Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09157 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108883. Bosuil 119-123. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09157 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108883. Bosuil 119-123. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_09157 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108883. Bosuil 119-123. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022108883

Gegevens van de aanvrager:

VZW DE VIJVER met als adres Bosuil 138 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

Bosuil 119-123 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 30 sectie A nr. 566M2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een bezigheidstehuis

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          18/07/2008: vergunning (3185#1697) voor het verbouwen en uitbreiden bezigheidstehuis;

-          20/08/2004: vergunning (20041977) voor het heraanleggen van de voortuinstrook;

-          27/01/1986: vergunning (627#31183) voor het bezigheidstehuis;

-          09/04/1975: vergunning (627#27897) voor het bouwen van bejaardenflatjes.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: bezigheidstehuis;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 4 bouwlagen onder plat dak met een 5de teruggetrokken bouwlaag;
 • bouwdiepte van 15,90 m langs de rechter perceelsgrens en 13,72 m langs de linker perceelsgrens;

-          gevelafwerking:

 • achtergevel in zandkleurige tegels in gebakken aarde voor de gelijkvloerse verdieping;
 • fotovoltaïsche cellen voor de verdiepingen.

 

Bestaande toestand

 

-          overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd van de terrasoverkapping aan de achterzijde van het gebouw.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: bezigheidstehuis;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 4 bouwlagen onder plat dak met een 5de teruggetrokken bouwlaag;
 • achterbouw van 1 bouwlaag onder plat dak langs de linker perceelsgrens;
 • bouwdiepte langs de linker perceelsgrens van 16,47 m op het gelijkvloers en 13,72 m op de verdiepingen;

-          gevelafwerking:

 • achtergevel in rode gevelpannen voor de hoofdbouw;
 • bruinzwarte gevelsteen voor de achterbouw.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          uitbreiden van een bezigheidstehuis met een achterbouw;

-          de achtertuin maakt geen deel uit van de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

6 oktober 2022

26 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 

 • Artikel 27 Open ruimte:

De plannen geven geen beeld van alle verhardingen op het perceel. Hierdoor is het niet duidelijk of 1/3de van de achtertuin groen en onverhard is aangelegd.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De bebouwing langs Bosuil bestaat langs de ene zijde uit gekoppelde eengezinswoningen in eenheidsbebouwing en langs de andere zijde uit voornamelijk meergezinswoningen in gesloten bebouwing. De bestemming van het pand blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het gebouw maakt deel uit van een gebouwencomplex van De Vijver VZW, bestaande uit 4 woningen met 10 à 11 individuele slaapkamers per woning voor personen met een fysische en/of psychische beperking. Op het gelijkvloers van het pand op nr. 123 bevinden zich leefruimtes en een wintertuin, naast de inkom en de sanitaire ruimtes. De aanvraag voorziet in een beperkte gelijkvloerse uitbreiding van de leefruimte aan de tuinzijde.

De uitbreiding is ingeplant in de hoek tussen het pand op nr. 123 en het pand op nr. 125, dat eveneens eigendom is van De Vijver VZW en waarvan de achtergevel 3,73 m meer naar achter ligt. Het nieuwe volume komt gelijk met de achtergevel van nr. 125, bestaat uit één bouwlaag en heeft een oppervlakte van 33 m². Deze volume-uitbreiding is ruimtelijk inpasbaar.

 

In de bestaande toestand is over de hele breedte van de achtergevel een zonnewering geplaatst, die bestaat uit een houtstructuur met laufer-roosters. Deze wordt ter plaatse van de uitbreiding verwijderd maar blijft voor het overige deel bestaan. De tuin blijft verder behouden in de toestand zoals hij is. Omdat de aanvraag zich beperkt tot het deel waar de uitbreiding wordt voorzien en de plannen geen beeld geven van alle verhardingen op het terrein, is het niet duidelijk of 1/3de van de achtertuin groen en onverhard is aangelegd zoals vereist in artikel 27 van de bouwcode. Zowel de tuin als de terrasoverkapping lopen verder op de naastgelegen huisnummers, die geen deel uitmaken van deze aanvraag en daarom worden de eventuele vergunningsplichtige wijzigingen daaraan ten opzichte van de laatst vergunde toestand uitgesloten uit de vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De uitbreiding van de leefruimte verhoogt de woonkwaliteit. Zowel in de achtergevel als in de zijgevel worden grote ramen voorzien, waardoor voldoende lichtinval gegarandeerd is. Het afgewerkte vloerniveau van de uitbreiding is identiek aan deze van de aanliggende ruimtes. Het niveauverschil tussen de buitenaanleg en de vloeren in het gebouw is 2 cm, wat een vlotte verbinding met de tuin toelaat, ook voor minder mobiele bewoners.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De gevels worden voorzien van een bruinzwarte gevelsteen, identiek aan deze van de achtergevel van nr. 125. Het buitenschrijnwerk wordt voorzien in hout, natuurkleur en identiek aan het bestaande schrijnwerk. Deze kleurstelling en materiaalkeuze zijn inpasbaar.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De vergunningsplichtige wijzigingen aan de tuinaanleg en de terrasoverkapping ten opzichte van de laatst vergunde toestand worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

15 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

10 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De vergunningsplichtige wijzigingen aan de tuinaanleg en de terrasoverkapping ten opzichte van de laatst vergunde toestand worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.