Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09173 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102157. Gaston Fabrélaan 79. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09173 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102157. Gaston Fabrélaan 79. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_09173 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102157. Gaston Fabrélaan 79. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022102157

Gegevens van de aanvrager:

Islam en Fatima Öztürk - OZTURK met als contactadres Gaston Fabrélaan 79 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Ligging van het project:

Gaston Fabrélaan 79 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 43 sectie A nr. 199C6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van een tuinberging, een pergola en verharding in de achtertuin

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          17/05/2022: proces-verbaal (11002_2022_16084_VPV) voor het uitvoeren van werken zonder voorafgaandelijke schriftelijke omgevingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen;

-          28/07/2017: vergunning (2017892) voor het bouwen van een woning;

-          27/06/1972: vergunning (197214) voor het verkavelen van een nieuwe verkaveling.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met plat dak;

-          inrichting:

 • fietsenberging in achtertuin, op circa 10 m achter de woning;
 • circa 44 m² verharding in achtertuin.

 

Bestaande toestand

-          functie en bouwvolume overeenkomstig vergunde toestand;

-          inrichting:

 • tuinhuis van circa 19 m² achteraan het perceel;
 • pergola van circa 17 m², in opbouw, op circa 9,30 m achter de woning en op 1 m van de linker perceelsgrens;
 • circa 87 m² verharding in achtertuin.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met plat dak; 

-          inrichting:

 • tuinhuis van circa 19 m² achteraan het perceel;
 • pergola van circa 17 m², op circa 9,30 m achter de woning en op 1 m van de linker perceelsgrens;
  • circa 87 m² verharding in achtertuin.


Inhoud van de aanvraag

-          bouwen van een tuinhuis;

-          bouwen van een pergola;

-          gedeeltelijk verharden van de achtertuin. 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

12 augustus 2022

21 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 3 Heistraat en omgeving, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 juni 1992. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone a voor woningen.

 

(Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt in de verkaveling 197214, goedgekeurd op 27 juni 1972, meer bepaald in lot(en) 2.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verkavelingsvergunning op volgende punten:

-          2.02 Strook voor binnenplaatsen & tuinen – 2° Plaatsing van de gebouwen: de pergola staat op circa 9,30 m uit de achtergevelbouwlijn (< minimum 10 m) en het tuinhuis en de pergola staan niet op de perceelsgrens of op minimum 3 m afstand van de perceelsgrenzen;

-          2.02 Strook voor binnenplaatsen & tuinen – 4° Welstand van de gebouwen: de pergola bestaat volledig uit hout en het tuinhuis wordt opgetrokken uit geschilderde blokken in plaats van uit baksteen.

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg op volgende punten:

-          Artikel 1 Zone A voor woningen - 3. Binnenplaatsen en tuinen – b) Bijgebouwen en constructies: de oppervlakte van de bijgebouwen en de verharding in de achtertuin bedraagt samen circa 98 m² (zonder het toegangspad naar het tuinhuis meegerekend) (> maximum 15% van de perceelsoppervlakte ofwel circa 49 m²);

-          Artikel 1 Zone A voor woningen - 3. Binnenplaatsen en tuinen – c) Plaatsing van de bijgebouwen: de pergola is op circa 22,30 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst (< minimum 27 m) en het tuinhuis en de pergola staan niet op de perceelsgrens of op minimum 3 m afstand van de perceelsgrenzen.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • Artikel 27 Open ruimte: er wordt circa 123 m² van de achtertuin verhard (> 1/3 van de totale tuinoppervlakte ofwel circa 76 m²).
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid en Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Hoewel de woning zelf geen deel uit maakt van de aanvraag wordt er vastgesteld dat de vergunning uit 2017 niet correct is uitgevoerd. Zo is er in de achtergevel op de eerste verdieping enkel een raam voorzien voor de linkse slaapkamer. De raamopening voor de rechtse slaapkamer is niet uitgevoerd. Hierdoor is deze slaapkamer strijdig aan de voorschriften van de bouwcode. In de voorgevel is de gevelopening voor de inkomdeur hoger uitgevoerd dan de gevelopening voor de raamopening van het gelijkvloers. Hierdoor zit er een verspringing in de horizontale geleding van het gevelbeeld. Deze voorgevel is ook uitgevoerd in een gevelsteen in een lichte kleur in plaats van de vergunde rood genuanceerde gevelsteen. Mogelijks zijn er nog andere zaken die niet in overeenstemming zijn met de vergunde toestand uit 2017.

