Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09163 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118104. Ruggeveldlaan 705. District Deurne - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09163 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118104. Ruggeveldlaan 705. District Deurne - Weigering 2022_CBS_09163 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118104. Ruggeveldlaan 705. District Deurne - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022118104

Gegevens van de aanvrager:

de heer Louis Vermeiren met als adres Hazelaarsdreef 1 te 2960 Brecht

Ligging van het project:

Ruggeveldlaan 705 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 30 sectie A nr. 488B2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden en verbouwen van een appartementsgebouw

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          04/10/1961: toelating (627#20802) voor het oprichten van een appartementsgebouw.

 

Vergunde en bestaande toestand

 

-          functie: meergezinswoning met 4 woongelegenheden:

 • 3 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 73,50 m²;
 • 1 eenslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 68,50 m²;

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte van circa 14 m;
 • kroonlijsthoogte van circa 11,50 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel opgetrokken in beige parement;
 • achtergevel afgewerkt met grijze leien;
 • buitenschrijnwerk in witte PVC;

-          inrichting:

 • voortuin met een oppervlakte van circa 48,75 m²;
 • achtertuin met een oppervlakte van circa 93 m².

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: meergezinswoning met 5 woongelegenheden:

 • bijkomend appartement op de vijfde verdieping;
 • gemiddelde netto vloeroppervlakte van circa 72,50 m²;
 • 3 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 79,10 m²;
 • 2 eenslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 72,20 m² en 52,80 m²;

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen met een teruggetrokken bouwlaag;
 • platte daken;
 • bouwdiepte van circa 17 m;
 • kroonlijsthoogte van circa 11,50 m;
 • dakrand van de teruggetrokken bouwlaag van circa 14,10 m;
 • uitbreiding van de 4 bestaande appartementen met een eethoek van circa 7,30 m²;

-          gevelafwerking:

 • achtergevel en gevels van de bijkomende bouwlaag afgewerkt met donkergrijze gevelplaten;
 • buitenschrijnwerk in witte PVC;

-          inrichting: achtertuin met een oppervlakte van circa 74 m².

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 4 naar 5;

-          uitbreiden van het volume:

 • bouwen van een bijkomende bouwlaag;
 • bijbouwen van een eethoek en terras achteraan de 4 bestaande appartementen;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

30 september 2022

25 oktober 2022

Ongunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

30 september 2022

30 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

30 september 2022

12 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-     Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op de volgende punten:

 

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht:

De extra bouwlaag is niet in harmonie met de kenmerkende bouwhoogte in de omgeving.

 • Artikel 26 Afvalverzameling:

Meergezinsgebouwen of gemengde gebouwen met minimaal 4 woningen dienen een gemeenschappelijke afgescheiden ruimte voor afvalverzameling te hebben, die voorzien wordt van verluchting. De netto-vloeroppervlakte dient minimaal 4 m² te bedragen. Op de plannen is geen afvalberging aangegeven.

 • Artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:

Voor de bijkomende woongelegenheid is geen fietsenstalling voorzien in het gebouw.

 • Artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:

Voor de bijkomende woongelegenheid is geen parkeerplaats voorzien in het gebouw.

 

Sectorale regelgeving

 

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De Ruggeveldlaan wordt gekenmerkt door voornamelijk meergezinswoningen in gesloten bebouwing. De bestemming van het pand blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van een meergezinswoning met vier woongelegenheden naar een meergezinswoning met vijf woongelegenheden. Voor het creëren van het bijkomende appartement wordt één bouwlaag toegevoegd aan het vergunde volume van vier bouwlagen. De nieuwe bouwlaag wordt uitgevoerd als teruggetrokken daklaag, met achteraan een dakterras.

