Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09170 - Omgevingsvergunning - OMV_2021163591. August Van Daelstraat 41. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09170 - Omgevingsvergunning - OMV_2021163591. August Van Daelstraat 41. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_09170 - Omgevingsvergunning - OMV_2021163591. August Van Daelstraat 41. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021163591

Gegevens van de aanvrager:

de heer Arne Vanden Eede met als adres René Bosiersstraat 12 te 2140 Antwerpen

Ligging van het project:

August Van Daelstraat 41 te 2610 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 43 sectie A nr. 198C17

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          01/01/1927: toelating (238#1748) voor het bijbouwen van een wasplaats.

 

Vergund geachte en bestaande toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • woning in gesloten bebouwing en onderdeel van koppelbebouwingen;
 • 2 bouwlagen met zadeldak;
 • gelijkvloerse uitbouw met plat dak;

-          gevelafwerking:

 • rode baksteen met witte details en plint blauwe hardsteen.

 

Gewenste toestand

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak;
 • gelijkvloerse uitbouw (bouwdiepte van 13 meter) met plat dak (ingericht als dakterras);

-          gevelafwerking:

 • rode baksteen met witte details en plint blauwe hardsteen;
 • schrijnwerk in antraciet aluminium.

 

Inhoud van de aanvraag

-          vervangen van het schuin dak naar een volwaardige bouwlaag;

-          afbreken van de gelijkvloerse uitbouwen;

-          bouwen van een gelijkvloerse uitbouw;

-          inrichten van een dakterras op de gelijkvloerse uitbouw;

-          uitvoeren van interne structurele werken.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

16 juni 2022

30 juni 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 3 Heistraat en omgeving, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 juni 1992. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone a voor woningen.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg op volgend punt:

-          4 afmetingen van de gebouwen: de nieuwe bouwhoogte voldoet niet aan het maximum profiel.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  de woning is een onderdeel van een koppelbebouwing met specifieke voorgevelkenmerken. Bij het optrekken van de voorgevel wordt de kroonlijst verwijderd. Er wordt geen voorstel gedaan wat betreft de integratie van het nieuwe stuk gevel op de oude gevel;
 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  bij nieuwbouw, herbouw, functiewijziging of voor elke nieuwe ruimte bij volume-uitbreiding, dienen ruimten een minimale vrije hoogte te hebben van 2,60 meter. De nieuwe gelijkvloerse aanbouw, met een vrije hoogte van 2,50 meter, voldoet hier niet aan.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De werken omvatten een grondige verbouwing van een eengezinswoning. De bestaande aanbouw en het hellend dak worden gesloopt. Achteraan de woning wordt een nieuwe aanbouw voorzien tot een totale bouwdiepte van 13 meter. Op de eerste verdieping wordt op deze aanbouw een dakterras voorzien. Op het hoofdgebouw wordt een volwaardige bouwlaag toegevoegd in functie van twee slaapkamers. De voorgestelde bouwdieptes bevinden zich binnen het maximale profiel zoals opgenomen in zone A voor woningen van het geldend BPA. De bouwdieptes hebben geen onaanvaardbaar negatief effect op de woonkwaliteit van beide buren. Het voorstel is bijgevolg ruimtelijk aanvaardbaar.

 

De overige werken situeren zich binnen het bestaande volume in functie van een beter intern ruimtegebruik. Er wordt geoordeeld dat de draagkracht van het perceel, noch de omgeving wordt overschreden.

 

Visueel-vormelijke elementen

De feitelijke toestand wijst uit dat in de August van Daelstraat de meeste panden beschikken over een plat dak. Conform artikel 5, welstand van de gebouwen, van het BPA is het daarom toegelaten om een gebouw met twee bovenverdiepingen onder een plat dak te voorzien. Ook het gebruik van een gevelsteen voor de derde bouwlaag is toegelaten. Toch wordt opgemerkt dat de voorziene uitwerking van de voorgevel geen rekening houdt met het bestaande gevelbeeld en de samenhang met de aanpalende panden. Door het verwijderen van de kroonlijst en het doortrekken van het metselwerk verliest het pand zijn beeldkwaliteit en de samenhang met zijn omgeving. In voorwaarde zal daarom opgenomen worden om de bestaande kroonlijst te behouden en de nieuwe bouwlaag af te werken met een typisch dakmateriaal zoals zwarte leien. Ter hoogte van deze nieuwe bouwlaag dient de voorgevel in een lichte helling voorzien te worden.

 

Verder voorziet de aanvraag het vernieuwen van het buitenschrijnwerk in antraciet aluminium. Ook de indeling van het schrijnwerk in de voorgevel wordt aangepast. Het valt te betreuren dat de kenmerkende indeling (een voordeur met vast bovenlicht, guillotineraam op het gelijkvloers en ramen met twee vleugels op de verdieping) verdwijnt. Toch kan er geoordeeld worden dat deze keuze, gelet op het straatbeeld in de ruimere omgeving, niet onaanvaardbaar storend is en bijgevolg stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Voor gebouwen met twee bovenverdiepingen onder een plat dak is, volgens het geldend BPA, de maximale bouwhoogte vastgelegd op 9,00 meter. In de aanvraag wordt een bouwhoogte van 9,59 meter voorzien. Door het toevoegen van een bouwlaag met verblijfsruimtes die voldoen aan artikel 21 van de bouwcode is het niet mogelijk om binnen de maximale bouwhoogte te blijven. De kwaliteitsnormen voor verblijfsruimtes zijn tegenover de goedkeuring van het BPA in 1992 geoptimaliseerd waardoor het aanvaardbaar is om, na het voeren van een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, deze afwijking toe te staan.

