Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09136 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099979. Huybrechtsstraat 1. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09136 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099979. Huybrechtsstraat 1. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09136 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099979. Huybrechtsstraat 1. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022099979

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Canan Bulut met als adres Constant Van Goeystraat 33 te 2070 Zwijndrecht

Ligging van het project:

Huybrechtsstraat 1 te 2060 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 5 sectie E nr. 793N4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen gelijkvloerse functie naar dareca

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          10/12/2021: proces-verbaal (11002_2021_15167_VPV) voor het wijzigen van de hoofdfunctie;

-          20/7/2007: vergunning (3152#1087) voor het wijzigen van de gevel.

 

Vergunde / Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • woning met handelsgelijkvloers (complementaire functie);

-          bouwvolume:

 • hoekpand van 3 bouwlagen onder schuin dak met dakkapel; 
 • perceel volledig dichtgebouwd
 • open ruimte;

-          voorgevelafwerking:

 • rood-bruine gevelsteen met arduinen plint;
 • houten ramen in witte kleur met PVC voordeur in witte kleur.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • horeca met bovenliggende wooneenheid;

-          voorgevelafwerking:

 • zaakgebonden verlichte gevelreclame;
 • schrijnwerk in wit PVC op de verdiepingen;
 • gelijkvloers schrijnwerk in aluminium en hout;
 • verwijderd balkon op hoek van 1ste verdieping.

 

Nieuwe toestand

-          voorgevelafwerking:

 • dampkapafvoer over de voorgevel aan de kant van de Huybrechtsstraat.

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen hoofdfunctie naar horeca;

-          wijzigen van de voorgevel

-          plaatsen zaakgebonden gevelreclame.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

28 september 2022

29 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

28 september 2022

11 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

28 september 2022

4 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

28 september 2022

17 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd op 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1 zone voor wonen - (wo).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan  op volgend punt:

-          Bijzondere voorschriften, Artikel 1 Zone voor wonen – (Wo)1.1 Bestemmingen:

De functie Hotel is niet toegelaten.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht: een afvoerbuis voor de gassen van de dampkap tegen de voorgevel, vanaf het gelijkvloers tot boven de kroonlijst, is niet in harmonie met de kenmerken van de omgeving.
 • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaal gebruik: De voorgevels die oorspronkelijk als bepleisterde gevels opgetrokken zijn, werden niet afgekapt met het oog op het aanbrengen van een nieuwe pleisterafwerking.
 • Artikel 33 Zaak gebonden publiciteit: 1.2 Algemene principes.

De grootte (breedte, hoogte, doorlopend of uitgesneden letters of logo, ...) is niet in verhouding met de maat van het gebouw.

 • Artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen: het afvoerkanaal van de dampkap wordt door en op de voorgevel geplaatst, wat verboden is.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Het wijzigen van de functie handel naar reca op de gelijkvloerse verdieping van een pand gelegen in de zone verspreide bewinkeling is functioneel inpasbaar. De Beleidsnota Detailhandel 2020 stelt dat in deze zone behoud van de vergunde commerciële ruimten mogelijk is en dat optimalisatie ervan gunstig wordt geadviseerd.

 

Er dient opgemerkt dat de plannen spreken over de functie Horeca. De functie Hotel is strijdig met de bestemmingsvoorschriften en wordt aldus uitgesloten van vergunning.

 

Het pand betreft in laatst vergunde toestand een woning met complementaire functie. Dit werd reeds in de conclusie van vergunning (3152#1087) vermeld. In de te regulariseren toestand werd het ook zo opgetekend door een deur tussen woning en complementaire functie. Het is echter onduidelijk op de foto’s of deze deur bewaard bleef. In voorwaarde wordt opgelegd de binnendeur tussen de woning en de complementaire functie te bewaren ook langs de zijde van het reca gedeelte.

 

Visueel-vormelijke elementen / Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen.

Er dient opgemerkt dat door de inrichting van de keuken onvoldoende contact tussen de recazaak en de straat ontstaat. Hierdoor wordt een stuk blinde gevel ontworpen. Keukentoestellen worden tegen de ramen en deur geplaatst. Ook de dampkap wordt tegen de ramen geplaatst. Op de foto’s is zichtbaar dat hierdoor de rolluiken ter hoogte van de keuken overdag lijken dicht te blijven. Dit staat haaks op de filosofie van “levendige plint”. In een ontwerp moet steeds gezocht worden naar een contact met de straat. Ook dient een ruimte die langdurig gebruikt wordt als werkplaats voor haar gebruikers voldoende kwalitatief te zijn. Voldoende raamopeningen garanderen dat elk vertrek over een minimale verblijfskwaliteit beschikt.

 

Het gelijkvloers van een gebouw dat aan de openbare weg grenst, moet aan de straatzijde een verblijfs-, horeca-, kantoor- of handelsruimte bevatten met een raamopening aan de straatzijde zodat een regelmatig contact tussen de gebruiker(s) van het gebouw en de straat mogelijk is.