 

Op enkele uitzonderingen na, waaronder een bijzonder hoekaccent aan de overzijde van de straat, worden de bouwblokken aan de Ruggeveldlaan gekenmerkt door hun uniforme bouwhoogte. Ook de straatwand waarin dit pand zich bevindt, heeft consequent dezelfde kroonlijsthoogte en hetzelfde aantal bouwlagen. Een extra bouwlaag is dan ook niet kenmerkend qua bouwhoogte in de omgeving en in strijd met artikel 6 van de bouwcode.

 

Daarnaast wordt het bestaande volume achteraan uitgebreid tot een bouwdiepte van 17 m om de kwaliteit van de bestaande appartementen te verhogen en een terras te voorzien. Deze bouwdiepte is niet uitzonderlijk in het bouwblok en is ruimtelijk inpasbaar. Ze veroorzaakt geen hinder naar aanpalenden en er blijft nog voldoende tuinzone over.

 

Het appartement in de nieuwe daklaag heeft een oppervlakte van 52,82 m². Hoewel de leefruimte relatief klein is in verhouding tot de totale oppervlakte, biedt het appartement in principe voldoende woonkwaliteit, onder meer dankzij de grote ramen aan beide zijden en het grote terras. Een open plan zou de ruimtelijkheid echter nog optimaliseren.

 

Anderzijds streeft het beleid naar een gezonde woningmix en is het creëren van bijkomende (relatief kleine) woongelegenheden op een perceel met geen parkeermogelijkheden geen wenselijke evolutie. De druk op het perceel, het bouwblok en de wijk stijgt waardoor de draagkracht van het perceel wordt overschreden. Hoewel het appartement dus op zich een aanvaardbare woonkwaliteit zou kunnen bieden, is het in deze context niet wenselijk en wordt het ongunstig beoordeeld.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De nieuwe bouwlaag en de achtergevel worden voorzien in een donkergrijze gevelafwerking. De materialisatie wordt niet gespecifieerd, maar de verdeling op de geveltekening wijst op een plaatmateriaal. Voor de achtergevel is dit materiaal en deze kleurkeuze aanvaardbaar. De zijgevels worden geïsoleerd en afgewerkt met donkergrijze gevelleien. Het nieuwe buitenschrijnwerk is voorzien in wit pvc.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaand appartementsgebouw, met de toevoeging van een appartement op de 5de verdieping. De parkeerbehoefte van de bestaande appartementen wijzigt niet. Voor het nieuwe appartement is er een parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

Op dit perceel kunnen in het bestaand appartementsgebouw geen parkeerplaatsen voorzien worden.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 0 = 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Conform artikel 29 van de bouwcode dienen er voor dit project twee overdekte, afsluitbare fietsstalplaatsen voorzien te worden. Deze worden niet ingetekend, maar moeten wel voorzien worden voor het nieuwe appartement.

 

Hinderaspecten – gebruiksgenot – wooncomfort

 

De lay-out van de appartementen dateert van de jaren ’60 en voldoet niet meer aan de huidige verwachtingen. Zowel de keuken als de badkamer zijn klein en onpraktisch, en er is amper buitenruimte. De uitbreiding achteraan maakt het mogelijk om de keuken te verruimen en gelijktijdig een balkon te voorzien met terrasberging. Intern wordt de badkamer verplaatst en vergroot en wordt er plaats gemaakt voor een lift.

Al deze ingrepen vergroten het wooncomfort van de appartementen aanzienlijk.

 

Volgens artikel 26 van de bouwcode moeten meergezinsgebouwen met minimaal vier woningen een gemeenschappelijke ruimte voor afvalverzameling hebben die voorzien wordt van verluchting. Deze afvalberging staat niet ingetekend op de plannen, maar kan wel voorzien worden in de kelderruimtes. In geval van vergunning wordt het voorzien van een afvalberging opgenomen als voorwaarde.

 

Veiligheid in het algemeen

 

Het advies van de brandweer zone Antwerpen is ongunstig. Omwille van het belang van de brandveiligheid, moet voor dit project de vergunning worden geweigerd.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en het ongunstig advies van de brandweer.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

6 september 2022

Volledig en ontvankelijk

30 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

29 november 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.