Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09134 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100500. Edelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09134 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100500. Edelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09134 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100500. Edelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022100500

Gegevens van de aanvrager:

BVBA DELTAWISE met als adres Wouwstraat 46 te 2540 Hove

Ligging van het project:

Edelinckstraat 7 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 6 sectie F nr. 1463F7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

doorvoeren van gevelwijzigingen en interne constructieve werken

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-            1/04/2022: proces-verbaal (11002_2022_15839_VPV) voor het wijzigen van de hoofdfunctie en het aantal woongelegenheden zonder voorafgaandelijke schriftelijke omgevingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen.

-            06/08/1982: vergunning (1982191974) voor een deuropening;

-            13/01/1939: weigering (18#11678) voor het afbreken van een huis en het oprichten van een appartementsgebouw met bijzondere goot en septisch stelsel;

-            30/04/1924: toelating (1924#1833) voor gevel- en binnenveranderingen;

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning met op de gelijkvloerse verdieping een complementaire handelsfunctie;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder een mansardedak; 
 • kroonlijsthoogte van 12,3m en bouwhoogte van 14m;
 • volledig bebouwd perceel;
 • schacht zonder tussenvloeren achteraan het perceel;

-          gevelafwerking:

 • voorgevels afgewerkt met bepleistering;
 • buitenschrijnwerk uit hout, gevelopeningen voorzien van decoratieve omlijstingen;
 • beeldbepalend decoratief buitenschrijnwerk met boogvormen ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping;
 • gelijkvloers pleisterwerk voorzien van horizontale groeven;
 • balustrades met boogvorm ter hoogte van de eerste verdieping;
 • horizontale doorlopende gevelbanden uit blauwe hardsteen;
 • beeldbepalende houten kroonlijst;
 • mansardedak afgewerkt met ruitleien. 

 

Bestaande toestand

-          functie niet in overeenstemming met vergunde toestand:

 • meergezinswoning bestaande uit 4 studio’s;

-          gevelafwerking niet in overeenstemming met vergunde toestand:

 • vlak pleisterwerk op de gelijkvloerse verdieping;
 • decoratief houtwerk rond de raamopeningen ter hoogte van het gelijkvloers;
 • eenvoudiger, licht geprofileerd buitenschrijnwerk;
 • aangepaste gevelopeningen en balustrades ter hoogte van de eerste verdieping;
 • ontbrekende horizontale gevelband tussen eerste en tweede verdieping;
 • eenvoudiger uitgewerkte kroonlijst;

 

Nieuwe toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder een mansardedak; 
 • kroonlijsthoogte van 12,3m en bouwhoogte van 14m;
 • volledig bebouwd perceel;
 • schacht voorzien van enkele tussenvloeren achteraan het perceel;

-          gevelafwerking:

 • voorgevels afgewerkt met lichtgele, vlakke bepleistering;
 • eenvoudig, licht geprofileerd buitenschrijnwerk uit witgeschilderd hout;
 • spijlenbalustrade ter hoogte van de eerste verdieping;
 • horizontale doorlopende gevelband uit blauwe hardsteen tussen gelijkvloers en eerste verdieping;
 • beeldbepalende houten kroonlijst;
 • mansardedak afgewerkt met ruitleien.

Inhoud van de aanvraag

-          voorgevelwijzigingen;

-          volumeuitbreiding;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:

de gevelornamenten, kenmerkend voor historische herenwoningen worden verwijderd;

 • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:

bij het pleisteren van een voorgevel dienen elementen en decoraties die niet bedoeld waren om bepleisterd te worden onbepleisterd te blijven. In de bestaande toestand zijn de vergunde groeven, gevelbrede banden en decoraties rond de gevel niet meer aanwezig;

 • artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel:

de aanvrager voorziet één aansluiting voor grijs en één aansluiting voor zwart water. Dergelijke gescheiden aansluiting kan niet voorzien worden. Enkel hemelwater en afvalwater mag gescheiden aangeboden worden;

