Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_09215 - Leningovereenkomst BV Antwerp Harbour Hotel - Vraag tot vervroegde terugbetaling. Collegiale brieven. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09215 - Leningovereenkomst BV Antwerp Harbour Hotel - Vraag tot vervroegde terugbetaling. Collegiale brieven. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09215 - Leningovereenkomst BV Antwerp Harbour Hotel - Vraag tot vervroegde terugbetaling. Collegiale brieven. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 (jaarnummer 848) keurde de gemeenteraad de leningovereenkomst met de bv Antwerp Harbour Hotel goed.

Op 28 april 2014 (jaarnummer 379) keurde de gemeenteraad een aanpassing aan de leningovereenkomst goed, alsook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, vzw Internationaal Zeemanshuis en bv Antwerp Harbour Hotel, alsook een borgstelling vanwege de stad op een bijkomende leningsaanvraag van de bv Antwerp Harbour Hotel aan de nv Fortis Bank voor een bedrag van 425.000,00 EUR.

 Op 25 januari 2016 (jaarnummer 60) keurde de gemeenteraad een addendum bij de leningovereenkomst goed, waarbij meer duidelijkheid werd verschaft over de tenlasteneming van de roerende voorheffing en een bepaling van de gevolgen indien de referentierentevoet van de toegestane lening negatief zou worden. 

Op 13 september 2021 (jaarnummer 23) keurde de gemeenteraad een addendum bij de leningovereenkomst goed, waarin een uitstel van terugbetaling van kapitaal van 2 jaar werd toegestaan. 

Op 28 oktober 2022 verstuurden de bv Antwerp Harbour Hotel en vzw Internationaal Zeemanshuis Antwerpen een aangetekend schrijven aan het college van burgemeesters en schepenen, betreffende de rentevoorwaarden opgenomen in de leningovereenkomst. 

Argumentatie

Aanrekening van de interesten onder de leningovereenkomst gebeurt jaarlijks, telkens voor de periode van 1 januari tot en met 31 december, op berekeningsbasis ACT/360, zijnde het werkelijk aantal dagen gedeeld door 360 dagen. De rentevoet wordt op 30 november van elk kalenderjaar vastgesteld. Als rentevoet voor het volle kalenderjaar wordt het gemiddeld inflatiepercentage (consumptieprijsindex) van de voorgaande twaalf maanden genomen dat gepubliceerd wordt op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De hoge inflatiecijfers van de voorbije maanden betekenen een sterke stijging van de rentelast onder deze leningovereenkomst. De bv Antwerp Harbour Hotel wenst zich daarom te herfinancieren aan gunstiger rentevoorwaarden. 

De vervroegde terugbetaling van (delen van) de lening is volgens de leningovereenkomst  steeds mogelijk zonder verdere formaliteiten. Op het moment van terugbetaling zal de verschuldigde rente berekend worden voor de voorbije periode, pro rata en conform de contractuele afspraken in de leningovereenkomst. 

Het openstaande kredietbedrag bedraagt 899.489,57 EUR:

JaarUitstaande schuld op 1/1 Huidig voorziene terugbetaling kapitaaltranches op 20/12 
2022899.489,57100.000
2023799.489,57100.000
2024699.489,57100.000
2025599.489,57100.000
2026499.489,57100.000
2027399.489,57100.000
2028299.489,57100.000
2029199.489,57100.000
203099.489,5799.490


Om de herfinanciering mogelijk te maken, dient de vzw Internationaal Zeemanshuis Antwerpen, als eigenaar van het onroerend goed waarop de lening betrekking heeft en als houder van 100% van de aandelen van de bv Antwerp Harbour Hotel, een hypothecaire waarborg te kunnen toestaan aan de kredietgever. Volgens art. 21 van de statuten van de vzw Internationaal Zeemanshuis Antwerpen dient de stadsvertegenwoordiger steeds goedkeuring te geven wanneer onroerende goederen van de bv Antwerp Harbour Hotel worden belast met hypotheken of andere zakelijke rechten. Het college geeft hiertoe haar akkoord middels een collegiale brief. 

Algemene financiële opmerkingen

In geval van vervroegde terugbetaling zullen de budgettaire correcties opgenomen worden in AMJP7. 

Momenteel is onderstaande budgettair ingeschreven: 

- Kapitaalsaflossingen: 2HMS040301/5171500000/4943600: 100.000,00 EUR van 2022 tot 2025

- Intresten: 2HMS040301/5171500000/758600: 76.150,54 EUR voor 2022, 39.556,97 EUR voor 2023, 21.334,43 EUR voor 2024, 18.234,47 voor 2025

Roerende voorheffing op ontvangen intresten: 2SBS040502/5171500000/640: 22.845,16 EUR voor 2022, 11.867,09 EUR voor 2023, 6.400,33 EUR voor 2024, 5.470,34 EUR voor 2025.

De vervroegde aflossing zal verwerkt worden op budgetpositie 2903I600.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college geeft de toestemming aan bv Antwerp Harbour hotel om de aan haar toegestane lening vervroegd terug te betalen. 

Artikel 2

Het college geeft zijn akkoord aan vzw Internationaal Zeemanshuis Antwerpen om een hypothecaire waarborg toe te staan op het onroerend goed gelegen te Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen in het kader van de herfinanciering van de voornoemde lening.

Artikel 3

Het college keurt de collegiale brieven gericht aan bv Antwerp Harbour Hotel en vzw Internationaal Zeemanshuis Antwerpen goed. 

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.