Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09174 - Omgevingsvergunning - OMV_2022105842. Michel Geysemansstraat 47. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09174 - Omgevingsvergunning - OMV_2022105842. Michel Geysemansstraat 47. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_09174 - Omgevingsvergunning - OMV_2022105842. Michel Geysemansstraat 47. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022105842

Gegevens van de aanvrager:

de heer Wietse Claes met als adres Michel Geysemansstraat 47 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Ligging van het project:

Michel Geysemansstraat 47 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 44 sectie D nr. 239G

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          05/01/1967: toelating (222#1503) voor verbouwingswerken;

-          08/03/1965: toelating (222#866) voor verbouwingswerken;

-          07/08/1934: toelating (238#4032) voor voorgevel.

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • wonen - eengezinswoning.

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met plat dak;
 • gelijkvloerse bouwdiepte circa 13,60 m aan de linker perceelgrens;
 • bouwdiepte verdieping circa 12,55 m ter hoogte van de rechter perceelgrens.

 

Bestaande toestand

-          functie en bouwvolume overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd:

 • gelijkvloerse bouwdiepte circa 24 m ter hoogte van de rechter- en circa 16,45 m aan de linker perceelgrens;
 • bouwdiepte verdieping circa 13 m ter hoogte van de rechter- en circa 8,50 m aan de linker perceelgrens.

-          gevelafwerking overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd:

 • roodbruin metselwerk met groenblauw schrijnwerk;
 • plint in natuursteen wit geschilderd.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • wonen - eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met mansardedak;
 • gelijkvloerse bouwdiepte circa 19,40 m ter hoogte van de rechter- en circa 17 m aan de linker perceelgrens:
 • bouwdiepte verdieping circa 13 m en circa 8,50 m ter hoogte van de dakverdieping.

-          gevelafwerking:

 • leien mansardedak met grijs aluminium schrijnwerk.

-          inrichting:

 • 34 m² verharding in de achtertuin van 190 m².

 

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van de bestaande achterbouw;

-          voorzien van een nieuwe uitbreiding op het gelijkvloers en de verdieping;

-          voorzien van een extra bouwlaag;

-          wijzigen van de scheimuren; 

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  de plint in natuursteen is wit geschilderd;
 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:
  de opstand ter hoogte van de gelijkvloerse uitbreiding en het nieuwe dakvolume bedraagt 0,20 meter;
 • artikel 38 Groendaken:
  het dak van de nieuwe gelijkvloerse achterbouw heeft een oppervlakte van 24 m² en is niet voorzien van een groendak;
 • artikel 39 Infiltratie en buffervoorziening:
  het is niet duidelijk op de plannen of het niet overdekte terras in de tuin in  helling wordt aangelegd;
 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:
  afvoerleidingen van de privé-riolering dienen conform dit artikel aangelegd te worden;
 • artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel:
  de aansluiting van de DWA en RWA moet conform dit artikel aangesloten worden aan het openbaar rioolstelsel.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
 Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en is daarmee in harmonie met de kenmerkende woonfuncties in de straat.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De werken omvatten een grondige verbouwing van een eengezinswoning. De bestaande aanbouw wordt gesloopt. Achteraan de woning wordt een nieuwe aanbouw voorzien tot een totale bouwdiepte van 17,00 en 19,40 meter.

Op de eerste verdieping wordt de achtergevel rechtgetrokken waardoor er naast de badkamer een open ruimte ontstaat die voor contact zorgt tussen de gelijkvloerse keuken en de bureauruimte op de eerste verdieping. Een lichtkoepel boven deze ruimte zorgt ervoor dat er nog steeds voldoende licht tot op het gelijkvloers en tot in de bureauruimte komt.

Op het hoofdgebouw wordt een volwaardige bouwlaag toegevoegd in functie van twee slaapkamers. De voorgestelde bouwdieptes hebben geen negatief effect op de woonkwaliteit van beide buren. Het voorstel is bijgevolg ruimtelijk aanvaardbaar.

 

De overige werken situeren zich binnen het bestaande volume in functie van een beter intern ruimtegebruik. Er wordt geoordeeld dat de draagkracht van het perceel, noch de omgeving wordt overschreden.

