Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09200 - Autonoom Gemeentebedrijf Digipolis Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling IT investeringsprojecten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09200 - Autonoom Gemeentebedrijf Digipolis Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling IT investeringsprojecten - Goedkeuring 2022_CBS_09200 - Autonoom Gemeentebedrijf Digipolis Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling IT investeringsprojecten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op  29 juni 2020 (jaarnummer 361) keurde de gemeenteraad de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf AG) Digipolis Antwerpen goed.

Op 23 november 2020 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het AG Digipolis Antwerpen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2025 goed.

Op 4 november 2022 (jaarnummer8885 ) keurde het college de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Het eigenaarschap van de IT-projecten ligt bij de bedrijfseenheden. Zij dienen projectvoorstellen in. Zowel de verantwoordelijke bedrijfseenheid als AG Digipolis Antwerpen engageren zich om de voorgestelde scope volgens planning en budget op te leveren. Deze worden opgevolgd in de maandelijkse projectstatusrapportering op basis van een gedetailleerd projectplan inclusief resource toewijzing (stadsdiensten en AG Digipolis Antwerpen).

Op fiscaal vlak is het AG Digipolis Antwerpen gestructureerd als zelfstandige groepering van personen ("kostendelende vereniging") zoals voorzien in artikel 44, §2bis van het Btw-wetboek. AG Digipolis Antwerpen zal haar leden factureren voor de geleverde goederen en diensten en voor hun aandeel in de gezamenlijke kosten. 

Dit besluit legt de projectbedragen vast in een bestelbon en regelt de betaling.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen;
 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven voor de investeringsprojecten wordt uitbetaald op basis van facturen. Hiertoe zal een gedetailleerde rapportering worden opgezet.

In de mate dat AG Digipolis Antwerpen aan de stad btw aanrekent voor diensten, is deze btw voor de stad aftrekbaar. In dat geval ligt het thesauriebedrag van de uitgave hoger dan het bedrag dat uiteindelijk budgettair zal worden verwerkt.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060201 - Transversale digitale dienstverlening

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de IT investeringsprojecten voor een bedrag van 611.704,00 euro (incl BTW) aan AG Digipolis Antwerpen goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon

AG Digipolis Antwerpen

Generaal Armstrongweg 1,

2020 Antwerpen

Ond.Nr. NBE0751541350

Rek.Nr. BE16 0910 2236 3074


611.704,00 eurobudgetplaats: 5380100000
budgetpositie: diverse
functiegebied: diverse
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA060590
budgetperiode:2200
zie bijlage


.


Bijlagen

  • bijlage_CB_20221118.xlsx