 

De aanvraag omvat het regulariseren van een volume achteraan de tuin dat dienst doet als fietsenberging. Zoals in de beschrijvende nota vermeld vervangt dit volume de vergunde fietsenberging die op 10 meter van de achtergevel voorzien was. De originele fietsenberging was bereikbaar via een doorgang voor fietsen aan de rechterzijde van het gelijkvloers. In de achtergevel was er een deuropening voorzien om zo vlot met de fiets de tuinzone te kunnen bereiken zonder met de fiets door de verblijfsruimtes te moeten gaan. In huidig dossier kan aan de hand van het aangeleverd beeldmateriaal vastgesteld worden dat deze deuropening niet aanwezig is. Bijgevolg kan verondersteld worden dat ook de doorgang voor fietsen niet gerealiseerd is. De tuinzone is dus niet meer bereikbaar met fietsen. Het spreekt voor zich dat het niet mogelijk is om een volume, en dus inname van de open ruimte, in functie van een fietsenberging gunstig te beoordelen wanneer dit volume niet bereikbaar is met fietsen.

 

Gelet hierop zullen alle handelingen, werken en wijzigingen aan de woning worden uitgesloten.

 

De plaatsing van het tuinhuis en de pergola is, in afwijking op de voorschriften van de verkaveling en het BPA, aanvaardbaar gelet op de beperkte impact indien met volgende voorwaarde wordt rekening gehouden: de volumes te voorzien onder een denkbeeldige hoek van 45°, vertrekkend boven op de erfscheiding.

 

De uitwerking van het tuinhuis en de pergola in geschilderde blokken en hout is, in afwijking op de voorschriften van de verkaveling, aanvaardbaar gelet op de beperkte impact.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Alle handelingen, werken en wijzigingen aan de woning worden uitgesloten van vergunning.

2. Het tuinhuis te voorzien onder een denkbeeldige hoek van 45°, vertrekkend boven op de erfscheiding.

3. De verharding in de achtertuin te beperken tot 49m² conform de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg.

4. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

23 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

12 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

23 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

21 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 november 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

23 augustus 2022

21 september 2022

0

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

1. Niet gepast in omgeving: de bezwaarindieners geven aan dat de pergola, door het volume, niet gepast is in de omgeving en een impact heeft op hun uitzicht.
Evaluatie: Het klopt dat de pergola, zoals voorzien in bestaande toestand door zijn plaatsing tegen de perceelsgrens, niet aangepast aan de omgeving. In voorliggende aanvraag wordt deze echter voorzien op een afstand die wel is aangepast (onder een denkbeeldige hoek van 45° vertrekkend boven op de erfscheiding.

Het bezwaar is ongegrond.

 

2. Verplaatsbaarheid: de bezwaarindieners stellen zich vragen bij de verplaatsbaarheid van de pergola aangezien deze verankerd zit en een totaal gewicht heeft van 760 kg.
Evaluatie: Het kan kloppen dat bezwaarindiener zich vragen stelt bij de verplaatsbaarheid van de pergola. De aanvrager voorziet dit echter in zijn aanvraag.

Het bezwaar is ongegrond.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Alle handelingen, werken en wijzigingen aan de woning worden uitgesloten van vergunning.

2. Het tuinhuis te voorzien onder een denkbeeldige hoek van 45°, vertrekkend boven op de erfscheiding.

3. De verharding in de achtertuin te beperken tot 49m² conform de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg.

4. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.