 

Visueel-vormelijke elementen

De bestaande voorgevel blijft behouden. Het nieuwe mansardedak wordt voorzien in leien met grijs aluminium buitenschrijnwerk. Voorgestelde werken zijn aanvaardbaar in het straatbeeld.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De plint in natuursteen is wit geschilderd, dit is strijdig met de voorschriften van artikel 11 van de bouwcode. De gebruikte materialen voor een voorgevel doen een duidelijke uitspraak over de architectuur van een gebouw. Deze materialen en kleuren bepalen zo mee de beeldkwaliteit en de samenhang met de omgeving. Een wit geschilderde plint is niet kenmerkend in de omgeving en storend in het gevelbeeld waarbij de steense materialen bestaan uit rode, roodbruine en donkere kleuren. Er is bijgevolg geen aanleiding om gemotiveerd af te wijken van dit artikel. Het schilderen van de plint zal worden uitgesloten van vergunning.

 

Het nieuwe platte dak van de gelijkvloerse uitbreiding heeft een oppervlakte van 24 m² en wordt niet aangelegd als een groendak. Vanuit duurzaamheid heeft een groendak een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een gewoon dak. Ze zorgen voor een kleinere hoeveelheid afgevoerd regenwater en beperken gelijktijdig het piekdebiet bij stortbuien. Ook verminderen ze het “urban heat island” effect en werken ze als (extra) dakisolatie tegen oververhitting. Ze capteren fijn stof, en zorgen voor meer biodiversiteit in de stad. Omwille van dit positief effect is het verplicht om alle nieuwe platte daken ten minste als extensief groendak aan te leggen. Dit wordt dan ook opgelegd als voorwaarde bij het verlenen van deze vergunning.

 

De scheimuur met de aanpalende bebouwing werd niet uitgevoerd met een opstand van 30cm ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak. Dit is strijdig met artikel 34 van de bouwcode. Van dit voorschrift kan, met het oog op het voorkomen van brandoverslag, niet afgeweken worden. Deze opstand is echter niet vereist indien er tussen de scheidingswand en de vegetatie een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed aanwezig is. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

 

Verder dient de aanvraag te voldoen aan artikel 39, 40 en 41 van de bouwcode. Ook dit zal opgenomen worden bij de voorwaarden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het nieuwe platte dak van de uitbreiding te voorzien van een groendak conform de voorschriften van artikel 38 van de bouwcode.

3. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.

4. Te voldoen aan artikel 39, 40 en 41 van de bouwcode.

5. Geen vergunning wordt verleend voor het wit schilderen van de plint.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

26 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 november 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

1

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren

 1. Rendement zonnepanelen: de bezwaarindieners plannen om zonnepanelen te voorzien op hun dak. Door de uitbreiding zoals voorgesteld in voorliggend dossier denken ze dat dit invloed zal hebben op het rendement en opbrengst en bijgevolg ook op de terugverdientijd. Ook zou dit invloed kunnen hebben op de kostprijs. Verder is het nog af te wachten of het dak van de bezwaarindieners wel geschikt is voor grotere en zwaardere zonnepanelen.
  Beoordeling:
  Het is correct dat het geplande project hoger reikt dan de kroonlijst van de aanpalende woning, waardoor het niet uitgesloten is dat rechtstreeks zonlicht weggenomen wordt van de zonnepanelen gedurende een moment van de dag. Toch is er geen sluitend verband tussen de wegname van zonlicht en de financiële gevolgen aangetoond. De bouwhoogte in voorliggend project is inpasbaar in het straatbeeld en verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening van de plaats. Bijkomend is het bezwaar puur hypothetisch en bevat het geen gegevens over rendement, kostprijs, draagkracht, …
  Het bezwaar is ongegrond.

 

 1. Asbestpanelen: de bezwaarindieners merken op dat de afbraak van de asbestpanelen moet gebeuren volgens de regels van de kunst.
  Beoordeling:
  Het is de taak van uitvoerder om dit volgens de regels van de kunst op te lossen en er voor te zorgen dat de hinder voor de aanpalende beperkt blijft.
  Het bezwaar is ongegrond.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het nieuwe platte dak van de uitbreiding te voorzien van een groendak conform de voorschriften van artikel 38 van de bouwcode.

3. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand.

4. Te voldoen aan artikel 39, 40 en 41 van de bouwcode.

5. Geen vergunning wordt verleend voor het wit schilderen van de plint.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.