Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09169 - Omgevingsvergunning - OMV_2022077179. Molenlei ZN. District Merksem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09169 - Omgevingsvergunning - OMV_2022077179. Molenlei ZN. District Merksem - Goedkeuring 2022_CBS_09169 - Omgevingsvergunning - OMV_2022077179. Molenlei ZN. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022077179

Gegevens van de aanvrager:

Antwerpen met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen en de heer Johan Pieraerts met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Molenlei ZN te 2170 Merksem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 41 sectie B nr. 296X3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

heraanleggen van een fietsstraat

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Huidige toestand

-          gemeenteweg Molenlei ter hoogte van het Victor Roosensplein;

-          rijbaanbreedte van circa 9,5 m;

-          inrichting:

 • fietsstraat met dubbele rijrichting afgewerkt met zwartkleurig asfalt;
 • aangrenzende parkeerstrook (9 stalplaatsen) uit kasseien ter hoogte van het plein;
 • verhoogde inrichting ter hoogte van het knooppunt tussen het Victor Roosensplein en de Molenlei;
 • voetpaden uit betonstraatstenen;
 • doorgang naar de parkeerzone op het plein ter hoogte van de Bredabaan;
 • beperkte hoeveelheid groen aanwezig.

 

Gewenste toestand

-          gemeenteweg Molenlei ter hoogte van het Victor Roosensplein;

-          rijbaanbreedte van circa 5,3 m;

-          inrichting:

 • fietsstraat met dubbele rijrichting afgewerkt met roodkleurig asfalt;
 • aangrenzende parkeerstrook (7 stalplaatsen) uit kasseien met waterdoorlaatbare voeg ter hoogte van het plein;
 • aangepaste verhoogde inrichting ter hoogte van het knooppunt tussen het Victor Roosensplein en de Molenlei;
 • voetpaden uit grijskleurige betonstraatstenen;
 • nieuwe verbindingen met de fietspaden op de Bredabaan door middel van paden uit roodkleurig asfalt;
 • grote groenzone inclusief de voorziening van enkele bomen tussen de Molenlei en het Victor Roosensplein;
 • beperkte groenzone en nieuwe autostalplaats ter hoogte van de parkeerzone op het plein. Dit ter opvulling van de voormalige verbinding tussen de Molenlei en de perkeerzone.

Inhoud van de aanvraag

-          heraanleggen van een fietsstraat.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

16 juni 2022

25 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 juni 2022

26 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

16 juni 2022

4 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

16 juni 2022

17 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

16 juni 2022

6 juli 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gemengd woongebied en industriegebied. De gebieden die als gemengd woon- en industriegebied zijn aangeduid, zijn bestemd voor wonen en voor de andere in artikel 5.1.0. van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen. Bedoelde functies alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteit niet meer voortzetten en geen andere activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming van woongebied.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening voetgangersverkeer.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:

de autostalplaats ter hoogte van de parkeerzone op het Victor Roossensplein heeft een diepte die beperkt is tot 4,89 m;

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Daarnaast wordt de verharde oppervlakte in de aanvraag verkleind waardoor hemelwater op een vlottere manier kan infiltreren in de bodem.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Als aanleiding van de heraanleg van de Molenlei wordt meegegeven dat de Molenlei sinds kort een fietsstraat is. Om dit zichtbaarder te maken, worden in het straatdeel tussen Bredabaan en Victor Roosensplein enkele werken uitgevoerd.

Dit is gunstig te beoordelen.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het ontwerp voorziet in een overzichtelijke straat die de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers optimaliseert.

 

De bestaande rijbaan wordt opgedeeld in twee rijstroken door middel van een middellijn in kasseien en versmald tot 5,3 m. Hierdoor moet de bestaande dwarsparkeerstrook in kasseien worden verplaatst. Verder wordt een rechtsaf voor rood voorzien voor de fietsers.

