Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09212 - Ondersteuning. Sport - Vastlegging krediet voor uitbetaling jaarlijkse ondersteuning aan NV Sportoase Veldstraat Antwerpen. Uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09212 - Ondersteuning. Sport - Vastlegging krediet voor uitbetaling jaarlijkse ondersteuning aan NV Sportoase Veldstraat Antwerpen. Uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_09212 - Ondersteuning. Sport - Vastlegging krediet voor uitbetaling jaarlijkse ondersteuning aan NV Sportoase Veldstraat Antwerpen. Uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 23 januari 2006 (jaarnummer 140) keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst aan NV Sportoase Veldstraat voor de renovatie en restauratie van het zwembad Veldstraat goed.

Op 23 maart 2009 (jaarnummer 516) keurde de gemeenteraad de aangepaste subsidieovereenkomst aan NV Sportoase Veldstraat voor de renovatie en restauratie van het zwembad Veldstraat goed. 

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) legde het college de procedure voor de uitbetaling van toelagekredieten op het exploitatiebudget vast. Dit besluit is jaaronafhankelijk en deze werkwijze blijft van kracht tot een andere werkwijze wordt vastgesteld. 

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed (jaarnummer 00281).

Argumentatie

In de overeenkomst tussen NV Sportoase Veldstraat en de stad Antwerpen, goedgekeurd in de gemeenteraad op 23 januari 2006 (jaarnummer 140) en aangepast in de gemeenteraad op 23 maart 2009 (jaarnummer 516), werd bepaald dat de toelage aan NV Sportoase Veldstraat van jaar 6 tot en met jaar 30 1.859.925,00 EUR per jaar bedraagt en jaarlijks te indexeren is zoals voorzien in het businessplan. Deze toelage wordt in maandelijkse schijven op de eerste dag van elke maand uitbetaald. Om de uitbetalingen in 2023 te kunnen uitvoeren, dient de bestelbon te worden goedgekeurd. 

Het maandelijks bedrag voor de eerste acht maanden van 2023 bedraagt 170.933,45 EUR. Het maandelijks bedrag voor de laatste vier maanden van 2023 bedraagt 173.109,37 EUR. 

Indien door NV Sportoase Veldstraat in boekjaar 2022 winst gemaakt werd, wordt conform bovenvermelde overeenkomst een gedeelte van de winst voor belastingen verrekend in de ondersteuning van 2023. Dit wordt in de loop van het eerste semester 2023 bekendgemaakt bij opmaak jaarrekening NV Sportoase Veldstraat. Indien zo, zal dit gedeelte van de winst voor belastingen 2022 verrekend worden in het bedrag van de maandelijkse schijven van de vier laatste maanden van 2023. 

Er dient bijgevolg nu een vastlegging van het krediet goedgekeurd te worden voor uitbetaling van de eerste acht maanden van 2023 ten bedrage van 1.367.467,60 EUR.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van het krediet voor de eerste acht maanden van de ondersteuning 2023 voor een bedrag van 1.367.467,60 EUR aan NV Sportoase Veldstraat Antwerpen (ondernemingsnummer 0880.350.323) goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Jaarlijkse ondersteuning 

NV Sportoase Veldstraat Antwerpen
Veldstraat 83
2060 Antwerpen

Ond.Nr. 0880.350.323
Rek.Nr. BE16 5645 1364 2874

 1.367.467,60 EUR

 

budgetplaats: 5113500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2300

 4505144426

Bijlagen

  • Overeenkomsten_Project_Veldstraat_20060414_20190603130450.411_X.pdf