Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_09184 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Antwerpen. Stadsmarinier. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09184 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Antwerpen. Stadsmarinier. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09184 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Antwerpen. Stadsmarinier. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Vanaf 8 januari 2019 zijn de rechtstreeks verkozen districtsraden geïnstalleerd. De districtsbesturen hebben autonome beslissingsbevoegdheden in lokale beleidsdomeinen. De districtsraden en districtscolleges kunnen met betrekking tot alle zaken die het district aanbelangen, adviezen uitbrengen aan en brieven schrijven naar het stadsbestuur.

De bedrijfseenheid Bestuurszaken agendeert de adviezen en brieven van de districtsbesturen ter kennisgeving op het college. Tijdens de zitting worden de brieven en adviezen toegewezen aan de bevoegde vakschepen. Het kabinet van de betrokken vakschepen zorgt voor een ontwerp van antwoord. Dit ontwerp van antwoord wordt door de bedrijfseenheid Bestuurszaken ter goedkeuring geagendeerd op het college. Na de ondertekening door de algemeen directeur en de bevoegde vakschepen, wordt het antwoord overgemaakt aan het betrokken district.

De brieven en adviezen van de districtsbesturen dienen binnen de 40 werkdagen na ontvangst door de collegeleden beantwoord te zijn. 

Op 7 november 2022 (jaarnummer 530) keurde het districtscollege van Antwerpen een brief goed gericht aan het college betreffende de snoeiwerken op het Kiel / Stadsmarinier. Op 18 november 2022  werd deze brief aan het college voorgelegd en toegewezen aan burgemeester Bart De Wever voor antwoord.

Argumentatie

De samenwerking tussen de stad Antwerpen en de districten moet zo optimaal mogelijk verlopen. Om de termijn van 40 werkdagen zo goed mogelijk na te leven, herinnert de bedrijfseenheid Bestuurszaken de kabinetten maandelijks aan de openstaande brieven en adviezen.

Juridische grond

Artikel 26 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS02 - Decentralisatie
2SBS0201 - Reguliere taken decentralisatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt voor brief met kenmerk 22-B070 het volgend ontwerp van antwoord goed:
Burgemeester Bart De Wever

Nummer

District

Datum toewijzing

Onderwerp

22-B070

Antwerpen

18 november 2022 

Snoeiwerken Kiel – Stadsmarinier  

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
BZhet goedgekeurde antwoord op de brief verzenden

Bijlagen