 

Door de versmalling van de rijbaan en de verplaatsing van de bestaande parkeerstrook zal er meer groen komen, waardoor de bomen een ideale groeiplaats krijgen. De bestaande boom blijft behouden en er komen enkele bomen extra.

 

Visueel-vormelijke elementen

De geplande werken hebben een gunstig effect op de beeldkwaliteit van de Molenlei.

 

Voor het aanleggen van de straat wordt gekozen voor sterke materialen die in overeenstemming zijn met het beeld van een fietsstraat. De bestaande zwarte asfalt wordt vervangen door rode asfalt.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De aanvraag wijkt af van artikel 30 van de bouwcode: de autostalplaats ter hoogte van de parkeerzone op het Victor Roosensplein heeft een diepte die beperkt is tot 4,89 m. Gezien de beperkte afwijking, het feit dat dit een bestaande toestand betreft en de aanpassingen die nodig zijn om de parkeerplaats 5 meter diep te maken niet in verhouding tot de aangevraagde werken staan, kan een afwijking toegestaan worden.

 

De aanvraag is voor advies opgestuurd naar de verkeerspolitie. De dienst adviseert voorwaardelijk gunstig met volgende beoordeling:

“De verkeerspolitie heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt onderstaande opmerkingen op de aanvraag voor het heraanleggen van een fietsstraat tussen de Bredabaan en het Victor Roosensplein.

 

Voor fietsers wordt er een rechtsaf voor rood voorzien. Het lijkt ons aangewezen om ter hoogte van het fietspad dat toegang geeft tot de fietsstraat in de Molenlei haaientanden te voorzien zodat de voorrangsregeling ter plekke duidelijk is voor de weggebruikers.

 

Aan de overzijde staat de verlichtingspaal te dicht opgesteld bij het fietspad. Met het oog op de gewenste obstakelvrije ruimte wordt deze best verplaatst.”

De voorwaarden geformuleerd in dit advies zullen als voorwaarden bij de omgevingsvergunning worden opgelegd.

 

De aanvraag is voor advies opgestuurd naar de dienst groen en begraafplaatsen. De dienst adviseert voorwaardelijk gunstig met volgende beoordeling:

“Gunstig mits naleving standaardvoorwaarden groendienst.”

De voorwaarden geformuleerd in dit advies zullen als voorwaarden bij de omgevingsvergunning worden opgelegd.


Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is als voorwaardelijk gunstig opgeladen in het omgevingsloket, maar het is een gunstig advies zonder voorwaarden. Om die reden kunnen geen voorwaarden uit dit advies overgenomen worden.

 

Het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door de brandweer. De voorgestelde voorwaarden worden integraal opgenomen als voorwaarde van vergunning.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De aanvrager moet bij de uitvoering voldoen aan artikels 17 en 18 van de bouwcode.

3. Aan het fietspad dat toegang geeft tot de fietsstraat in de Molenlei zijn haaientanden te voorzien zodat de voorrangsregeling ter plekke duidelijk is voor de weggebruikers.

4. De verlichtingspaal – die te dicht opgesteld staat bij het fietspad – is te verplaatsen, zodat er voldoende obstakelvrije ruimte ontstaat.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

16 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

24 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

23 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

10 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

19 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

17 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

28 november 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

Het openbaar onderzoek is niet correct verlopen.

Aangezien de datum van aanplakking niet is doorgegeven en er geen foto’s van de aanplakking zijn toegevoegd, kan er niet worden nagegaan of de affiche effectief heeft uitgehangen.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

 

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

24 juni 2022

23 juli 2022

0

0

0

0

19 augustus 2022

17 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De aanvrager moet bij de uitvoering voldoen aan artikels 17 en 18 van de bouwcode.

3. Aan het fietspad dat toegang geeft tot de fietsstraat in de Molenlei zijn haaientanden te voorzien zodat de voorrangsregeling ter plekke duidelijk is voor de weggebruikers.

4. De verlichtingspaal – die te dicht opgesteld staat bij het fietspad – is te verplaatsen, zodat er voldoende obstakelvrije ruimte ontstaat.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.