Voor de belevingswaarde van de straat is het belangrijk dat blinde vlekken in het straatbeeld zoveel mogelijk worden vermeden en dit zowel ’s nachts als overdag. Een recazaak kan hier een grote bijdrage bij leveren. Daarom is het belangrijk dat recazaken zoveel mogelijk raamopeningen hebben naar de straat. Dat is overigens ook belangrijk vanuit economisch standpunt. Het mag ook niet de bedoeling zijn dat ramen afgeplakt worden, rolluiken overdag dicht blijven of er keukentoestellen worden geplaatst voor de raamopeningen zodat men alsnog vanaf het openbaar domein de recazaak niet kan binnenkijken.

 

Een levendige straat is een aangename straat om in te wonen of te wandelen. Met het oog op het creëren van levendige straten is het belangrijk dat de gebouwen een levendige plint hebben die met de straat en haar gebruikers en passanten een relatie aangaat. Levendige ruimtes zijn ruimtes die vaak gebruikt worden door mensen en waar zij ook een tijd blijven en werken. Voorbeelden hiervan zijn verblijfsruimtes, handelsruimtes, horecaruimtes, kantoorruimtes, werkplaatsen, ateliers, vergaderzalen, … Bergplaatsen, garages, entree- en circulatieruimtes, sanitaire ruimtes en kleedruimtes vallen hier niet onder. Straten met een overdaad aan deze “dode” functies aan de gevel hebben over het algemeen een lage beeldkwaliteit. Ze worden als onaangenaam ervaren.

 

Verder wordt vastgesteld dat de grootte (breedte, hoogte, doorlopend of uitgesneden letters of logo, ...) van de reclame niet in verhouding is met de maat van het gebouw. Publiciteit is een vast onderdeel van het stedelijk landschap en heeft hier een grote impact op. Publiciteit mag geen hinder veroorzaken voor de functie en dus niet voor raamopeningen geplaatst worden. Publiciteit mag evenmin afbreuk doen aan de globale beeldkwaliteit van een straat en moet dus om evidente reden beperkt en discreet blijven in omvang en uitstraling. Alle zaakgebonden reclame wordt uitgesloten van vergunning.

 

Er wordt vastgesteld dat de lijsten in blauwe hardsteen onder het Franse balkon gedeeltelijk verwijderd werden ter hoogte van de hoek. Dit geeft een zeer vreemd en onafgewerkt beeld in de gevel. In voorwaarde wordt opgelegd deze lijst onder het Frans balkon ter hoogte van de hoek langs beide zijden te herstellen conform de laatst vergunde toestand. Op de foto’s binnen merken we op dat het bovenlicht van het grote raam ter hoogte van de Huybrechtsstraat bovenaan wordt dicht gewerkt. Dit beperkt de daglichttoetreding en zal een zeer vreemd beeld geven in de gevel wanneer de reclamepanelen verwijderd worden, wat nefast is voor de architecturale kwaliteit van deze gevel.

 

De aanvraag is strijdig met artikel 35 van de bouwcode. Zo wordt het afvoerkanaal van de dampkap door en op de voorgevel geplaatst. Het afvoerkanaal in de voorgevel wordt uitgesloten van vergunning.

 

Boven de inkomdeur op de hoek wordt een opbouwrolluik geplaatst, ook deze is niet afgestemd op de architecturale uitwerking van de gevel en nefast voor het gevelbeeld. Het rolluik wordt uitgesloten van vergunning.

 

In de conclusie van vergunning (3152#1087) werd opgelegd dat het nieuw buitenschrijnwerk dient uitgevoerd in wit geschilderd hout in overeenstemming met het bestaande buitenschrijnwerk. Ondertussen zien we dat zowel in bestaande en in nieuwe toestand verschillende materialen gebruikt worden. Dit komt de kwaliteit van de gevel niet ten goede.

 

Gezien de vele knelpunten omtrent de gevel, de levendige plint en de zaakgebonden reclame worden alle werken, handelingen of wijzigingen van deze gevel uitgesloten van vergunning. Aangeraden wordt om in overleg te gaan met de stedelijke diensten om zo een duurzaam, architecturaal kwalitatief gevelbeeld passend bij de functie te ontwikkelen.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 0 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de functiewijziging van het gelijkvloers van handel naar reca.

De bovenliggende verdiepingen blijven ongewijzigd.

Voor reca in het centrum van de stad moeten geen eigen parkeerplaatsen voorzien worden.

De werkelijke parkeerbehoefte is 0

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

Dit aantal is toereikend.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

3. de binnendeur tussen de woning en de complementaire functie te bewaren ook langs de zijde van het reca gedeelte;

4. de functie hotel wordt uitgesloten van vergunning;

5. alle werken, handelingen en wijzigingen aan de gevels, inclusief de zaakgebonden reclame, worden uitgesloten van vergunning;

6. alle werken, handelingen en wijzigingen op de verdiepingen worden uitgesloten van vergunning. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

2 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

28 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

27 november 2022

Verslag GOA

7 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

3. de binnendeur tussen de woning en de complementaire functie te bewaren ook langs de zijde van het reca gedeelte;

4. de functie hotel wordt uitgesloten van vergunning;

5. alle werken, handelingen en wijzigingen aan de gevels, inclusief de zaakgebonden reclame, worden uitgesloten van vergunning;

6. alle werken, handelingen en wijzigingen op de verdiepingen worden uitgesloten van vergunning.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.