Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09220 - Bestek GAC_2022_02381. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09220 - Bestek GAC_2022_02381. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_09220 - Bestek GAC_2022_02381. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen wenst voor het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen, een nieuwe raamovereenkomst in de markt te plaatsen. Aangezien de nodige middelen voor de uitvoering van dergelijke opdracht niet intern aanwezig zijn, is het immers aangewezen deze werken uit te besteden.

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor openbare procedure GAC_2022_02381 uit te schrijven.

Argumentatie

De inschrijver dient zijn technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid aan te tonen op basis van de onderstaande selectiecriteria:

1. Referentieopdrachten

De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende bekwaam is om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimaal 2 referenties met betrekking tot het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen. De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaar, en hebben gezamenlijk een waarde van minimaal 150.000,00 euro (excl. btw).

2. Personeel

De inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over minimaal 2 plaatsers die voor een plaatsing gecertificeerd zijn door een erkend organisme voor de certificering van personen, overeenkomstig de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 45 punten;
  2. Plan van aanpak op een totaal van 35 punten;
  3. Duurzaamheid op een totaal van 20 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 36, §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §§5 tot 7 bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werd bepaald dat aan de gemeenteraad per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02381 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen goed en keurt eveneens goed dat:

  • hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven;
  • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

 Taak

GAC

 dit besluit opnemen in de rapportering aan de gemeenteraad onder “dagelijks bestuurâ€� omwille van investeringen > drempel OZVB (exclusief btw)


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van brandwerende deuren en binnenramen, wanden en plafonds, schilderwerken en de daarbij horende bouwgerelateerde brandwerende materialen en hun toepassingen  


budgetplaats: meerdere 532…
budgetpositie: 6103, 221, 260
functiegebied: 2SBS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700

 

met orderbons
Bijlagen

  • 02381_bestek_administratieve bepalingen.pdf
  • 02381_bestek_technische bepalingen.pdf
  • 02381_bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02381_samenvattende opmeting.xls