 • artikel 43 Septische putten:

voor deze verbouwing wordt geen septische put voorzien.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Het oorspronkelijke handelsgelijkvloers van het handelshuis wordt betrokken bij de vergunde eengezinswoning. De bestaande opdeling in 4 studio’s wordt ongedaan gemaakt. De functionele inpasbaarheid van de eengezinswoning blijft gegarandeerd.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Naast het supprimeren van de handelsfunctie op het gelijkvloers en het ongedaan maken van de opdeling van het pand in 4 studio’s, werd de eengezinswoning ook grondig intern gereorganiseerd.
Op het gelijkvloers werd een fietsenberging en een logeerkamer met badkamer voorzien, op de eerste en tweede verdieping werd de interne kamerstructuur grotendeels opengewerkt. Op de eerste verdieping werd hier een ruime keuken en eetkamer ingericht, de tweede verdieping doet dienst als een ruime leefruimte. Een slaapkamer met badkamer blijft, zoals in de oorspronkelijk vergunde toestand, behouden op de derde verdieping.
Deze ingrepen kunnen gunstig geadviseerd worden. Door het openwerken van de ruimtes worden ruime leefruimtes voorzien die van veel lichttoetreding genieten.

Tot slot werd de schacht achteraan over twee bijkomende bouwlagen dichtgebouwd. Op het eerste tussenverdiep werd in de schacht een bijkomend toilet voorzien en op het tweede tussenverdiep een wasplaats.
Ook deze ingreep kan gunstig geadviseerd worden. Gelet op de beperkte afmetingen van de schacht en de bouwhoogtes van de buren, resulteert deze beperkte volume-uitbreiding niet in een verhoging van de scheimuren. Daarnaast blijft de lichttoetreding in de verblijfsruimtes gegarandeerd door de ligging op een hoekperceel.
 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Wat de gevels betreft, werden verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo werden verschillende oorspronkelijke geveldecoraties en ornamenten verwijderd en vervangen door een vlakke bepleistering in een gele kleur. De gevelbrede banden, de raamomlijstingen, de rijkelijk uitgewerkte kroonlijst en originele balustrades gingen hierbij verloren.
Deze aanpassingen kunnen niet gunstig geadviseerd worden. De gele kleurstelling en het vlakke gevelbeeld zijn niet kenmerkend voor soortgelijke historische herenwoningen in de omgeving (bouwcode, art. 6) en het bepleisteren van de ornamenten in de gevel is strijdig met artikel 11 van de bouwcode.
Om alsnog een vergunning te kunnen verlenen dienen de wijzigingen aan de gevel uitgesloten te worden uit de vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Hoewel er wordt geoordeeld dat de aanvraag een positieve impact heeft op de interne woonkwaliteit en het gebruiksgenot, zijn er betreffende de waterhuishouding wel strijdigheden met de bouwcode op te merken.
Zo wordt er geen septische put voorzien (bouwcode, art. 43) en is de aansluiting aan de straatzijde niet conform artikel 41. Er wordt namelijk 1 aansluiting voor grijs en 1 aansluiting voor zwart water voorzien terwijl enkel hemel- en afvalwater gescheiden aangeboden mag worden.
Om alsnog een vergunning te kunnen verlenen, dienen voorwaarden bij de vergunning geformuleerd te worden aangaande de conformiteit van de aanvraag met artikels 41 en 43 van de bouwcode.
 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing omdat het geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden betreft. Het huidig handelsgelijkvloers van het handelshuis wordt verbouwd en wordt deel van de reeds bestaande vergunde eengezinswoning. De handelsfunctie verdwijnt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De wijzigingen aan de voorgevel worden uitgesloten uit de vergunning.

2. Er dient een septische put voorzien te worden conform bouwcode, Art. 43.

3. De aansluiting op het rioolstelsel dient voorzien te worden conform de bepalingen uit bouwcode, art. 41.

4. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

27 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

26 november 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De wijzigingen aan de voorgevel worden uitgesloten uit de vergunning.

2. Er dient een septische put voorzien te worden conform bouwcode, Art. 43.

3. De aansluiting op het rioolstelsel dient voorzien te worden conform de bepalingen uit bouwcode, art. 41.

4. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.