Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09145 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022106258. Tijsmanstunnel-West zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09145 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022106258. Tijsmanstunnel-West zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09145 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022106258. Tijsmanstunnel-West zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022106258

Gegevens van de aanvrager:

NV Evonik Antwerpen met als contactadres Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie F nr. 114T

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

bouwen opslagmagazijn

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis

Er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Bestaande toestand

Een ontwikkeld industrieterrein gekenmerkt door allerhande installaties en magazijnen.

 

Inhoud van de aanvraag

-          Bouwen van een loods;

-          Aanleggen van verhardingen;

-          Wijzigen van reliëf (wadi’s).

 

 

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Grotendeels geldt hier eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven. De Tijsmanstunnel-West en de R2 hebben als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Evenwijdig met de R2 loopt een overdruk met als aanduiding Verbinding voor fietsers. 

Ten oosten en zuiden van de aanvraag lopen drie overdrukken met als aanduiding Hoogspanningsleiding, Leidingstraat en Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur.

 

Binnen de straal van 500 meter is tevens het GRUP Liefkenshoek spoortunnel van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008). Volgens dit GRUP bevindt er zich een overdruk ten zuiden van de aanvraag met als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur.

 

Binnen de straal van 500 meter is verder nog het GRUP Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2016). Volgens dit GRUP loopt een overdruk ten zuiden van de R2, met als aanduiding Hoogspanningsleiding. Aan beide zijden van de hoogspanningsleiding is een zone aangeduid met als overdruk Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is van toepassing voor de nieuwe dakoppervlakte. Er werd echter een afwijking aangevraagd voor het aspect hergebruik. Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.

Daar er geen mogelijkheden tot hergebruik zijn, zal het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte afwateren naar de nieuw aangelegde wadi’s waar het hemelwater op natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren. Dit is een aanneembare oplossing om tegemoet te komen aan de uitgangsprincipes van de gewestelijke hemelwaterverordening. De afwijking kan gunstig worden geadviseerd.

 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

In het zuiden van een grootschalig industrieterrein wordt op een braakliggende zone een nieuwe loods met boogdak gebouwd. De loods, met een oppervlakte van 1200 m² en een kroonlijsthoogte van 3,80 meter en een nokhoogte van 5,8 meter, zal gebruikt worden voor de opslag van materialen voor technisch onderhoud in 4 afzonderlijke ruimtes. In de nota m.b.t. de brandlastberekening wordt een tweede loods van 763m² beschreven. Deze loods maakt geen voorwerp uit van deze aanvraag. 

 

Ter plaatse van de nieuwe loods zullen betonplaten aangelegd worden. Om de loods bereikbaar te maken, wordt, ter hoogte van de vier schuifpoorten in de zuidgevel, klinkerverharding aangelegd die wordt aangesloten op een nieuwe interne weg in klinkers. Deze weg sluit vervolgens aan op bestaande interne wegenis. Aan de zuidzijde van de loods worden twee wadi’s opgevuld met grind van 12 meter op 2,5 meter en 0,9 meter diep aangelegd voor de opvang van hemelwater afkomstig van de nieuwe dakoppervlakte. De zone rondom de loods blijft verder ongewijzigd.

 

Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt een bestaande schakelkast verplaatst.

 

Het nieuwe gebouw draagt bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is. De nieuwe constructie en bijkomende interne wegenis is zodanig ingeplant dat een verdere invulling van de site niet wordt gehypothekeerd. 

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Visueel-vormelijke elementen

De loods bestaat uit een staalstructuur waarbij het dak en de gevels bekleed zijn met geplooide staalplaten in een groene kleur. In het dak worden lichtdoorlatende golfplaten voorzien. Deze materialen zijn neutraal en aanvaardbaar in deze industriële omgeving. Het type constructie zelf is weinig architecturaal maar niet zichtbaar vanop de openbare weg.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Zij hebben een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen parkeerbehoefte en geen significante toename van het aantal verkeersbewegingen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

4 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

13 oktober 2022

Einde openbaar onderzoek

11 november 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

23 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

13 oktober 2022

11 november 2022

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.