 

De nieuwe gelijkvloerse aanbouw heeft een vrije hoogte van 2,50 meter. Dit is niet in overeenstemming met artikel 21 van de bouwcode. Een ruimte die langdurig gebruikt wordt moet voldoen aan dit artikel om voldoende verblijfskwaliteit te bieden. Bijkomend gaat het hier om een nieuwe constructie waarbij er voldoende ruimte is om tussen de vloer en het plafond een vrije hoogte van 2,60 meter te voorzien. Er is bijgevolg geen aanleiding om gemotiveerd af te wijken, in voorwaarde zal opgenomen worden om hier aan te voldoen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. In de gelijkvloerse uitbreiding een vrije hoogte van minstens 2,60 meter te voorzien conform de voorschriften van artikel 21 van de bouwcode.

3. De bestaande kroonlijst te behouden.

4. De nieuwe bouwlaag af te werken met een dakmateriaal zoals zwarte leien.

5. De voorgevel ter hoogte van de nieuwe bouwlaag te voorzien in een lichte helling. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

16 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

27 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

26 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

3 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

12 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

10 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

28 november 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

De affiche werd niet aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van het openbaar onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan conform de bepalingen van artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

27 juni 2022

26 juli 2022

0

0

0

0

12 augustus 2022

10 september 2022

0

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

Bezwaren uit vorige openbare onderzoeken over de aanvraag, die nog relevant zijn, worden hier ook besproken.

 

 1. Vermindering van daglichttoetreding: de bezwaarindiener geeft aan dat, door de uitbreiding van de scheidingsmuur ter hoogte van het terras op de eerste verdieping, er een aanzienlijk verlies van daglicht zal zijn. De uitbouw van de bezwaarindiener omvat een leefkeuken met een op maat gemaakte glazen dak om daglicht binnen te trekken dat reikt tot in de aanpalende, donkere middenruimte van het gelijkvloerse. Dit dak loopt schuin op van de tuin naar de achtergevel (van 3 naar 5 meter hoogte). Op het laagste punt van het dak is de glazen strook over een lengte van 2.50 meter slechts 75 centimeter breed omdat dit werd gebouwd langs de muur van de badkamer op de eerste verdieping. De bezwaarindiener vraagt om de hoogte van de muur verlagen (het gaat immers enkel over een terrasafscheiding en niet over een gesloten woonruimte) en om over een een lengte van 2.50 meter te tellen vanaf de tuin geen baksteen maar een lichtdoorlatend materiaal te gebruiken (melkglas, glasdals,…) zodat er garantie is op minimaal verlies van lichtinval. Bijkomend geeft de bezwaarindiener aan dat ze niet akkoord gaat met de uitbreiding van de scheidingsmuur in baksteen omdat deze zichtbaar kan zijn door het glazen dak.
  Beoordeling:
  Voor het pand met huisnummer 39, de linkerbuur van het pand in voorliggende aanvraag, is op 11/08/1994 een vergunning verleend voor het uitbreiden van de woning over twee bouwlagen. Over een bouwdiepte van 13 meter is er een volume voorzien met een bouwhoogte van 5,70 meter. Dit volume bevindt zich op de linker perceelgrens en behoud een beperkte afstand tot de rechter perceelgrens. De scheidingsmuur is afgewerkt in baksteen. Voorliggende aanvraag voorziet een gelijkaardige uitbreiding met een bouwdiepte van 13 meter en een bouwhoogte van 5, 20 meter over de volledige breedte en een afwerking van de scheidingsmuren in baksteen. Het algemeen principe is dat iedere burger gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen krijgt (gelijkheidsbeginsel).

Bijkomend wordt vastgesteld dat, door het verhogen van de scheidingsmuur tot een hoogte van 1,80 meter boven de terrasvloer, er een beperkte oppervlakte van de scheidingmuur aangepast moet worden, het gaat hier om 2,60 m². Een lagere muur rond het terras zou voor een privacy probleem zorgen naar de omwonenden toe.

Ten slotte voldoet, in voorliggende aanvraag, de bouwdiepte en bouwhoogte van de aanbouw aan het maximale profiel van het geldend BPA.

Het bezwaar ongegrond. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. In de gelijkvloerse uitbreiding een vrije hoogte van minstens 2,60 meter te voorzien conform de voorschriften van artikel 21 van de bouwcode.

3. De bestaande kroonlijst te behouden.

4. De nieuwe bouwlaag af te werken met een dakmateriaal zoals zwarte leien.

5. De voorgevel ter hoogte van de nieuwe bouwlaag te voorzien in een lichte helling.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.