijn altijd van toepassing:
  • Het geven van water aan alle bomen die in de invloedssfeer van een droogzuiging staan.

Het voorzien van een voldoende hoge bouwkraan om schade aan het bovenste deel  van de kroon te voorkomen. De kraan met last mag de top van een boom niet raken.

4. Het voorwaardelijk gunstig advies van Aquafin in bijlage bij deze omgevingsvergunning moet strikt te worden nageleefd.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.